Διακανονισμός απαιτήσεων και υποχρεώσεων των οργανισμών που απονέμουν σύνταξη με τις διατάξεις της Διαδοχικής ΑσφάλισηςΑθήνα, 30 /12/2011
Αριθ. Πρωτ.Σ22/3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πληροφορίες : Μ. Πολυχρονοπούλου
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8
10241 ♦ Αθήνα
Τηλέφωνο: 2105215281
Fax: 2105228747
e-mail : diefpar@ika.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 99

ΘΕΜΑ: « Διακανονισμός απαιτήσεων και υποχρεώσεων των οργανισμών που απονέμουν σύνταξη με τις διατάξεις της Διαδοχικής Ασφάλισης ».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 9 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α΄170/5.8.2011) με τις οποίες ρυθμίζεται εκτός των άλλων ο τρόπος υπολογισμού επιβάρυνσης των συμμετεχόντων Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης στη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων με Διαδοχική Ασφάλιση, μετά την περικοπή των επιδομάτων εορτών και αδείας.

Με την παρ.9 του προαναφερθέντος άρθρου, ορίζεται ότι στο συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται από τον απονέμοντα οργανισμό Κύριας Ασφάλισης, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης βάσει των διατάξεων της Διαδοχικής Ασφάλισης, όπως ισχύουν, προστίθενται και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας, όπως καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 10 του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ. Α΄65/6.5.2010), χωρίς υποχρέωση των συμμετεχόντων Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης στη δαπάνη της συνταξιοδότησης, με αναδρομική ισχύ από 6/5/2010 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.3845/2010).

Τούτο διότι, με τη ψήφιση του άρθρου 3 παρ. 10-15 του Ν.3845/2010 καθιερώθηκαν ενιαία ποσά επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, για όλους τους συνταξιούχους, ενώ μερίδα αυτών δεν τα δικαιούται.

Τα ανωτέρω επιδόματα δεν συνδέονται πλέον με το ύψος των συντάξεων, αλλά ορίζονται ενιαία για όλους τους συνταξιούχους και όλους τους Κύριους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο και αναπροσαρμόζονται κατά ενιαίο ποσοστό με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προστίθενται στο συνολικό ποσό σύνταξης που καταβάλλεται από τον απονέμοντα οργανισμό και βαρύνουν αυτόν.

Κατόπιν των ανωτέρω, στις συνταξιοδοτικές αποφάσεις που θα εκδίδονται από 1/1/2012 και μετά, με τις διατάξεις της Διαδοχικής Ασφάλισης, το ποσό επιβάρυνσης του συμμετέχοντα οργανισμού θα προκύπτει από το γινόμενο του ποσού της καταβαλλόμενης σύνταξης με το ποσό της τμηματικής σύνταξης του συμμετέχοντα, δια του αθροίσματος των τμηματικών συντάξεων (ΙΚΑ και συμμετέχοντα πριν την επανένταξη), επί τον αριθμό 12 (αριθμός καταβαλλόμενων συντάξεων ετησίως) και τον Αναλογιστικό Συντελεστή (η τιμή του οποίου καθορίζεται από την ηλικία του ασφαλισμένου, την αιτία της συνταξιοδότησης και το ποσοστό χηρείας που προβλέπεται από τη νομοθεσία του απονέμοντα οργανισμού).

Στις περιπτώσεις υπολογισμού του ποσού της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1405/1983, το ποσό της επιβάρυνσης του συμμετέχοντα οργανισμού θα προκύπτει από το γινόμενο του ποσού της καταβαλλόμενης σύνταξης με τον αριθμό των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν στην ασφάλιση του συμμετέχοντα οργανισμού, δια του συνολικού αριθμού ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν διαδοχικά, επί τον αριθμό 12 (αριθμός καταβαλλόμενων συντάξεων ετησίως) και τον Αναλογιστικό Συντελεστή (η τιμή του οποίου καθορίζεται από την ηλικία του ασφαλισμένου, την αιτία της συνταξιοδότησης και το ποσοστό χηρείας που προβλέπεται από τη νομοθεσία του απονέμοντα οργανισμού).

Για όσες συνταξιοδοτικές αποφάσεις είχαν έναρξη συνταξιοδότησης από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 3845/2010 δηλαδή από 6/5/2010 και μετά και εκδόθηκαν μέχρι 31/12/2011 οι διαφορές που προκύπτουν στα ποσά επιβάρυνσης των συμμετεχόντων οργανισμών (επειδή ο υπολογισμός έγινε με 14 μήνες και όχι με 12 όπως ισχύει από 6/5/2010 και μετά) θα διευθετηθούν κατά την διαδικασία του διακανονισμού των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από συντάξεις που χορηγήθηκαν με τις διατάξεις της Διαδοχικής Ασφάλισης των ετών 2010, 2011 μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών των Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος για τον διακανονισμό των απαιτήσεων και υποχρεώσεών μας προς τους άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς είναι το Τμήμα Λογιστηρίου της Οικονομικής Υποδιεύθυνσης του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Αθηνών.

H ΓΕΝΙΚH ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΔΟΝΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ