Α. «Κοινοποίηση οδηγιών Ε.Τ.Ε.Α.Μ. σχετικά με α) Ασφαλιστικές εισφορές κατά κλάση για τους ασφαλισμένους του τ. Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο. (σήμερα Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού του, για τα έτη 2011 & 2012» β) Υπολογισμό εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ασφαλισμένων του τ.Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4075/12 » Β. «Απεικόνιση της ασφάλισης υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Μ. από 1-5-2012»

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 59/5.9.2012

Α. «Κοινοποίηση οδηγιών Ε.Τ.Ε.Α.Μ. σχετικά με α) Ασφαλιστικές εισφορές κατά κλάση για τους ασφαλισμένους του τ. Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο. (σήμερα Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού του, για τα έτη 2011 & 2012» β) Υπολογισμό εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ασφαλισμένων του τ.Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4075/12 » Β. «Απεικόνιση της ασφάλισης υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Μ. από 1-5-2012»

Αθήνα, 05/09/2012
Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/1
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 – Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Καραμουσουλή
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 237210 52 15 237
FAX : 210 52 23 228
Ε – mail : asfika@otenet.gr
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 59

 
ΘΕΜΑ : Α. «Κοινοποίηση οδηγιών Ε.Τ.Ε.Α.Μ. σχετικά με
α) Ασφαλιστικές εισφορές κατά κλάση για τους ασφαλισμένους του τ. Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο. (σήμερα Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού του, για τα έτη 2011 & 2012»
β) Υπολογισμό εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ασφαλισμένων του τ.Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4075/12 »
Β. «Απεικόνιση της ασφάλισης υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Μ. από 1-5-2012»
 
ΣΧΕΤ. : Το με αριθμ. Πρωτ. 11773/29.6.2012 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
 
Α. Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., με το οποίο μας γνωστοποιεί τα παρακάτω:
 
α) Τις 182/Σ.45/9-12-2010 και 146/Σ.40/21-12-2011 αποφάσεις Δ.Σ. αυτού, σύμφωνα με τις οποίες αποφασίστηκε, για τα έτη 2011 και 2012, να μην επέλθει καμία μεταβολή στις ασφαλιστικές εισφορές κατά κλάση των ασφαλισμένων του τ. Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο. (σήμερα Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), και να παραμείνουν όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί τα έτη 2010 και 2011 αντίστοιχα. 
 
Προς διευκόλυνσή σας, σας διαβιβάζουμε πίνακες με ασφαλιστικές εισφορές κατά κλάση των ασφαλισμένων του τ. Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο. καθώς και τις μηνιαίες αποδοχές υπαλλήλων αυτού, για την κατάταξή τους σε ασφαλιστικές κλάσεις, οι οποίες, για τους παρακάτω λόγους, ισχύουν έως 30-4-2012
 
β) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4075/2012 (Φ.Ε.Κ. 89 τ. Α ), σύμφωνα με τις οποίες, από την δημοσίευση του εν λόγω νόμου (11-4-2012), οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Μ., που καταβάλλονται για τους ασφαλισμένους που προέρχονται από το τ. Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο., θα υπολογίζονται σύμφωνα με την νομοθεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
 
Ως ημερομηνία έναρξης των ανωτέρω διατάξεων (σχετικό έγγραφο Ε.Τ.Ε.Α.Μ ), ορίζεται η 1-5-2012
 
Επομένως, για την απασχόληση των ανωτέρω αναφερομένων προσώπων, από 1-5-2012 και μετά, οι ασφαλιστικές εισφορές, για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους θα υπολογίζονται σύμφωνα με την νομοθεσία αυτού, δηλ. σε ποσοστό:
 
6% (3% ασφαλισμένου + 3% εργοδότη), για όσους ασφαλίζονται στον κλάδο ΜΙΚΤΑ,
 
8% (4,25% ασφαλισμένου + 3,75% εργοδότη), για όσους ασφαλίζονται κατά τον Κανονισμό Β.Α.Ε., επί του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών και μέχρι του ποσού της Ανωτάτης Ασφαλιστικής Κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους.
 
Περαιτέρω διευκρινήσεις και οδηγίες επί των ανωτέρω διατάξεων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (όπως, αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, από 1-5-2012, των εκπροσώπων των Επαγγελματικών Ενώσεων, κ.λ.π.), θα παρέχονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του, Πειραιώς 9-11, Αθήνα.
 
Β. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
 
Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχειών των υπαλλήλων Εργατικών Επαγγελματικών Ενώσεων στην Α.Π.Δ., από 1-5-2012, θα γίνεται καταχωρώντας τον αντίστοιχο Κ.Α.Δ. εργοδότη (9112 η 9120), τον Κωδικό Ειδικότητας, ανάλογα με την απασχόληση του εργαζόμενου, με το αντίστοιχο Κ.Π.Κ., σύμφωνα με τους πίνακες του Ο.Σ.Υ.Κ., και Τύπο Αποδοχών 01, σε μία εγγραφή.
 
Προκειμένου να αποτυπωθεί άμεσα και πληρέστερα, η ορθή υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ από 1-5-2012, των ανωτέρω εργαζομένων, οι εργοδότες (Εργατοϋπαλληλικές Ενώσεις), που έχουν ήδη υποβάλλει Α.Π.Δ. Β’ Τριμήνου 2012, μη γνωρίζοντας κατά την καταληκτική ημερομηνία αυτής, τις ανωτέρω διατάξεις, θα πρέπει να ενημερώσουν εγκαίρως τα αρμόδια Υποκαταστήματα/Παραρτήματα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας τους, σχετικά με τις Α.Π.Δ Β’Τριμήνου 2012 που έχουν υποβάλει.
 
Τα εν λόγω Υποκαταστήματα/Παραρτήματα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., αφού διαπιστώσουν ότι στις συγκεκριμένες Α.Π.Δ. εμπεριέχονται εργαζόμενοι οι οποίοι από 1-5-2012, δεν έχουν ασφαλιστεί σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, θα αποστείλουν Υπηρεσιακό Σημείωμα, αποκλειστικά, στην Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ. (Πατησίων 12), για την ακύρωση των συγκεκριμένων Α.Π.Δ.
 
Στο Υ.Σ. θα αναφέρεται η επωνυμία του εργοδότη, ο Α.Μ.Ε., ο Α.Φ.Μ., τα στοιχεία της προς ακύρωσης Α.Π.Δ. (έτος, σειρά, αριθμός), καθώς και ο λόγος ακύρωσης.
 
Εν συνεχεία θα ενημερώνονται, από τα αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., οι εργοδότες, ώστε να καταθέσουν νέες Α.Π.Δ. για το Β’ τρίμηνο του 2012 (με μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο Υποκατάστημα), βάσει των προαναφερόμενων οδηγιών.
 
Οι παραπάνω Α.Π.Δ., θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, εφόσον υποβληθούν έως 30-11-2012, άλλως μετά την ημερομηνία αυτήν θα επιβάλλονται οι νόμιμες επιβαρύνσεις (Π.Ε.Π.Ε.Ε – λόγω εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ.).
 
Οι εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Μ., μισθολογικών περιόδων 5ος, 6ος, 7ος και 8ος του έτους 2012, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, εφόσον καταβληθούν μέχρι 30/11/2012.
 
Σε αντίθετη περίπτωση, μετά την ημερομηνία αυτήν, επιβαρύνονται με Πρόσθετα Τέλη κατά τα γνωστά (άρθρο 27 παρ.8 του Α.Ν. 1846/1951).
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ
 
 
 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ τ.

 

 

Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο.

 

ΑΠΟ 1/1/2011 – 30/04/2012

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟΣ

 

 

 

ΚΛΑΣΗ

ΜΙΣΘΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

ΑΣΦ/ΚΩΝ

 

 

 

 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Α

1045,04

31,35

31,35

62,70

Βα

884,80

26,55

26,55

53,10

Β

784,91

23,54

23,54

47,08

Γ

601,23

18,04

18,04

36,08

Δ

568,37

17,05

17,05

34,10

 
 
 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Δ

Γ

Β

Βα

Γ

1/9/92 – 31/12/92

81.720

86.445

112.860

127.215

178.080

1/1/93 – 31/12/93

89.892

95.090

124.146

139.937

195.888

1/1/94 – 31/12/94

98.881

104.599

136.560

153.931

215.476

1/1/95 – 31/12/95

108.770

115.059

150.216

169.325

237.024

1/1/96 – 31/12/96

119.647

126.565

165.238

186.257

260.726

1/1/97 – 31/12/97

131.612

139.221

181.762

204.883

286.799

1/1/98 – 31/12/98

144.773

153.143

199.938

225.371

315.478

1/1/99 – 31/12/99

159.250

168.457

219.932

247.908

347.026

1/1/00 – 31/12/00

175.175

185.303

241.925

272.699

381.729

1/1/01 – 31/12/01

192.692

203.833

266.117

299.969

419.902

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΥΡΩ

1/1/02 – 31/12/02

622,04

658,01

859,07

968,35

1355,52

1/1/03 – 31/12/03

684,24

723,81

944,98

1065,18

1491,07

1/1/04 – 31/12/04

752,66

796,19

1039,48

1171,70

1640,18

1/1/05 – 31/12/05

827,93

875,81

1143,43

1288,87

1804,20

1/1/06 – 31/12/06

910,72

963,39

1257,77

1417,76

1984,62

1/1/07 – 31/12/07

1001,79

1059,73

1383,55

1559,54

2183,08

1/1/08 – 31/12/08

1101,97

1165,70

1521,90

1715,50

2401,39

1/1/09 – 31/12/09

1212,17

1282,27

1674,09

1887,05

2641,53

1/1/10 – 31/12/10

1333,39

1410,50

1841,50

2075,76

2905,69

1/1/11-31/12/11

1466,73

1551,55

2025,65

2283,34

3196,26

1/1/12-30/04/12

1613,40

1706,70

2228,21

2511,67

3515,89