Παρακράτηση από την σύνταξη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της εισφοράς κλάδου ασθενείας των συνταξιούχων ασφαλισμένων στον ΟΠΑΔ- Τομέα ΥΔΚΥ (πρώην ΤΥΔΚΥ) και απόδοσή της σε αυτό.Αθήνα 18/1/2013

Αριθμ. Πρωτ. Α30/472/8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Ζ. Κρύου

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 262

FAX : 210 52 23 228

E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 7

ΘΕΜΑ : Παρακράτηση από την σύνταξη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της εισφοράς κλάδου ασθενείας των συνταξιούχων ασφαλισμένων στον ΟΠΑΔ- Τομέα ΥΔΚΥ (πρώην ΤΥΔΚΥ) και απόδοσή της σε αυτό.

ΣΧΕΤ.: Εγκ.124/2007

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του εδ.γ΄ της παρ.1 του άρθρου 19 του ν.3918/2011 (ΦΕΚ.Α΄31/2-3-2011), του άρθρου 72 του ν.3984/2011 (ΦΕΚ.Α΄150/27-6-2011) και της με αριθ. Φ.40021/20782/2565/24.2.2012 κοινής υπουργικής απόφασης και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

Με την εγκύκλιο 124/2007 σας έχει γίνει γνωστό, ότι από 1/1/2007 και μετά οι μόνιμοι υπάλληλοι των ΝΠΔΔ, των συνδέσμων ΟΤΑ και το προσωπικό των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων μετά την συνταξιοδότησή τους από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και τα προστατευόμενα μέλη τους παραμένουν στην ασφάλιση του ΤΥΔΚΥ για ασθένεια.

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως απονέμων φορέας υποχρεούται να παρακρατεί από το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης την προβλεπόμενη εισφορά του συνταξιούχου και προστατευόμενων μελών (η οποία ανέρχονταν σε 3% για τον άμεσα ασφαλισμένο συν 1% για κάθε προστατευόμενο μέλος) και να αποδίδει αυτή μαζί με την βαρύνουσα το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισφορά συνταξιούχων σε ποσοστό 6% επί της καταβαλλόμενης σύνταξης στο Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ).

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίσθηκε, μεταξύ των άλλων, ότι στις περιπτώσεις ασφαλιστικών οργανισμών που η εισφορά κλάδου ασθένειας των συνταξιούχων είναι μικρότερη από 4%, αυτή από 1/1/2012 διαμορφώνεται στο 4% επί της σύνταξης.

Κατόπιν τούτου, οι εισφορές των συνταξιούχων που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΠΑΔ- Τομέα ΥΔΚΥ (πρώην ΤΥΔΚΥ), από 1/1/2012 αυξάνονται από 3% σε 4%, συν 1% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Όσον αφορά την εισφορά που βαρύνει τον φορέα συνταξιοδότησης εν προκειμένω το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παραμένει σε ποσοστό 6% , η οποία αποδίδεται μαζί με την βαρύνουσα τον συνταξιούχο εισφορά 4% στον ΕΟΠΠΥ μέσα στο πρώτο 15ήμερο του επόμενου μήνα από το μήνα παρακράτησής τους, μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά ποσοστού 1% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Η κατάθεση των ανωτέρω εισφορών (σύμφωνα με το αριθ.πρωτ.34403/16/11/2012 έγγραφο του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ), θα γίνεται στον ΟΠΑΔ-Τομέα ΥΔΚΥ (πρώην ΤΥΔΚΥ) στον τραπεζικό λογαριασμό GR 7201720290005029052115350 στην τράπεζα Πειραιώς.

Όσον αφορά τον κωδικό που θα γίνεται η κράτηση ασθενείας παραμένει ο ίδιος δηλαδή ο 06, όπως πληροφορηθήκαμε από την Δνση Πληροφορικής.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ