Παρακράτηση της εισφοράς κλάδου ασθενείας από την κύρια σύνταξη των συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πρώην μισθωτών της ΕΥΔΑΠ και απόδοσή της στην Υγειονομική Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠΑθήνα 11 / 12/2012

Αριθμ. Πρωτ. Α30/472/29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Ζ. Κρύου

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 262

FAX : 210 52 23 228

E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 77

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση της εισφοράς κλάδου ασθενείας από την κύρια σύνταξη των συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πρώην μισθωτών της ΕΥΔΑΠ και απόδοσή της στην Υγειονομική Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ.

ΣΧΕΤ: εγκύκλιο 92/11 και εγκύκλιο 31/12

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 26 του ν.4075/2012 (ΦΕΚ.Α΄ 89/11-4-2012 ) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κανονισμού Προσωπικού της ΕΥΔΑΠ ( ΠΔ 597/85) οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πρώην μισθωτοί της ΕΥΔΑΠ καθώς και τα προστατευόμενα μέλη τους καλύπτονταν για περίθαλψη μέσω της Υγειονομικής Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ , με καταβολή των εισφορών ασθενείας, οι οποίες υπολογίζονταν στο ύψος του αθροίσματος της κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Οι προαναφερθείσες εισφορές παρακρατούνταν από τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΥΔΑΠ (ΤΕΑΠ/ΕΥΔΑΠ) αποδίδονταν στην Υγειονομική Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ανέρχονταν σε ποσοστό 2,55% για ασφαλισμένους χωρίς προστατευόμενα μέλη ή μέχρι 3 μέλη και 3% για ασφαλισμένους με περισσότερα από 3 προστατευόμενα μέλη.

Όμως, με τις διατάξεις τού άρθρου 70 του ν.3655/2008, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.3 του ν.3996/2011, ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΥΔΑΠ (ΤΕΑΠ/ΕΥΔΑΠ) συγχωνεύθηκε από την 1/10/2011 στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (σήμερα ΕΤΕΑ) χωρίς να προβλεφθεί η μεταφορά της υποχρέωσης για παρακράτηση και απόδοση της εισφοράς ασθένειας στην Υγειονομική Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ.

Συνεπώς, από 1/10/2011 δεν έχει παρακρατηθεί από την σύνταξη των ανωτέρω προσώπων η εισφορά κλάδου ασθενείας 4% και δεν έχει αποδοθεί στην Υγειονομική Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, ορίζεται ότι η εισφορά υπέρ της Υγειονομικής Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ για την ασφάλιση ασθένειας των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πρώην υπαλλήλων της ΕΥΔΑΠ καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης.

Επί πλέον ορίζεται ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως φορέας συνταξιοδότησης υποχρεούται να παρακρατεί από το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης την ανωτέρω εισφορά και να την αποδίδει στην Υγειονομική Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ.

Συγκεκριμένα, οι εισφορές για υγειονομική περίθαλψη από 1/10/2011, παρακρατούνται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αποδίδονται μαζί με την τρέχουσα εισφορά στην Υγειονομική Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ.

Η διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης της ανωτέρω εισφοράς θα γίνεται ως εξής:

α) Για όσους έχουν καταστεί συνταξιούχοι πριν την 1/10/2011 η πληροφορία κάλυψής τους από το Ταμείο Υγείας της ΕΥΔΑΠ Α.Ε έχει ήδη δοθεί στην Δ/νση Πληροφορικής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε ενώ

β) όσοι έχουν υποβάλλει αιτήσεις για σύνταξη από 1/10/2011 και μετά πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωματικά βεβαίωση από την Υγειονομική Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ, στην οποία θα αναφέρεται ότι καλύπτονται από αυτήν.

Για τις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως φορέας συνταξιοδότησης θα παρακρατεί το 4% επί του ποσού της κύριας σύνταξής τους και θα το αποδίδει στην Υγειονομική Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ μέσω του λογαριασμού 080/505000-68 της Εθνικής Τράπεζας (σύμφωνα με το αριθ.πρωτ.401732/16-5-2012 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ).

Όσον αφορά τον κωδικό που θα γίνεται η κράτηση ασθένειας των ανωτέρω προσώπων είναι ο 16, (σύμφωνα με το αριθ.πρωτ. Σ01-186/18-6-2012 της Δ/νσης Πληροφορικής).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ