Εφαρμογή των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας-Ν. Ζηλανδίας και Ελλάδας-Αυστραλίας σε συνδυασμό με την ισχύουσα εσωτερική νομοθεσία.Αθήνα, 02.08.2012
Αρ. Πρωτ. Δ58/Δ56

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8 10241 – ΑΘΗΝΑ
Γραφεία: Χαλκοκονδύλη 17 10432 – ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Διόγου Ζαφειρούλα
Αριθ. Τηλ.: 210-6783690
Αριθ. Fax : 210-6744824
e-mail: dasika@ika.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 57

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας-Ν. Ζηλανδίας και Ελλάδας-Αυστραλίας σε συνδυασμό με την ισχύουσα εσωτερική νομοθεσία

Σχετικά: α) Ν. 2185/1994 (ΦΕΚ 14, τ. Α΄), Ν. 3677/2008 (ΦΕΚ 140, τ. Α΄)
β) Εγκύκλιοι 22/1994 και 82/2008 της Διεύθυνσής μας

Με τις διατάξεις των παραπάνω Νόμων κυρώθηκαν οι Συμφωνίες Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Ελλάδας και της Νέας Ζηλανδίας και μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας αντίστοιχα, καθώς και οι Διοικητικοί Κανονισμοί Εφαρμογής τους.

Με τις αντίστοιχες Εγκυκλίους της Διεύθυνσής μας δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των παραπάνω Συμφωνιών Κ.Α. σε συνδυασμό με την εσωτερική μας νομοθεσία.

Ως γνωστό, οι παραπάνω Συμφωνίες στα αντίστοιχα άρθρα τους κάνουν λόγο περί συνυπολογισμού των περιόδων ασφάλισης (Ελλάδα) και διαμονής (Ν.Ζηλανδία, Αυστραλία), που διανύθηκαν στα δύο Κράτη με σκοπό τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε περίπτωση που δεν θεμελιώνεται δικαίωμα για συνταξιοδότηση αυτοτελώς.

Ειδικότερα, όταν δεν υπάρχει δικαίωμα για ελληνική παροχή με βάση τις ελληνικές περιόδους ασφάλισης, οι περίοδοι διαμονής, που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία του άλλου κράτους, συνυπολογίζονται για την απόκτηση δικαιώματος για την προβλεπόμενη από την κάθε Συμφωνία συνταξιοδοτική παροχή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, εφόσον οι περίοδοι αυτές δε συμπίπτουν (άρθρα 14 και 13 των εν λόγω Συμβάσεων αντιστοίχως).

Με αφορμή ερωτήματα Υποκαταστημάτων αλλά και ασφαλισμένων σχετικά με τη δυνατότητα συνυπολογισμού περιόδων διαμονής Αυστραλίας και Ν. Ζηλανδίας για τη θεμελίωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης με 35 ή 37 έτη ή με 3.500 ημέρες ασφάλισης στην Ελλάδα αλλά και για ερωτήματα, που ενδεχομένως θα τεθούν κατά την εφαρμογή του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 περί αναγνωριζομένων χρόνων, ζητήσαμε τις απόψεις της ΓΓΚΑ.

Σε συνέχεια λοιπόν του με αριθ.πρωτ. Φ.61620/24817/1710/16.11.11 απαντητικού εγγράφου της ΓΓΚΑ, και μετά από τις απαραίτητες διεργασίες με τον αρμόδιο αυστραλιανό φορέα ασφάλισης και την διαμόρφωση σχετικού δίγλωσσου εντύπου, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα :

Α) Για αιτήματα , που έχουν υποβληθεί με βάση τις διατάξεις συνταξιοδότησης λόγω 35ετίας και 37ετίας, που ίσχυαν μέχρι 31.12.2010, καθώς και τις διατάξεις συνταξιοδότησης στο 65ο έτος της ηλικίας με 3.500 ημέρες υποχρεωτικής ασφάλισης, που ίσχυαν μέχρι 31.12.2009, και τα οποία αφορούν αποκλειστικά παλαιούς ασφαλισμένους, επισημαίνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις προαναφερθείσες Εγκυκλίους της Διεύθυνσής μας.

Ειδικότερα, ο χρόνος διαμονής στη Νέα Ζηλανδία ή την Αυστραλία δεν είναι δυνατό να συνυπολογιστεί για τη συμπλήρωση των 10.500 ή 11.100 ή 3.500 ημερών ασφάλισης, όταν δεν υπάρχει ασφάλιση από εξαρτημένη εργασία. {10500 Η.Α. (άρθρο 10 Ν.825/1978, άρθρο 25 Ν.2556/1997, άρθρο 32 Ν.2874/2000, Ν.3655/2008), 11100 Η.Α. (άρθρο 2 Ν.3029/2002), 3500 Η.Α. (άρθρο 2 παρ.5 Ν.3029/2002, Ν.3655/2008)}.

Προσοχή όμως:

Σε περίπτωση που ο χρόνος διαμονής σε Αυστραλία και Ν. Ζηλανδία πιστοποιηθεί ως χρόνος εξαρτημένης εργασίας (μισθωτής απασχόλησης), μπορεί να συνυπολογιστεί για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Συνεπώς:

Αα) Για αιτήσεις κατοίκων Ελλάδος, που βρίσκονται σε εκκρεμότητα κατ΄εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων σε συνδυασμό με την Ε/Αυστραλιανή Σύμβαση Κ.Α., θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώνουν το συνημμένο δίγλωσσο έντυπο, που φέρει τον τίτλο:

«Αίτηση για πληροφορίες – Περίοδοι μισθωτής απασχόλησης στην Αυστραλία» προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά, που ζητούνται σε αυτό.

Στη συνέχεια, θα διαβιβάζονται στην Διεύθυνσή μας φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών αυτών, επικυρωμένα από την Υπηρεσία σας, με το έντυπο συνδέσμου GR / AUS 2. Σημειωτέον ότι στην Τμήμα 6, παρ. G , ένδειξη: « other details /άλλες πληροφορίες» του εντύπου θα πρέπει απαραιτήτως να συμπεριλαμβάνεται αυτολεξεί το εξής δίγλωσσο κείμενο:

«As agreed, IKA-ETAM request confirmation of salaried employment during periods of Australian residence for assessment of Greek pension according to the special provisions of the Greek legislation.

Όπως έχει συμφωνηθεί, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ζητά επιβεβαίωση μισθωτής απασχόλησης κατά τη διάρκεια περιόδων διαμονής στην Αυστραλία για θεμελίωση ελληνικού συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας».

Αβ) Για αιτήσεις κατοίκων Αυστραλίας, που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, θα στέλνεται μόνο το έντυπο συνδέσμου GR/AUS 2 πλήρως συμπληρωμένο και θα ζητείται η σχετική πληροφορία με το παραπάνω δίγλωσσο κείμενο.

Εφιστούμε την προσοχή σας στην ορθή και πλήρη συμπλήρωση των ατομικών στοιχείων του ασφαλισμένου (ένδειξη 1 του συνημμένου δίγλωσσου εντύπου), προκειμένου να γίνεται η ταυτοποίησή του, από τον αυστραλιανό ασφαλιστικό φορέα.

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, ο αυστραλιανός φορέας θα μας απαντά, γνωστοποιώντας τους χρόνους ασφάλισης από εξαρτημένη εργασία στο ισχύον έντυπο συνδέσμου AUS/GR1, αναγράφοντας στο Τμήμα 5, παρ. D, ένδειξη: «other details/άλλες λεπτομέρειες», το ακόλουθο κείμενο:

«As requested, the Australian periods indicated at Section 5 verify periods of salaried employment in Australia for use in assessment of Greek Age Pension according to the special provisions of the Greek legislation.

Όπως ζητήθηκε, οι Αυστραλιανές περίοδοι, που αναφέρονται στο Τμήμα 5, αποτελούν περιόδους μισθωτής απασχόλησης στην Αυστραλία για θεμελίωση ελληνικής σύνταξης γήρατος σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας».

΄Οσον αφορά αιτήσεις, που εκκρεμούν σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και την Σύμβαση Κ.Α. μεταξύ Ελλάδας και Νέας Ζηλανδίας, αυτές θα εξετάζονται κατά περίπτωση μετά από σχετικό ερώτημά σας προς την Υπηρεσία μας.

Β) Για τους ασφαλισμένους, που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των από 01.01.2011 και μετά, σταδιακά αυξανόμενων από 10500 σε 12000 ημερών ασφάλισης, όπως διαμορφώνονται και ισχύουν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, θα συνυπολογίζεται και ο χρόνος διαμονής σε Αυστραλία και Ν. Ζηλανδία ως πραγματικός χρόνος ασφάλισης για τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση απαιτούμενων χρονικών προϋποθέσεων.

Γ)Τέλος στις περιπτώσεις, του άρθρου 141 του Ν.3655/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 και το άρθρο 39 του Ν. 3996/2011, στις προαπαιτούμενες 3600 ημέρες πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης, για αναγνώριση πλασματικού χρόνου παιδιών, προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα σύνταξης γήρατος, με βάση τις νέες αυξημένες προϋποθέσεις από 01.01.2011, συνυπολογίζεται και ο χρόνος διαμονής στη Ν. Ζηλανδία και στην Αυστραλία.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ