Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση (11) πιστοποιητικών- βεβαιώσεων που εκδίδουν τα ασφαλιστικά ταμεία ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,ΟΓΑ, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.Αθήνα, 28 Ιουνίου 2012
Αριθμ. Πρωτ. Ε99/5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41 – 43
Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ελευθεριάδου
Τηλέφωνο : 210-52.39.972
FAX : 210-52.22.994
E-mail : dieforga @ ika . gr

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Αριθμ: 50

Θ Ε Μ Α: «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση (11) πιστοποιητικών- βεβαιώσεων που εκδίδουν τα ασφαλιστικά ταμεία ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,ΟΓΑ, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ».

ΣΧΕΤΙΚΑ: α. Το Φ80000/2425/169/7-5-2012 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
β. Η ΔΙΑΔΠ/Φ.Α1.2/13366/11.6.2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
γ. Η ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/9780/12.4.2012 (ΦΕΚ 1412/Β’/30-4-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α1.2/13366/11.6.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/9780/12.4.2012 (ΦΕΚ 1412/Β’/30-4-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται ως υποχρεωτική η αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που εκδίδουν τα ασφαλιστικά Ταμεία ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και παρακαλούμε για ενημέρωσή σας και εφαρμογή.

Με την ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία θα ισχύσει από την 30/6/2012, δίνονται οδηγίες για τη διαδικασία αυτεπάγγελτης αναζήτησης των σχετικών δικαιολογητικών, τις προθεσμίες και τον τύπο των χρησιμοποιούμενων εντύπων.

Τα ακόλουθα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις, τα οποία εκδίδονται από τα ασφαλιστικά Ταμεία αρμοδιότητας της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από έναρξης ισχύος της Κ.Υ.Α., αναζητούν πλέον οι καθ’ ύλην αρμόδιες για την έκδοση των τελικών διοικητικών πράξεων οργανικές μονάδες των Υπουργείων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα , χωρίς να απαιτείται σχετική συναίνεση (εξουσιοδότηση)του ενδιαφερομένου. Η αναζήτηση αυτή διενεργείται με έγγραφο, το οποίο πληροί το διοικητικό τύπο του Παραρτήματος 1 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α. Η συμπλήρωση του συνόλου των στοιχείων τα οποία απαιτούνται από το έγγραφο της αυτεπάγγελτης αναζήτησης είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία.

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:

1.Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)
· Βεβαίωση ποσού σύνταξης.
· Βεβαίωση περί μη ασφάλισης.
· Βεβαίωση περί μη συνταξιοδότησης.

2.Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – ΕΤΑΑ (Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων)
· Βεβαίωση ασφάλισης για κύρια σύνταξη.
· Βεβαίωση συνταξιούχου.
· Βεβαίωση ασφάλισης για τον κλάδο υγείας.
· Βεβαίωση ασφάλισης για την ειδική προσαύξηση.

3.Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ- ΕΤΑΜ)
· Βεβαίωση περί μη ασφάλισης.
· Βεβαίωση περί μη συνταξιοδότησης.

4.Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων(ΟΓΑ)
· Βεβαίωση περί ασφάλισης, διακοπής ασφάλισης, επανεγγραφής και λοιπές βεβαιώσεις σχετικές με την ασφάλιση.
· Βεβαίωση περί συνταξιοδότησης, διακοπής της συνταξιοδότησης, αναστολής της συνταξιοδότησης και λοιπές βεβαιώσεις για τη συνταξιοδότηση.

Θεσμικό πλαίσιο

Διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3242/2004 (ΦΕΚ102 Α΄)
Διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α΄)

Διαδικασία αναζήτησης των δικαιολογητικών

Η διαδικασία της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης των ως άνω δικαιολογητικών (πιστοποιητικών/βεβαιώσεων), που αναφέρονται στην απόφαση (ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/9780/12.4.2012 Κ.Υ.Α άρθρο 1), έχει ως ακολούθως:

α) Η αρμόδια για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης υπηρεσία υποβάλλει αίτημα προς την αρμόδια για την έκδοση των δικαιολογητικών υπηρεσία.

Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών διενεργείται με έγγραφο –αίτημα που πληροί το διοικητικό τύπο των υποδειγμάτων εντύπων του συνημμένου Παραρτήματος στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπου προσδιορίζονται με σαφήνεια τα στοιχεία της Υπηρεσίας και του αρμόδιου υπαλλήλου που αποστέλλει το αίτημα, ο δημόσιος σκοπός ή η διοικητική πράξη για την οποία απαιτείται η αναζήτηση των ανωτέρω δικαιολογητικών και παρέχονται επαρκή ταυτοποιητικά στοιχεία των προσώπων για τα οποία ζητούνται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

β) Μέσα σε 24 ώρες από την υποβολή της αίτησης του πολίτη, το σχετικό έγγραφο-αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης, αποστέλλεται προς τις Υπηρεσίες έκδοσης των πιστοποιητικών / βεβαιώσεων, με χρήση τηλεομοιοτυπίας (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) εφόσον το τελευταίο συνοδεύεται από ψηφιακή υπογραφή.

γ) Η αρμόδια για την έκδοση των δικαιολογητικών υπηρεσία οφείλει εντός 48 ωρών από τη λήψη του εγγράφου –αιτήματος να αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφόσον το τελευταίο συνοδεύεται από ψηφιακή υπογραφή, τα ζητούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης, στην υπηρεσία που τα αναζητά.

Η αποστολή του πιστοποιητικού ταχυδρομικά γίνεται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η υποβολή του σε πρωτότυπο. Στις περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με ειδική διάταξη, απαιτείται το πρωτότυπο, ενεργοποιείται η διαδικασία για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης με βάση το αντίγραφο, το οποίο αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία, σύμφωνα με τα οριζόμενα, μέχρι τη λήψη του πρωτοτύπου, οπότε και εκδίδεται η τελική διοικητική πράξη.

Επισημάνσεις

Ενόψει της εφαρμογής της προαναφερθείσας απόφασης, οι υπηρεσίες, οφείλουν να τροποποιήσουν τα σχετικά έντυπα των αιτήσεών τους, στα οποία αναγράφονται οι συγκεκριμένες βεβαιώσεις-πιστοποιητικά ως συνημμένα δικαιολογητικά ώστε να αναγράφεται εμφανώς η υποχρέωση της υπηρεσίας για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους.

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών για τις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω αυτών και για τις οποίες απαιτούνται, ως δικαιολογητικά, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά, αναζητούν εφεξής αυτά μόνον εφόσον ο ενδιαφερόμενος πολίτης επιθυμεί να τα χρησιμοποιήσει σε φορείς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

Αρμόδια Υπηρεσία, από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την έκδοση των πιστοποιητικών – βεβαιώσεων, ορίζεται η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ –ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ, στην οποία θα πρέπει να απευθύνονται οι άλλες Υπηρεσίες για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους. Τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έχουν γνωστοποιηθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από τη Δ/νση Διοικητικού Προσωπικού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και έχουν ως ακολούθως:

Αρμόδια Υπηρεσία
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού
Παπαδιαμαντοπούλου 87- ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Τ.Κ. 11527

Αρμόδιοι Υπάλληλοι
Αλεξίου Ευανθία
Σμυρνάκης Ιωάννης
Λαζάρου Αλεξάνδρα
Μουμούρη Όλγα
Αυγουστινάκης Σταύρος

Τηλέφωνα Επικοινωνίας
210-74.57.322
210-74.57.361
210-77.57.223

FAX
210-77.50.125

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
ikapistop@ika.gr

Τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας των υπολοίπων αρμοδίων φορέων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ, δεν είναι στη διάθεσή μας. Ακολούθως, αφού συλλεχθούν από τη Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πρόκειται να κοινοποιηθούν, και θα σας γνωστοποιηθούν με έγγραφο της Διεύθυνσής μας, για την πιστή εφαρμογή της Κ.Υ. Απόφασης.

Επίσης τα στοιχεία αυτά θα βρίσκονται αναρτημένα στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και στο διαδικτυακό τόπο των Ασφαλιστικών Ταμείων.

Το σύνολο του πληροφοριακού υλικού που αφορά στην παρούσα εγκύκλιο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΔΜΗΔ www.ydmed.gov.gr- Διοικητική Μεταρρύθμιση – Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών με ανακατεύθυνση στην ιστοσελίδα www.gspa.gr στη θέση : Δημόσια Διοίκηση > Εκσυγχρονισμός > Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών > Υποχρεωτική Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση > Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α.

Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματειακής Υποστήριξης και
Διοικητικής Μέριμνας