Παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων – Τροποποίηση των διατάξεων της περ. γ΄της παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 – Κοινοποίηση της παρ. 2 α΄του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011Αθήνα, 1-9-2011
Αριθ. Πρωτ. Σ70/41

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215192
e-mail : diefpar@ika.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 62

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων – Τροποποίηση των διατάξεων της περ. γ΄της παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 – Κοινοποίηση της παρ. 2 α΄του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011.»
Σχετ: Οι με αρ. εγκύκλιο 51/10 και εγκύκλιο 47/11

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρ. 38 του Ν. 3863/2010, θεσπίστηκε από 1-8-2010 Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων η οποία τηρείται σε λογαριασμό με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών και παρακρατείται μηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης από τις συντάξεις κύριας ασφάλισης των συνταξιούχων του δημοσίου, ΝΑΤ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη της ανωτέρω διάταξης, εξαιρέθηκαν της παρακράτησης της Ειδικής Εισφοράς οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος οι οποίοι λαμβάνουν το Εξωϊδρυματικό Επίδομα ή το Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας του άρθ. 42 του ν. 1140/1981 (Α΄68), όπως ισχύει.

Με την παρ. 2 α΄ του κοινοποιούμενου άρθρου, τροποποιούνται οι διατάξεις της γ΄περ. της παρ. 3 του άρθρου 38, του Ν. 3863/2010, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση του κύκλου των προσώπων που είχαν εξαιρεθεί από την επιβολή της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων, όπως ισχύουν σήμερα.

Έτσι, από ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ανωτέρω νόμου, εξαιρούνται πλέον από την επιβολή της Ειδικής Εισφοράς, τόσο οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου, οι οποίοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981, όσο και οι συνταξιούχοι, οι οποίοι λαμβάνουν προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 2084/1992 δηλ. ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 1-1-1993 και μετά.

Ως εκ τούτου, από 5-8-2011, εξαιρούνται από την παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010:

Α) Το σύνολο των συνταξιούχων, οι οποίοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 δηλαδή, συνταξιούχοι ανεξαρτήτως ημερομηνίας υπαγωγής στην ασφάλιση ( υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, για πρώτη φορά είτε πριν είτε μετά την 1-1-1993) και ανεξαρτήτως της κατηγορίας του ασφαλιστικού κινδύνου (συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου) και

Β) Το σύνολο των συνταξιούχων οι οποίοι λαμβάνουν προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας, δηλαδή ανεξαρτήτως ημερομηνίας υπαγωγής στην ασφάλιση ( υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, για πρώτη φορά είτε πριν είτε μετά την 1-1-1993) και ανεξαρτήτως της κατηγορίας του ασφαλιστικού κινδύνου (συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ