Καταβολή από τον ΟΑΕΔ του ποσού εξαγοράς για την αναγνώριση στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και στο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) χρόνου ασφάλισης από 1.10.2009 έως 31.12.2012 του προσωπικού που μεταφέρθηκε από την Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε» στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 138 παρ. Θα εδ.1-6 του Ν.4052/2012 και της υπ’ αριθμ. Φ.11321/15457/1078 /17-9-2012 Υ.Α.Αθήνα 23/10/2012

Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/103

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &

ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Καρρά Ξ.

: Καραμουσουλή Ε.

: Κουτσοπούλου Μ.

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 251

: 210 52 15 237

: 210 52 15 185

FAX : 210 52 23 228

E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 67

ΘΕΜΑ : «Καταβολή από τον ΟΑΕΔ του ποσού εξαγοράς για την αναγνώριση στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και στο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) χρόνου ασφάλισης από 1.10.2009 έως 31.12.2012 του προσωπικού που μεταφέρθηκε από την Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε» στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 138 παρ. Θα εδ.1-6 του Ν.4052/2012 και της υπ’ αριθμ. Φ.11321/15457/1078 /17-9-2012 Υ.Α.»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. Θα εδ.1-6 του άρθρου 138 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ.Α΄/1-3-2012 που ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης στην Βουλή ήτοι από 20/2/2012) αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδας, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθμ. Φ.11321/ 15457/ 1078/17.9.2012 Υ.Α. η οποία εξεδόθη σε εκτέλεση του ανωτέρω νόμου καθώς και την υπ’αριθμ. Φ.80000/οικ.6680/474/11.4.2012 ερμηνευτική εγκύκλιο της ΓΓΚΑ, με τις οποίες προβλέπεται, μεταξύ άλλων, καταβολή από τον ΟΑΕΔ του ποσού εξαγοράς που προκύπτει από την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και στο ΕΤΕΑ( τ.ΕΤΕΑΜ) από 1.10.2009 έως 31.12.2012 για το προσωπικό που μεταφέρθηκε από την Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε» στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

1. ΓΕΝΙΚΑ

Με τις διατάξεις του άρθρου 138 παρ. Θ εδ.1-6 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/1-3-2012 τ.Α’) καλύπτονται ασφαλιστικά για το χρονικό διάστημα από 1/10/2009 έως 31/12/2012, και εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, οι εργαζόμενοι της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε» οι οποίοι βρίσκονται σε δικαστική διένεξη με την εν λόγω εταιρεία.

Συγκεκριμένα, σκοπός της διάταξης , όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση του νόμου, είναι η ασφαλιστική κάλυψη της ανωτέρω κατηγορίας εργαζομένων, οι οποίοι βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη με την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕ» και οι οποίοι δεν έχουν το δικαίωμα να υπαχθούν στην τακτική επιδότηση ανεργίας του ΟΑΕΔ ως απολυόμενοι, καθώς δεν έχει γίνει καταγγελία των συμβάσεων εργασίας τους.

Η πλειοψηφία των εργαζομένων αυτών βρίσκεται στο όριο της συνταξιοδότησης, αλλά αδυνατεί να συνταξιοδοτηθεί λόγω έλλειψης των ημερών ασφάλισης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, για το χρονικό διάστημα από 1/10/2009 έως 31/12/2012 οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, επικουρικής ασφάλισης ΕΤΕΑ ( τ.ΕΤΕΑΜ), καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές εκείνες, που το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης, καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού μεταξύ ΟΑΕΔ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ο ΟΑΕΔ υπεισέρχεται μετά την καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά της οφειλέτριας εργοδότριας εταιρείας, δυνάμενος να διεκδικήσει ή να παρακρατήσει όλα τα ποσά που κατέβαλε.

Εάν η εργοδότρια εταιρεία καταβάλλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, διακόπτεται η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τον ΟΑΕΔ αμελλητί, όσες δε εισφορές έχουν ήδη καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

Επίσης, με την υπ’αριθμ. Φ.11321/ 15457/ 1078/17.9.2012 κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ρυθμίστηκαν ειδικότερα θέματα ως προς τον τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, τη διαδικασία υποβολής της αιτήσεως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν, το αρμόδιο όργανο που θα εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τις ενστάσεις σε περίπτωση απόρριψης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης.

2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’αριθμ. Φ.11321/ 15457/ 1078/17.9.2012 ΚΥΑ στα πρόσωπα που μεταφέρθηκαν από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕ (ΕΝΑΕ)» στην Ανώνυμο Εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΤΥΕ)» αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης, το χρονικό διάστημα από 1.10.2009 έως 31.12.2012, εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

• Έχουν προβεί σε σχετική καταγγελία στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ διεκδικώντας τις ασφαλιστικές τους εισφορές για το χρονικό διάστημα από 1.10.2009 και εφεξής.

• Ήταν μέχρι 30.9.2009 ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και στο ΕΤΕΑ ( τ.ΕΤΕΑΜ).

• Συνυπολογιζόμενου του αναγνωριστέου από 1.10.2009 μέχρι 31.12.2012 χρόνου ασφάλισης, συμπληρώνουν μέχρι την 31.12.2012 τις προϋποθέσεις πλήρους ή μειωμένης συνταξιοδότησης, λόγω γήρατος, όπως ίσχυαν και όπως διαμορφώνονται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω αναφερθείσες προϋποθέσεις θα πρέπει να προσέρχονται στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ασπροπύργου και να υποβάλλουν μέχρι 31.1.2013, σχετική αίτηση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

• Αντίγραφο καταγγελίας στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος διεκδικεί τις ασφαλιστικές εισφορές για το χρονικό διάστημα από 1.10.2009 και εφεξής, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑ ( τ. ΕΤΕΑΜ).

• Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφαλισμένου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ήταν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ− ΕΤΑΜ και στο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕAM ) μέχρι 30.9.2009.

• Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση από την οποία να προκύπτει:

-ότι ο ασφαλισμένος συμπληρώνει το αργότερο μέχρι 31.12.2012 τις προϋποθέσεις πλήρους ή μειωμένης συνταξιοδότησης, λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας όπως ίσχυαν και διαμορφώνονται μέχρι 31.12.2012

-ο χρόνος ασφάλισης από 1.10.2009 μέχρι 31.12.2012 που πρέπει να αναγνωριστεί σύμφωνα με την ανωτέρω Υ.Α. για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.

Διευκρινίζεται ότι, η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από τα αρμόδια τμήματα Απονομών Συντάξεων του Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου, μετά την ανακεφαλαίωση και αφού συνυπολογισθούν τυχόν άλλοι χρόνοι ασφάλισης που επιθυμεί να αναγνωρίσει ο ενδιαφερόμενος με άλλες διατάξεις, προσκομίζοντας και τη σχετική απόφαση αναγνώρισης.

• Βεβαίωση αποδοχών Ιανουαρίου 2009 ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο προκύπτουν οι αποδοχές που έλαβε ο ενδιαφερόμενος ή δικαιούνταν να λάβει τον Ιανουάριο 2009.

4. ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές καθ’όλη τη διάρκεια ασφάλισης από 1/10/2009 έως 31/12/2012 για τα ανωτέρω αναφερθέντα πρόσωπα, υπολογίζονται επί των ασφαλιστέων αποδοχών που έλαβαν ή δικαιούντο να λάβουν τον Ιανουάριο 2009 από την εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΤΥΕ)», η δε ασφάλιση τους χωρεί σε όλους τους κλάδους ασφάλισης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, συμπεριλαμβανομένων των Φορέων ή Κλάδων για λογαριασμό των οποίων το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ εισπράττει ή συνεισπράττει τις εισφορές, στους οποίους τα πρόσωπα αυτά είχαν υποχρέωση υπαγωγής τον Ιανουάριο του 2009.

Από το χρονικό διάστημα 1.10.2009 μέχρι 31.12.2012 αναγνωρίζεται τόσος χρόνος ασφάλισης όσος απαιτείται για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω, γήρατος, πλήρους ή μειωμένης.

Ο χρόνος αυτός θεωρείται χρόνος πραγματικής ασφάλισης και δεν συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό του εναπομείναντος πλασματικού χρόνου της παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 40 του Ν. 3996/2011.

Επισημαίνεται ότι, ο χρόνος ασφάλισης της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης δεν αναγνωρίζεται ως χρόνος διανυθείς στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ Ο ΟΑΕΔ

Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των αιτήσεων αναγνώρισης που θα υποβληθούν ορίζεται το Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Ασπροπύργου, το οποίο θα προβεί σε έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών σε συνδυασμό με τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία (π.χ. Καταστάσεις προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας, από την οποία θα διαπιστώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος συμπεριλαμβάνεται στο προσωπικό που μεταφέρθηκε από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕ (ΕΝΑΕ)», υποβληθείσες ΑΠΔ, Ασφαλιστική Ιστορία Ασφαλισμένων, κ.λπ.).

Στη συνέχεια, εφόσον κριθεί ότι, πληρούνται οι απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις, θα εκδίδεται απόφαση αναγνώρισης από τον Δ/ντή του εν λόγω Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην οποία θα αναφέρεται και το ακριβές ποσό της δαπάνης για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και στο ΕΤΕΑ (τ.ΕΤΕΑΜ).

Επισημαίνεται ότι οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, εργοδότη και εργαζόμενου για την εν λόγω αναγνώριση δεν βαρύνουν τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, αλλά καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ, μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού μεταξύ ΟΑΕΔ και ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

Η εκδοθείσα απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής κατά τα γνωστά και στον ΟΑΕΔ (Κεντρική Υπηρεσία) για τη σχετική ενημέρωσή του.

Περιπτώσεις ενστάσεων κατά των αποφάσεων αυτών, θα εξετάζονται από την αρμόδια ΤΔΕ του Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ασπροπύργου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ