Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων Ν. 3345/05 άρθ. 16 (ΦΕΚ 138/Α716.6.2005).Σχετ. Εγκ. : 73/00, 34/02, 73/02, 51/05.
Σχετικά µε την αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ. 15/ΟΙΚ. 13143/1.7.05 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. (θέσπιση νέων διατάξεων) (άρθρο 16 Ν. 3345/05) για τις αναφερόµενες στο θέµα διαδικασίες, επισηµαίνουµε τα εξής :
 Όπως γνωρίζετε µε τις παραπάνω σχετικές Εγκύκλιες έχουν δοθεί οδηγίες για τα θέµατα της Βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής καθώς και της Επικύρωσης αντιγράφων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα τόσο από τις διατάξεις του Ν. 2690/99 “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας” όσο και από σχετική γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. (επικύρωση αντιγράφων επίσηµων µεταφράσεων του Υπουργείου Εξωτερικών). Με τις διατάξεις του άρθρου 16 Ν. 3345/05 θεσπίζονται νέες ρυθµίσεις οι οποίες αφορούν στα εξής :
Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερόµενου πολίτη, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π. Κατάργηση της Βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερόµενου πολίτη, όταν προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα ή στα Κ.Ε.Π. Επικύρωση αντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων και εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, από ακριβή αντίγραφα αυτών εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δηµόσια αρχή.
Για την σωστή εφαρµογή των νέων ρυθµίσεων παρακαλούµε να µελετήσετε προσεκτικά την Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο Κεφ. Β’ όπου διευκρινίζεται η υποχρέωση επικύρωσης εγγράφων που εκδίδονται από ∆ιοικητική Αρχή και όχι από ∆ικαστική (δεν επικυρώνονται π.χ. δικαστικές αποφάσεις), καθώς και αντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, από ακριβή αντίγραφα αυτών, εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δηµόσια αρχή.
Η ∆ΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.3.05 Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. είναι καταχωρηµένη στην ιστοσελίδα του, στο Κεφάλαιο Γ’ της οποίας γίνεται αναλυτική καταγραφή περιπτώσεων επικύρωσης ή µη αντιγράφων εγγράφων.