Κοινοποίηση παρ. 7 του άρθ. 10 της από 19/11/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Ημερομηνίες οριστικοποίησης προσωρινών και οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης έτους 2013Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2012

Αριθ. Πρωτ. Σ70/162

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Πληροφορίες: Π. Δάβου

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189

FAX: 2105230046

e-mail : diefpar@ika.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 76

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση παρ. 7 του άρθ. 10 της από 19/11/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Ημερομηνίες οριστικοποίησης προσωρινών και οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης έτους 2013».

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. Σ01/443/26.11.2012 Έγγραφο της Δ/νσης Εκμετάλλευσης.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθ. 10 της από 19/11/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 229/τ. Α’/19.11.2012), σύμφωνα με την οποία: « Από 01.01.2013, ως ημερομηνία καταβολής όλων των μηνιαίων συντάξεων – κύριων, επικουρικών και μερισμάτων όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Δημοσίου, ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα…».

Σε συνέχεια δε, του ως άνω σχετικού Εγγράφου της Δ/νσης Εκμετάλλευσης και έπειτα από ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία της Διοίκησης Έργων Εκσυγχρονισμού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ο.Π.Σ. Επιχ/κή Ομάδα Παροχών), ειδικά όσον αφορά τις ημερομηνίες οριστικοποίησης των προσωρινών και οριστικών αποφάσεων απονομών συντάξεων ως και των αποφάσεων μεταβολών αυτών στο Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για το έτος 2013, ισχύει ο ακόλουθος πίνακας:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΗΝΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

31/12/2012 02/2013
30/01/2013 03/2013
27/02/2013 04/2013
29/03/2013 05/2013
26/04/2013 06/2013
30/05/2013 07/2013
28/06/2013 08/2013
31/07/2013 09/2013
30/08/2013 10/2013
30/09/2013 11/2013
30/10/2013 12/2013
29/11/2013 01/2014
27/12/2013 02/2014

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ