Περί της υποχρέωσης των εργοδοτών για υποβολή δηλώσεων οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτών τους.Αθήνα 14/11/2011
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 245 – 247
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 83

ΘΕΜΑ : «Περί της υποχρέωσης των εργοδοτών για υποβολή δηλώσεων οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτών τους»

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 38/1998 (κεφ. 4) & εγκύκλιο 4/02 (σελ. 25).

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/τ.Α΄/5-8-2011) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», που αφορούν την υποχρέωση των εργοδοτών, σε περιπτώσεις οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτών τους να υποβάλλουν, εντός οκταήμερης προθεσμίας, σχετική δήλωση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (έως 4/8/2011)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της δ΄ περίπτωσης της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α΄) όταν ο εργοδότης δεν είχε αναγγείλει στον Ο.Α.Ε.Δ. την καθ΄ οιονδήποτε λόγο αποχώρηση μισθωτού του, εντός της προθεσμίας των οκτώ ημερών ή η αποχώρηση του μισθωτού δεν αποδεικνυόταν από κανένα επίσημο έγγραφο στοιχείο, τα όργανα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. προέβαιναν σε ασφαλιστική του τακτοποίηση για περίοδο ενός εξαμήνου από την αποχώρησή του ή σε περίπτωση που ο έλεγχος είχε διενεργηθεί πριν την πάροδο του εξαμήνου, μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου.

Τα προαναφερόμενα ίσχυαν για ελέγχους που διενεργήθηκαν μέχρι και 4/8/2011.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (από 5/8/2011)

Οι διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3996/2011, που τέθηκαν σε ισχύ στις 5/8/2011, προβλέπουν ότι, εάν ο εργοδότης δεν αναγγείλει στον Ο.Α.Ε.Δ. κάθε περίπτωση αποχώρησης μισθωτού του, εντός της προθεσμίας των οκτώ ημερών και η αποχώρηση αυτή δεν αποδεικνύεται από κανένα επίσημο έγγραφο στοιχείο, τα αρμόδια όργανα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. του επιβάλλουν πρόστιμο.

Τα κριτήρια επιβολής και το ύψος του προστίμου θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία αναμένεται να εκδοθεί.

Τα προαναφερόμενα ισχύουν για ελέγχους που διενεργήθηκαν από 5/8/2011 μέχρι σήμερα ή θα διενεργηθούν στο μέλλον ανεξάρτητα από τις μισθολογικές περιόδους που αφορούν.

Οι σχετικές παραβάσεις των εργοδοτών, οι οποίες εντοπίστηκαν ή θα εντοπιστούν σε ελέγχους των αρμοδίων υπηρεσιών μας από 5/8/2011 και μετά δεν θα επισύρουν τις κυρώσεις που προέβλεπαν οι ισχύουσες μέχρι 4/8/2011 διατάξεις της δ΄ περίπτωσης της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.2972/2001 (ασφάλιση του εργαζόμενου μέχρι έξι μήνες, καταλογισμός των αναλογούντων ασφαλιστικών εισφορών και πρόσθετη επιβάρυνση επ΄ αυτών με τη σύνταξη Π.Ε.Ε. και Π.Ε.Π.Ε.Ε. αντίστοιχα), αλλά τα πρόστιμα που θα ορίσει η υπό έκδοση Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.).

Συνεπώς, μέχρι την έκδοση της Υ.Α. και των σχετικών οδηγιών εκ μέρους μας, οι υπηρεσίες μας, όταν εντοπίζουν παραβάσεις από τους εργοδότες (ανεξάρτητα από το χρόνο που αυτές έλαβαν χώρα), ως προς την υποχρέωσή τους να υποβάλλουν εμπρόθεσμα δηλώσεις οικειοθελούς αποχώρησης των εργαζομένων τους, δεν θα τους επιβάλουν (προσωρινά) κυρώσεις. Με ευθύνη των Προϊσταμένων των υπηρεσιών εσόδων θα πρέπει να καταγράφονται αυτές οι περιπτώσεις, ώστε η επιβολή των κυρώσεων να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη λήψη της σχετικής Εγκυκλίου διαταγής μας, η οποία θα ακολουθήσει τη δημοσίευση της προαναφερόμενης Υ.Α..

Σε περιπτώσεις ελέγχων, που διενεργήθηκαν από 5/8/2011 και μετά και επιβλήθηκαν κυρώσεις με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις (άρθρο 6 του Ν.2972/2001), οι αντίστοιχες Πράξεις Επιβολής (Π.Ε.Ε. & Π.Ε.Π.Ε.Ε) πρέπει να ακυρωθούν οίκοθεν (χωρίς αίτηση του εργοδότη) με απόφαση Δ/ντή Υποκαταστήματος.

Σχετικές εκκρεμείς ενστάσεις των εργοδοτών να τεθούν στο αρχείο μετά την οίκοθεν ακύρωση των προσβαλλόμενων Πράξεων Επιβολής.

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ