Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.Αθήνα 21/10/2011
Αριθμ. Πρωτ. Ε33/551

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 265, 264 & 269
: 210 52 15 242, 244 – 247
: 210 52 15 258, 256 & 259
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 82

ΘΕΜΑ: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 17 του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ. 216/τ.Α΄/30-09-2011), «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των Οφειλομένων Εισφορών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (κοινών επιχειρήσεων και οικοδομικοτεχνικών έργων) και τον Ο.Α.Ε.Ε.

Συγκεκριμένα, στις προαναφερόμενες διατάξεις προβλέπεται η αναστολή έως την 31/12/2012 της λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης για όσους εργοδότες είτε δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης κατά το άρθρο 48 του ν.3943/2011, είτε έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων, εφόσον υπαχθούν στον προσωρινό διακανονισμό με τις εξής προϋποθέσεις:

• Υποβολή σχετικής αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος.

• Για τους οφειλέτες που έχουν απωλέσει το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης, κατά το άρθρο 48 του ν.3943/2011, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά μέχρι την 31.10.2011.

• Δικαίωμα υποβολής αίτησης παρέχεται και στους οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. που δεν απασχολούν προσωπικό (κοινών επιχειρήσεων και οικοδομικοτεχνικών έργων).

• Εφόσον η αίτηση υποβληθεί μέχρι την 31/10/2011 θα παρέχεται έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών της κεφαλαιοποιημένης, την 31/12/2010, οφειλής.

ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010:

Α) Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων μέχρι την 31/12/2010.

Β) Ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2011 και εφεξής για τους οφειλέτες που απασχολούν προσωπικό, ή ρύθμιση αυτών σε 36 ή 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής.

Γ) Για τους οφειλέτες που απασχολούν προσωπικό κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% της κατά την 31/12/2010 κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

Το ποσό αυτό δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% του μέσου όρου των μηνιαίων
ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2010 και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €).

Για τους οφειλέτες που δεν απασχολούν προσωπικό κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% ή 0,80%, ανάλογα με το ύψος της οφειλής, της κατά την 31/12/2010 κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ 1/01/2011 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ:

Ρύθμιση με τμηματική καταβολή των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών (κατά το μήνα έκδοσης της απόφασης ρύθμισης), μέχρι 36 ή 48 (για συνολική οφειλή άνω των 300.000,00€) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με απόφαση Διευθυντή Υποκαταστήματος ή Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., κατά τις διατάξεις των άρθρων 53-62 του ν.3863/2010, εφόσον έχει καταβληθεί ποσό παραβόλου αναλόγως του ύψους των οφειλών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παρ. 3 του άρθρου 56 του ν.3863/2010 (εγκύκλιο 54/10).

Στη περίπτωση αυτή δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της προηγούμενης απώλειας ρύθμισης.

Όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων, τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, τον τρόπο ρύθμισης, καθώς και τη λήψη αναγκαστικών μέτρων, ισχύουν τα αναφερόμενα της εγκύκλιο 30/11 της Διεύθυνσής μας.

Σημειώνεται ότι, για τα αιτήματα των εργοδοτών που αφορούν τη ρύθμιση των οφειλών τους μόνο με τις πάγιες διατάξεις ρύθμισης αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 53-62 του ν. 3863/2010 και εφόσον η συνολική οφειλή υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €), θα αποστέλλονται πλέον στη Διεύθυνση Ασφάλισης Εσόδων – Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων, προκειμένου να εξετάζονται από την Ειδική Επιτροπή Ρύθμισης Εσόδων.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 63 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ. 170/τ.Α΄/5-08-2011), τις οποίες κοινοποιούμε με τη παρούσα, οι επιβληθείσες κατασχέσεις εις χείρας τρίτων που έχουν επιβληθεί από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., εις βάρος των οφειλετών για διασφάλιση των οφειλομένων, δύναται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου που επέβαλλε το μέτρο της κατάσχεσης να αρθούν, εφόσον ο οφειλέτης υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και για όσο διάστημα είναι συνεπής με τους όρους των αποφάσεων ρύθμισης.

Τέλος, σας επισυνάπτουμε Δελτίο Τύπου προκειμένου να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Υποκ/τος ή του Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και να δημοσιευθεί σε Μ.Μ.Ε., Τύπο κ.λπ. της περιοχής σας, όπως επίσης και να αποσταλεί στα Επιμελητήρια, τις Εργοδοτικές Ενώσεις κ.λπ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ