Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών για την τακτοποίηση της νόμιμης διαμονής τους στη χώρα μας βάσει των διατάξεων των παρ. 10 και 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05.Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις αποσκοπείται η παροχή δυνατότητας
για νόμιμη τακτοποίηση της διαμονής τους στη χώρα μας υπηκόων τρίτων
χωρών, των οποίων έχουν λήξει οι άδειες διαμονής καθώς και όσων
εισήλθαν πέραν των διατάξεων του ν. 2910/01 και μέχρι σήμερα
παραμένουν μη νόμιμα στη χώρα, εφόσον πληρούν τις οριζόμενες από τον
νέο νόμο προϋποθέσεις.
Είναι μεταβατικής ισχύος και αφορούν το χρονικό διάστημα από την
δημοσίευση του νόμου (23/8/05) μέχρι και 31/12/05.

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Οι κοινοποιούμενες διατάξεις καταλαμβάνουν τις εξής δύο κατηγορίες:

Α΄ κατηγορία (παρ. 10 του άρθρου 91)

α) Κάτοχοι αδειών διαμονής, των οποίων η ισχύς έληξε μετά τις
30/6/04 και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για την ανανέωσή τους.
β) Κάτοχοι αδειών διαμονής, των οποίων η ισχύς παρατάθηκε μέχρι τις
30/6/04, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 3242/04 και δεν την
ανανέωσαν.

Οι ανωτέρω άδειες διαμονής παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι 31/12/05.

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι των ανωτέρω αδειών
διαμονής πρέπει να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας εργασίας
στην Δ/νση Εργασίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την
ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου (23/8/05) μέχρι και 31/10/05,
συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα από τον ν. 2910/01 δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις , όσον αφορά την «εκπλήρωση των
ασφαλιστικών υποχρεώσεων» των ανωτέρω προσώπων, αρκεί η ασφάλιση 150
ημερών για το χρονικό διάστημα 1/7/03-30/6/04 και, επίσης, 150
ημερών για το χρονικό διάστημα 1/7/04-30/6/05.
Όσοι από τα ανωτέρω πρόσωπα δεν πληρούν την προϋπόθεση αυτή των 300
ημερών ασφάλισης (δηλ. τις 150 ημέρες για κάθε ένα από τα δύο
προαναφερόμενα χρονικά διαστήματα), μπορούν να καταβάλουν οι ίδιοι
τις εισφορές που απαιτούνται για την συμπλήρωση των ημερών αυτών.

Οι ενδιαφερόμενοι, πριν απευθυνθούν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την εξαγορά των
ημερών ασφάλισης που τους είναι απαραίτητες, θα μεταβαίνουν στην
Δ/νση Εργασίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Εκεί θα ελέγχεται η εκπλήρωση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων και
εάν δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, θα τους χορηγείται
βεβαίωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο αιτών εμπίπτει στις
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91 του ν.3386/05, καθώς επίσης και
ο ασφαλιστικός φορέας στον οποίο πρέπει να απευθυνθούν
(κοινοποιείται συνημμένα το σχετικό Υπόδειγμα).

Επισημαίνεται ότι η βεβαίωση αυτή θα χορηγείται από την Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση μόνο στα πρόσωπα που εμπίπτουν στην παρ. 10 του άρθρου
91, δηλ. στα πρόσωπα της Α΄ κατηγορίας και όχι στα πρόσωπα που
εμπίπτουν στην παρ. 11 του άρθρου 91, δηλ. τα πρόσωπα της Β΄
κατηγορίας, η οποία περιγράφεται κατωτέρω.
Επομένως, η προσκόμιση και μόνον της βεβαίωσης της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης πιστοποιεί ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο ανήκει στην Α΄
κατηγορία.
Όπως τονίζεται στην υπ΄αρ. 26/1.9.05 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ (Δ/νση
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης), ο ασφαλιστικός οργανισμός δεν θα
πρέπει να προβαίνει σε νέο έλεγχο ως προς την υπαγωγή του
ενδιαφερόμενου στις εν λόγω διατάξεις, αλλά θα εξετάζει μόνο τον
αριθμό των ημερών εργασίας που έχει ο αιτών κατά τα χρονικά
διαστήματα 1/7/03 – 30/6/04 και 1/7/04 – 30/6/05, ώστε, με την
αναγνώριση που θα ακολουθήσει να συμπληρωθούν οι 150 ημέρες ανά
διάστημα, όταν αυτές δεν υπάρχουν.

Β΄ κατηγορία (παρ. 11 του άρθρου 91)

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν υπήκοοι τρίτων χωρών που διέμεναν
παράνομα στη χώρα μέχρι 31/12/04 και με τις διατάξεις αυτές τους
παρέχεται η δυνατότητα να αποκτήσουν για πρώτη φορά άδεια διαμονής.

Στις διατάξεις αυτές εμπίπτουν αυτοτελώς και οι σύζυγοι των ανωτέρω
καθώς και τα ενήλικα τέκνα τους, δηλ. για να λάβουν άδεια διαμονής
θα πρέπει να αποδείξουν αυτοτελώς στο πρόσωπό τους ότι διέμεναν στην
Ελλάδα μέχρι 31/12/04.
Αντίθετα, τα ανήλικα τέκνα των υπηκόων τρίτων χωρών αυτής της
κατηγορίας δεν χρειάζεται να αποδείξουν την διαμονή στην Ελλάδα
μέχρι 31/12/04, εφόσον συμβιώνουν με τους γονείς τους κατά την
ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
Επισημαίνεται ότι στις διατάξεις της παραγράφου αυτής (11) δεν
υπάγονται:

α) οι υπήκοοι τρίτων χωρών κάτοχοι αδειών διαμονής σε ισχύ, τις
οποίες ανανεώνουν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σε κάθε περίπτωση
διατάξεις.
β) οι υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων οι άδειες διαμονής έχουν
λήξει και υπάγονται στη ρύθμιση της παρ. 10 του άρθρου 91.

Όπως προαναφέρθηκε, τα πρόσωπα που διαβιούν μη νόμιμα στη χώρα μέχρι
31/12/04, με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής (11) θα έχουν την
δυνατότητα να αποκτήσουν άδεια διαμονής, εφόσον πληρούν τις
τασσόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις και καταθέσουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
Μεταξύ των απαριθμούμενων στον νόμο δικαιολογητικών, είναι:

1) Βεβαίωση εξαγοράς εισφορών από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα για
ασφάλιση 150 ημερών, με εξαίρεση τα μέλη οικογένειας που δεν υπέχουν
αντίστοιχη υποχρέωση.
2) Αποδεικτικό για την υποβολή αίτησης προς χορήγηση βιβλιαρίου
υγειονομικής περίθαλψης.

Από την θέσπιση του πρώτου δικαιολογητικού προκύπτει ευθέως ότι ο
αιτών αυτής της κατηγορίας πρέπει οπωσδήποτε να καταβάλει εισφορές
για 150 ημέρες ασφάλισης.
Ακριβώς για τον λόγο αυτόν τονίζεται στην προαναφερθείσα εγκύκλιο
του ΥΠΕΣΔΑ ότι οι ημέρες ασφάλισης που έχουν τυχόν πραγματοποιηθεί
μέχρι 31/12/04 δεν θα συνυπολογισθούν προκειμένου να συμπληρωθούν οι
απαιτούμενες 150 ημέρες ασφάλισης, όπως , επίσης, δεν θα
συνυπολογισθούν και οι ημέρες ασφάλισης που έχουν τυχόν
πραγματοποιηθεί από 1/1/05 και εντεύθεν.
Αυτή η τελευταία ασφάλιση, δηλ. η πραγματοποιηθείσα από 1/1/05 και
εντεύθεν, δεν θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα φάση για την έκδοση
άδειας διαμονής για πρώτη φορά, αλλά, μεταγενέστερα, κατά την
ανανέωση αυτής.
Δυνατότητα εξαγοράς 150 ημερών ασφάλισης προκειμένου να τους
χορηγηθεί για πρώτη φορά άδεια διαμονής, έχουν, όπως προαναφέρθηκε,
τα πρόσωπα – υπήκοοι τρίτων χωρών, τα οποία διέμεναν παράνομα μέχρι
31/12/04 στην χώρα.
Επομένως, για να εμπέσουν στις διατάξεις της παρ. 11 πρέπει να
αποδείξουν ότι διέμεναν στη χώρα μέχρι 31/12/04.
Με την υπ΄αριθ. 15887/1.9.05 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίσθηκαν τα δικαιολογητικά
που πρέπει να προσκομίζουν.
Συγκεκριμένα, ως αποδεικτικό στοιχείο της διαμονής τους στη χώρα
μέχρι 31/12/04 έχει καθορισθεί ένα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου με θεώρηση εισόδου
οποιουδήποτε τύπου ή ημερομηνία εισόδου (για τις χώρες που
απαλλάσσονται από την υποχρέωση χορήγησης θεώρησης εισόδου σύμφωνα
με τον Κανονισμό 539/01 του Συμβουλίου) ή

2) Βεβαίωση καταχώρισης αιτήματος ή βεβαίωση υποβολής
δικαιολογητικών για χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς
λόγους ή ακριβές αντίγραφο απορριπτικής απόφασης επί του σχετικού
αιτήματος ή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή ενσήμων ή

4) Απορριπτική απόφαση επί αιτήματος παροχής ασύλου ή
5) Βεβαίωση απόδοσης αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

Όπως ρητά ορίζεται από τον νόμο (παρ. 11 του άρθρου 91), η
διαδικασία εξαγοράς των 150 ημερών ασφάλισης αυτής της κατηγορίας
δεν απαιτεί προηγούμενη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

Η ενδεχόμενη, όμως, απόκτηση ΑΦΜ μέχρι 31/12/04 αποτελεί απόδειξη
της διαμονής στη χώρα μέχρι 31/12/04.
Για την απόδειξη της ταυτοπροσωπείας και προς αποφυγή λαθών που
πιθανολογούνται λόγω των ξενόγλωσσων ονοματεπωνύμων , θα πρέπει,
επίσης, να προσκομίζεται διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο, με
εξαίρεση όσους ζήτησαν παροχή ασύλου και το αίτημά τους απορρίφθηκε,
οι οποίοι μπορούν να προσκομίσουν εναλλακτικά αντίγραφα είτε
ταυτότητας, είτε πιστοποιητικού γέννησης, είτε οικογενειακής
κατάστασης, από τα οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητάς
τους. Επισημαίνουμε ότι το διαβατήριο ή το ταξιδιωτικό έγγραφο δεν
είναι απαραίτητο να είναι σε ισχύ, δεδομένου ότι λαμβάνονται ως
έγγραφα ταυτότητας.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η αναγνώριση και για τις δύο κατηγορίες (Α΄ και Β΄) θα γίνει για
τους κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας σε είδος ασφαλισμένου και
εργοδότη, δηλ. με ποσοστό 26,45%.
Οι εισφορές υπολογίζονται στο τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής
κλάσης στην οποία εμπίπτει το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη,
όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Από τον νόμο ορίζεται ότι η καταβολή γίνεται εφάπαξ και χωρίς
προσαυξήσεις.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Όπως έχει αναπτυχθεί ανωτέρω, τα πρόσωπα που ανήκουν στην Α΄
κατηγορία (παρ. 10 του άρθρου 91), για την χορήγηση της άδειας
εργασίας τους θα πρέπει να έχουν 150 ημέρες ασφάλισης κατά το
διάστημα 1/7/03 – 30/6/04 και 150 ημέρες ασφάλισης κατά το διάστημα
1/7/04 – 30/6/05.
Στην περίπτωση που ο πραγματοποιηθείς σε αυτά τα χρονικά διαστήματα
χρόνος είναι λιγότερος από τον απαιτούμενο, θα αναγνωρισθούν τόσες
ημέρες ασφάλισης σε κάθε διάστημα, όσες χρειάζονται για να
συμπληρωθούν οι απαιτούμενες 150.
Αντίθετα, στα πρόσωπα της Β΄ κατηγορίας (παρ. 11 του άρθρου 91) θα
αναγνωρισθούν οπωσδήποτε 150 ημέρες ασφάλισης, οι οποίες θα αναχθούν
στο χρονικό διάστημα 1/1/05 και εντεύθεν, κατανεμόμενες (αναλόγως
της τυχόν ύπαρξης κάποιου αριθμού ημερών ασφάλισης σε κάποιους
μήνες) με ανώτατο όριο τις 25 κατά μήνα.

ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ

Αρμόδιο για τις εν λόγω αναγνωρίσεις είναι το Τμήμα Εσόδων του
Υποκ/τος, στην γεωγραφική περιφέρεια του οποίου ευρίσκεται η
κατοικία του αιτούντος.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Κατά την υποβολή της αίτησης για αναγνώριση στο Υποκ/μα, θα πρέπει
να ζητείται από τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν , εάν έχουν ήδη
απογραφεί στο Ιδρυμα από άλλη αιτία και έχουν πάρει Αριθμό Μητρώου
ΙΚΑ (ΑΜΑ), ο οποίος θα χρησιμεύσει για την έκδοση της απόφασης
αναγνώρισης.

Στην περίπτωση αυτή, θα ζητείται να προσκομισθεί απαραίτητα το ΔΑΤΕ,
ή η βεβαίωση απογραφής, ΑΑΛΑ κλπ. Εάν, όμως, πρόκειται για
αναπόγραφο ασφαλισμένο, θα γίνεται απογραφή από τις Υπηρεσίες
Μητρώου του αρμοδίου για την αναγνώριση Υποκ/τος, χωρίς να δηλώνεται
εργοδότης.
Στην ένδειξη της Αίτησης Απογραφής Αμεσα Ασφαλισμένου «ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ» θα αναγράφεται «Αναγνώριση άρθρου 91 του ν. 3386/05».
Στην ένδειξη «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ» θα αναγράφεται η
ημερομηνία που αναφέρεται στην αναγνωριστική απόφαση.

Σημειώνεται ότι, όπως ορίζεται από τον νόμο, τα πρόσωπα της Β΄
κατηγορίας (παρ. 11) δεν χρειάζονται ΑΦΜ για την αναγνώριση του
χρόνου ασφάλισης, κατά συνέπεια, δεν χρειάζονται ΑΦΜ και για την
απογραφή τους.

ΕΚΔΟΣΗ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ.

Ένα από τα δικαιολογητικά , που πρέπει να υποβάλουν τα πρόσωπα και
των δύο κατηγοριών για την τακτοποίηση της νόμιμης διαμονής τους στη
χώρα, είναι το βιβλιάριο ασθενείας ή έστω αποδεικτικό για την
υποβολή αίτησης προς χορήγηση βιβλιαρίου ασθενείας.
Γι αυτό, οι ενδιαφερόμενοι, αμέσως μετά την έκδοση της
αναγνωριστικής απόφασης και την καταβολή των εισφορών, μπορούν να
απευθύνονται στο Τμήμα Μητρώου του Υποκ/τος για την έκδοση ή την
θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αναγνωριστικές αποφάσεις θα πρέπει να αρχειοθετούνται μαζί με το
αντίγραφο του Γραμματίου Εισπράξεως (το φύλλο που προορίζεται για το
Τμήμα Εσόδων) σε ιδιαίτερο κλασέρ, ώστε, για διευκόλυνσή σας, να
ευρίσκονται συγκεντρωμένες για την περαιτέρω επεξεργασία, που θα
αφορά την απεικόνιση του αναγνωριζόμενου χρόνου του ασφαλισμένου,
για την οποία θα ακολουθήσουν οδηγίες.
Επειδή οι ανωτέρω μεταβατικές διατάξεις προβλέπουν συγκεκριμένες
χρονικές προθεσμίες για την εφαρμογή τους (δηλ. για την Α΄ κατηγορία
υποβολή της αίτησης μαζί με όλα τα δικαιολογητικά από την δημοσίευση
του νόμου μέχρι 31/10/05, για δε την Β’ κατηγορία υποβολή της
αίτησης μαζί με όλα τα δικαιολογητικά από 1/10-31/12/05), θα πρέπει
να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την αυθημερόν έκδοση της
αναγνωριστικής απόφασης.
Θεωρούμε ότι αυτό θα είναι εφικτό, γα τον λόγο ότι με την
ακολουθούμενη περιγραφείσα διαδικασία οι Υπηρεσίες μας δεν θα
αντιμετωπίσουν δυσχέρειες κατά την έκδοση των αναγνωριστικών
αποφάσεων.
Και τούτο, διότι στα πρόσωπα της Α΄ κατηγορίας δεν θα γίνεται
έλεγχος των αδειών εργασίας και διαμονής, αλλά μόνον υπολογισμός του
τυχόν υπάρχοντος χρόνου ασφάλισης και αναγνώριση του υπολειπόμενου.
Στα δε πρόσωπα της Β΄ κατηγορίας ο έλεγχος θα περιορίζεται στην
απόδειξη διαμονής στην χώρα μέχρι 31/12/04 (με την προσκόμιση ενός
από τα περιγραφόμενα δικαιολογητικά), οπότε, σε καταφατική
περίπτωση, θα εκδίδεται απ’ ευθείας απόφαση αναγνωριστική 150 ημερών
ασφάλισης.
Επειδή από το σύνολο των εμπλεκομένων Υπηρεσιών (Υπουργείο
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπουργείο
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Δ/νση απασχόλησης), Γενική
Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς) έχει
καταβληθεί ιδιαιτέρως μεγάλη προσπάθεια για την απλούστευση των
διαδικασιών κατά την εφαρμογή του νέου νόμου προς όφελος όλων,
Υπηρεσιών και πολιτών, παρακαλούνται οι Δ/ντές των Υποκαταστημάτων
να ενισχύσουν προσωρινώς τα Τμήματα Εσόδων ώστε οι αναγνωριστικές
αποφάσεις να εκδίδονται αυθημερόν.

——————————————————————————–

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ……………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
……………………………………………………….
ΤΜΗΜΑ
……………………………………………………………..

Πληροφορίες:
………………………………………………………
Ταχ. Δ/νση:
………………………………………………………….

Τηλέφωνο: ……………………………..

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι ο/η ……………………………… (επώνυμο)
…………………… (όνομα) του
…………………………… (πατρώνυμο), υπήκοος
…………………………. εμπίπτει στις ρυθμίσεις του άρθρου
91, παρ.10 του ν. ……/2005.

Για την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση / ανανέωση της άδειας
εργασίας του απαιτείται η ασφάλισή τουλάχιστον 150 ημερών ετησίως
για τα χρονικά διαστήματα από 1.7.2003 έως 30.6.2004 και από
1.7.2004 έως 30.6.2005 από το …………… (ασφαλιστικός φορέας).

Ο ανωτέρω υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει να μας προσκομίσει σχετική
απόφαση του ασφαλιστικού του φορέα.

…………….., ……/…./2005

Ο Τμηματάρχης

……………………………………

——————————————————————————–

Ν. 3386/05

Άρθρο 91

α. Άδειες διαμονής, των οποίων η ισχύς παρατάθηκε μέχρι τις
30.6.2004, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α’),
καθώς και άδειες διαμονής που έληξαν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και
δεν έχουν ανανεωθεί, παρατείνονται, αυτοδικαίως, μέχρι 31.12.2005,
χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης.
Υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση
υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας εργασίας από τη δημοσίευση του
νόμου αυτού και μέχρι τις 31.10.2005. Οι Διευθύνσεις Εργασίας των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων υποχρεούνται να εκδώσουν τις άδειες
εργασίας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών αφότου υποβληθεί η
σχετική αίτηση και όχι πέραν της 31.12.2005.
Οι αιτήσεις για την ανανέωση της άδειας διαμονής υποβάλλονται στους
οικείους δήμους ή κοινότητες μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία
παραλαβής της άδειας εργασίας. Σε όσες περιπτώσεις έχει εκδοθεί
άδεια εργασίας και οι σχετικές αιτήσεις ανανέωσης της άδειας
διαμονής απορρίφθηκαν ως εκπρόθεσμες ή εκκρεμούν, επανεξετάζονται,
αυτεπαγγέλτως, από την οικεία Περιφέρεια. Σε όσες από τις ανωτέρω
περιπτώσεις έχουν εκδοθεί άδειες εργασίας και δεν έχει υποβληθεί
αίτηση για την ανανέωση της άδειας διαμονής στην αρμόδια Περιφέρεια
ή δεν προαπαιτείται άδεια εργασίας, η αίτηση για τη χορήγηση άδειας
διαμονής υποβάλλεται μέχρι την 31.10.2005. Οι ανωτέρω άδειες
εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2910/2001 και έχουν
διάρκεια ισόχρονη με την ισχύ της άδειας εργασίας.
β. Οι αιτήσεις για τη λήψη άδειας εργασίας και διαμονής πρέπει να
συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, κατά περίπτωση,
από τις διατάξεις του ν. 2910/2001, όπως ισχύει. Ειδικά για την
εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, που ρυθμίζονται από τον ίδιο
νόμο και για το διάστημα από 1.7.2003 μέχρι την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης για τη λήψη άδειας εργασίας, αρκεί η ασφαλιστική κάλυψη
εκατόν πενήντα ημερών ετησίως. Όσοι από τους ανωτέρω δεν πληρούν την
προαναφερόμενη προϋπόθεση μπορούν να καταβάλουν οι ίδιοι τις
εισφορές που απαιτούνται για ασφάλιση εκατόν πενήντα ημερών ετησίως
στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα εφάπαξ και χωρίς προσαυξήσεις.
γ. Η παρ. 12 του άρθρου 32 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α’) για την
κατάθεση αίτησης προς λήψη άδειας εργασίας και διαμονής ισχύει και
για την παρούσα ρύθμιση.

α. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της αρμόδιας Περιφέρειας
χορηγείται άδεια διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που διέμεναν στην
Ελλάδα μέχρι 31.12.2004 και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους λόγοι
δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Η απόδειξη της διαμονής τους γίνεται
από τη σχετική θεώρηση εισόδου στη χώρα ή από την ημερομηνία
υποβολής αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους
ή από τη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή και από
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή ενσήμων. Ειδικά, στις
περιπτώσεις που έχει απορριφθεί αίτημα παροχής ασύλου, η διαμονή του
πρώτου εδαφίου αποδεικνύεται από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής
απορριπτικής απόφασης. Η ανωτέρω άδεια διαμονής επέχει και θέση
άδειας εργασίας και έχει ετήσια ισχύ. Οι σχετικές αιτήσεις
υποβάλλονται στους οικείους δήμους κατά το χρονικό διάστημα από
1.10.2005 μέχρι 31.12.2005. Οι δήμοι υποχρεούνται, μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης, να
διαβιβάσουν τους σχετικούς φακέλους στην αρμόδια Περιφέρεια.
β. Στις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου υπάγονται, αυτοτελώς,
οι σύζυγοι των ανωτέρω υπηκόων, καθώς και τα ανήλικα τέκνα αυτών, με
μόνη προϋπόθεση ότι συμβιώνουν με τους γονείς τους. Οι σύζυγοι και
τα άνω των δεκατεσσάρων ετών τέκνα λαμβάνουν ατομική άδεια διαμονής.

γ. Για τη χορήγηση της άδειας διαμονής απαιτούνται τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:

i. Υπεύθυνη δήλωση, κατά τις διατάξεις του ν. 1599/ 1986, από την
οποία προκύπτει ως λόγος διαμονής στην Ελλάδα συγκεκριμένη
επαγγελματική απασχόληση. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνονται
και τα κατά την περίπτωση β’ μέλη της οικογένειας που συμβιώνουν με
τον αιτούντα, καθώς και διαβεβαίωση ότι ο αιτών δεν έχει τελέσει
αξιόποινη πράξη. Εάν ο αιτών δεν έχει συγκεκριμένη επαγγελματική
απασχόληση, θα πρέπει να αναφέρει τον ειδικό λόγο διαμονής του στη
Χώρα.
ii Διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο, με εξαίρεση όσους ζήτησαν
παροχή ασύλου και το αίτημα τους απορρίφθηκε.
iii. Κατάθεση παραβόλου με μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β’.

iv. Πιστοποιητικό υγείας που βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας
δεν πάσχει από νόσημα επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Οι μόνες
ασθένειες που μπορούν να δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου ή του
δικαιώματος διαμονής είναι εκείνες που προβλέπονται από την
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, καθώς και άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή
παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες δικαιολογούν τη λήψη μέτρων για την
προστασία της δημόσιας υγείας.
ν. Βεβαίωση εξαγοράς εισφορών από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, κατά
τη δήλωση της περίπτωσης γ i, για ασφάλιση εκατόν πενήντα ημερών, με
εξαίρεση τα μέλη της οικογένειας που δεν υπέχουν αντίστοιχη
υποχρέωση.
vi. Αποδεικτικό για την υποβολή αίτησης προς χορήγηση βιβλιαρίου
υγειονομικής περίθαλψης.
νii. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προκειμένου για ανήλικα
τέκνα.

δ. Η διαδικασία εξαγοράς των ενσήμων δεν απαιτεί προηγούμενη
χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.).
ε. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης μπορεί να καθορίζονται τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα
δικαιολογητικά. Για ειδικές κατηγορίες προσώπων, με την ίδια απόφαση
είναι δυνατόν να ανακαθορίζονται τα οικεία δικαιολογητικά.
στ. Εγγραφή στους καταλόγους ανεπιθύμητων, αποκλειστικώς για λόγους
παράνομης εισόδου, εξόδου, εργασίας και διαμονής στη Χώρα, καθώς και
συναφείς εκκρεμείς απελάσεις δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για τη
χορήγηση της άδειας διαμονής. Υφιστάμενες για την ανωτέρω αιτία
εγγραφές στον κατάλογο ανεπιθύμητων θεωρούνται ότι έχουν,
αυτοδικαίως, αρθεί.
ζ. Η παρ. 12 του άρθρου 32 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ284 Α’) για την
κατάθεση αίτησης προς λήψη άδειας διαμονής ισχύει και για την
παρούσα ρύθμιση.
η. Ανανέωση των ανωτέρω αδειών διαμονής γίνεται για έναν από τους
λόγους του νόμου αυτού, χωρίς να απαιτείται ειδική θεώρηση εισόδου.
Για την ανωτέρω ανανέωση απαιτείται, επιπροσθέτως, η προσκόμιση
πιστοποιητικού ποινικού μητρώου τύπου Α’.