Κοινοποίηση εγγράφων οδηγιών του ΕΤΕΑ σχετικά με την κατάργηση Ειδικής Συνδικαλιστικής σύνταξης του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟΑθήνα 14/12/2012

Αριθ. Πρωτ.ΤΟΟ/ΦΑ/2829

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ:ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (102 41)

Αριθ. Τηλεφώνων: 210 5215195-198

FAX: 210 5215195

e-mail: diefpar@ika.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 82

ΘΕΜΑ:«ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ»

Σχετικό το με αρ. πρωτ. 28733/10.12.2012 έγγραφο του ΕΤΕΑ

Σας κοινοποιούμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΕΤΕΑ, με το οποίο παρέχονται οδηγίες περί των διατάξεων της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, για την κατάργηση της ειδικής συνδικαλιστικής σύνταξης του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ από 1/1/2013 και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή τους.

Συνοδευτικά το με αρ. πρωτ. 28733/10.12.2012 έγγραφο του ΕΤΕΑ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ