ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρµογή των ορίων των ηµερησίων µισθών και των τεκµαρτών

ηµεροµισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1/1-31/12/2006 »

1. Νέα όρια ηµερησίων µισθών και νέα τεκµαρτά ηµεροµίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων

Με βάση το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά 4%, που ισχύει από 1-1-2006 (Υ.Α. Φ11321/5532/427/21-3-06, ΦΕΚ380/τ.Β′/28-3-06), σας κοινοποιούµε τα νέα όρια των ηµερησίων µισθών και τα τεκµαρτά ηµεροµίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΑΠΟ 1/1 – 31/12/2006

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΑΣΦ/ΚΗ ΚΛΑΣΗ

Τ.Η.

ΑΠΟ 0 – 10,75

10,76 – 12,79

12,80 – 15,22

15,23 – 17,88

17,89 – 20,45

20,46 – 23,10

23,11 – 25,56

25,57 – 27,80

27,81 – 30,39

30,40 – 32,61

32,62 – 35,84

35,85 – 38,85

38,86 – 42,26

42,27 – 45,55

45,56 – 48,65

48,66 – 51,76

51,77 – 54,67

54,68 – 57,68

57,69 – 60,81

60,82 – 63,60

63,61 – 66,30

66,31 – 69,27

69,28 – 72,54

72,55 – 75,88

75,89 – 79,18

79,19 – 82,47

82,48 – 85,63

85,64 – 89,04

10η

11η

12η

13η

14η

15η

16η

17η

18η

19η

20η

21η

22η

23η

24η

25η

26η

27η

28η

10,12

12,17

14,63

16,82

19,43

22,07

24,50

26,89

29,39

31,75

33,98

37,02

40,33

43,76

46,78

49,97

52,93

55,92

58,96

61,81

64,65

67,37

70,54

73,89

77,19

80,48

83,78

86,89

0 – 7,35

1η ΕΙ∆ΙΚΗ

7,35


 

– 2 –

2. Επιπτώσεις ως προς τον υπολογισµό των εισφορών

Από την αναπροσαρµογή αυτή, οι επιπτώσεις ως προς τον υπολογισµό των εισφορών είναι περιορισµένες, αφού οι εισφορές, εκτός από ορισµένες ειδικές περιπτώσεις, υπολογίζονται ποσοστιαία επί των πραγµατικών αποδοχών των εργαζοµένων. Οι επιπτώσεις αυτές είναι γνωστές από προηγούµενες αναµορ-φώσεις των τιµών των ασφαλιστικών κλάσεων. Ενδεικτικά, επισηµαίνουµε τις ακόλουθες:

α) Το ανώτατο όριο αποδοχών για τους ασφαλισµένους έως 31-12-92 (εγκ.ΙΚΑ –ΕΤΑΜ 73/93) µέχρι του οποίου υπολογίζονται εισφορές, διαµορφώνεται από 1-1-2006 µέχρι 31-12-2006, για 1 ηµέρα ασφάλισης σε 89,04 ευρώ, για 2 ηµέρες ασφάλισης σε 178,08 ευρώ (2×89,04) και για 25 ηµέρες ασφάλισης (µηνιαίος µισθός) σε 2226,00 ευρώ (25×89,04).

β) Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων µηνιαίων αποδοχών για τους νεοασφαλιζόµενους, από 1/1/93 και εφεξής, καθορίζεται για το έτος 2006 σε 5076,51 ευρώ, δεδοµένου ότι, το ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων από 1/1/2006 ανέρχεται σε 4%, όπως µας γνωστοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µε το υπ’αριθµ.πρωτ. 26038/0092/3-3-06 έγγραφό του.

Το ανωτέρω ποσό ισχύει και για τον υπολογισµό των εισφορών για τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) και το επίδοµα αδείας, τα οποία, ως γνωστόν υπόκεινται αυτοτελώς σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

γ) Ειδικά για τους οικοδόµους που λόγω του συστήµατος της 5νθήµερης εβδοµάδας εργασίας η κάθε πραγµατική ηµέρα εργασίας τους λογίζεται ότι αντιστοιχεί σε 1,20 ηµέρες ασφάλισης, το ανώτατο όριο των υποκειµένων σε εισφορές αποδοχών, για κάθε ηµέρα πραγµατικής εργασίας, προσδιορίζεται (βάσει του άρθρου 18 παρ.2 του ΚΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) προσαυξηµένο κατά 20%. Το ανώτατο αυτό όριο διαµορφώνεται από 1-1-2006 µέχρι 31-12-2006, για µεν τους ασφαλισµένους έως 31-12-92 σε 106,85 ευρώ (89,04×120%) για κάθε ηµέρα πραγµατικής εργασίας, για δε τους ασφαλισµένους από 1-1-93 σε 5076,51 ευρώ µηνιαίες ασφαλιστέες αποδοχές.

δ) Οι εισφορές για τις γνωστές κατηγορίες µισθωτών (σερβιτόροι, κοµµωτές, κλπ), οι οποίοι αµείβονται µε κυµαινόµενες αποδοχές και κατατάσσονται κάθε χρόνο, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε ασφαλιστικές κλάσεις, πρέπει να υπολογίζονται µε βάση τα νέα τεκµαρτά ηµεροµίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων, στις οποίες οι µισθωτοί αυτοί έχουν καταταγεί για το τρέχον έτος (εγκ.14/2006).

ε) Οι εισφορές για τα µέλη των Σωµατείων Φορτοεκφορτωτών κεφ.Η´, Εκδοροσφαγέων κεφ.Θ´, Σωµατείων, Συνεταιρισµών και Συνεργατικών κεφ.Ι´, Ασφαλιστικών Συνεταιρισµών κεφ.ΙΑ´, Πωλητών Λαϊκών Λαχείων κεφ.ΙΓ´και Πωλητών Λαϊκών Αγορών, θα υπολογίζονται στα νέα ως άνω, 

 

– 3 –

από 1-1-2006, τεκµαρτά ηµεροµίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων, στις οποίες έχουν καταταγεί µε απόφαση των Τ∆Ε των οικείων Περιφερειακών Υποκαταστηµάτων του Ιδρύµατος για το έτος 2006 (εγκ.7/99).

στ) Οι εισφορές για την ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας και Μητρότητας σε είδος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ποσοστό 6,45%) των ασφαλισµένων στο ΤΑΝΠΥ και ΤΣΑ, θα υπολογίζονται, για τη χρονική περίοδο από 1/1-31/12/2006, στο νέο Τ.Η. της 11ης ασφαλιστικής κλάσης, που ανέρχεται σε 33,98 ευρώ (εγκ. 106/85, 117/85).

Επίσης, στα ίδια ως άνω Τ.Η. και για τις ανωτέρω χρονικές περιόδους αντίστοιχα, θα υπολογίζονται και οι εισφορές Κλάδου Παροχών

Ασθενείας σε χρήµα των ασφ/νων του ΤΣΑ :

i. ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων ∆.Χ. Ν.1073/80 και

ii. επαγγελµατιών εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων

(εγκ. 162/85 και 148/88).

ζ) Οι εισφορές για την ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας και Μητρότητας σε είδος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ποσοστό 6,45%) των ανέργων νέων ηλικίας µέχρι 29 ετών, θα υπολογίζονται για τη χρονική περίοδο από 1/1-31/12/2006 στο νέο τεκµαρτό της 4ης ασφαλιστικής κλάσης (εγκ. 4/1999), που ανέρχεται σε 16,82 ευρώ.

η) Οι οµογενείς (από Αίγυπτο και Τουρκία) θα συνεχίσουν και από 1-1-2006 να καταβάλλουν τις µηνιαίες εισφορές που έχουν ορισθεί µε τη σχετική απόφαση αναγνωρίσεως της προϋπηρεσίας τους, οι οποίες, όπως είναι γνωστό, έχουν υπολογισθεί µε βάση το Τ.Η. της 6ης ασφαλιστικής κλάσης και το ποσοστό ασφαλίστρου κλάδου συντάξεως 20% (και 23,6% όταν πρόκειται για εργασίες που υπάγονται στον Κ.Β.Α.Ε), όπως ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

θ) Για τους ασφαλιζόµενους προαιρετικά (άρθρο 41 ΑΝ 1846/51), από 1-1-2006, οι εισφορές θα υπολογίζονται µε τα νέα Τ.Η. των κλάσεων στα οποία έχουν καταταχθεί.

ι) Για τα πρόσωπα που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µόνον κατά του κινδύνου ατυχήµατος, οι ασφαλιστικές εισφορές (1%) από 1-1-2006 θα υπολογίζονται επί του νέου τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης ( εγκ. 69/94).

ια) Ο υπολογισµός των εισφορών των µερικώς απασχολουµένων και αµειβοµένων µε ηµερήσιο µισθό ίσο ή µικρότερο από την 1η ειδική ασφαλιστική κλάση, από 1/1-31/12/2006, θα γίνεται στο ποσό της 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην εγκ. 95/92.

– 4 –

3. Καταχώριση αναδροµικών

α) Οι διαφορές των εισφορών που προκύπτουν από την αύξηση των ορίων της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, καταχωρούνται σε χωριστή στήλη του εντύπου της Α.Π.∆., µε τύπο αποδοχών «17» , χωρίς να συµπληρώνονται τα πεδία 27, 28, 29, 37, 38 και 39.

β) Οι διαφορές των αποδοχών και των εισφορών, που προκύπτουν από την αύξηση των τεκµαρτών ηµεροµισθίων καταχωρούνται σε χωριστή στήλη

του εντύπου της Α.Π.∆., µε τύπο αποδοχών «09», χωρίς να συµπληρώνονται τα πεδία 27, 28, 29, 37 και 38.

Και στις δύο άνω περιπτώσεις πρέπει απαραιτήτως να συµπληρώνονται τα πεδία 33, 34 και 35.

Οι εν λόγω διαφορές θα θεωρηθούν εµπρόθεσµες, αν καταχωρηθούν, το αργότερο, στην Α.Π.∆. που περιλαµβάνει τη µισθολογική περίοδο του Ιουνίου 2006.

4. Προθεσµία καταβολής εισφορών από διαφορές ανωτάτου ορίου

και Τ.Η.

Μετά τη διαµόρφωση των νέων ασφαλιστικών κλάσεων και των τεκµαρτών ηµεροµισθίων που ισχύουν από 1-1-2006 και προκειµένου να δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στους υπόχρεους εργοδότες για την τακτοποίηση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, σας γνωρίζουµε ότι οι διαφορές εισφορών µηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαϊου 2006 που θα προκύψουν αφ΄ενός από το νέο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών και αφ΄ετέρου από τα νέα τεκµαρτά ηµεροµίσθια, θα θεωρηθούν εµπρόθεσµες, εάν καταβληθούν µέχρι 31-7-2006. Εφόσον καταβληθούν µετά την ηµεροµηνία αυτή, θα επιβαρυνθούν µε πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά (εγκ. 14/04).

5. Αρµόδια όργανα ρύθµισης οφειλών κατά τις διατάξεις του άρθρου 50 Ν.2676/99

Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν.3232/04 (ΦΕΚ 48/τ.Α′/12-2-04), οι αρµοδιότητες των διαφόρων οργάνων για τη ρύθµιση των οφειλών κ.λ.π. δεν θα καθορίζονται πλέον µε βάση τον τεκµαρτό µισθό της ανωτάτης ασφαλιστικής κλάσεως, αλλά µε τον Κανονισµό Ασφάλισης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. 

 

– 5 –

6. Αρµοδιότητες ∆/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας και Ανωτάτου

Τεχνικού Συµβουλίου για τον καθορισµό της εργατικής δαπάνης

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος και το Ανώτατο Τεχνικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος επιλαµβάνονται του καθορισµού της εργατικής δαπάνης για τα οικοδοµικοτεχνικά έργα προϋπολογισµού (ή τελικής δαπάνης) άνω του 100πλάσιου και 800πλάσιου του ανωτάτου µηνιαίου ορίου αποδοχών αντίστοιχα (Εγκ. 50/81).

Τα ποσά αυτά (προϋπολογισµού ή τελικής δαπάνης) ανέρχονται, από 1-1-2006 µέχρι 31-12-2006, σε 222,600,00 ευρώ (2226,00×100) για την πρώτη περίπτωση και 1.780.800,00 ευρώ (2226,00×800) για τη δεύτερη περίπτωση.

ΠΛΑΦΟΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ:2226,00 ΕΥΡΩ

(25 X 89,04)

ΠΛΑΦΟΝ NEOY ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ:5076,51 ΕΥΡΩ

(4881,26 X 4%)