Ενημέρωση σχετικά με την κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτήσεων συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων που βρίσκονται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.Αθήνα, 22 Ιουνίου 2012
Αριθ. Πρωτ. Σ40/190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189
FAX: 2105230046
e-mail : diefpar@ika.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 49

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτήσεων συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων που βρίσκονται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθ. 1 του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. 14/Α’/ 02/02/2012), σύμφωνα με τις οποίες:

«Ο κανονισμός συντάξεως και η εντολή πληρωμής για το προσωπικό που εμπίπτει στις περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθ. 33 και της παρ. 3 του άρθ. 34 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) εκδίδεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και πάντως εντός τεσσάρων μηνών από την αυτοδίκαιη απόλυσή τους και την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών για την αναγνώριση της σύνταξης».

Με τον τρόπο αυτό, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τους μονίμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι εντάσσονται σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας ή εργασιακής εφεδρείας που οδηγεί σε συνταξιοδότηση, ώστε η διαδικασία έκδοσης της συνταξιοδοτικής απόφασης να ολοκληρώνεται, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, εντός τεσσάρων μηνών από την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Αυτή η ειδική πρόβλεψη του νομοθέτη κρίθηκε αναγκαία, δεδομένου ότι οι υπάλληλοι αυτοί βρίσκονται σε δυσμενή οικονομική θέση ευρισκόμενοι σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας ή εργασιακής εφεδρείας, καθώς επέρχεται μείωση των εισοδημάτων τους σε σχέση με άλλους υπαλλήλους, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με την πλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις της γενικής συνταξιοδοτικής νομοθεσίας.

Επομένως, στις ειδικές περιπτώσεις συνταξιοδότησης υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας ή εργασιακής εφεδρείας, τίθεται προθεσμία τεσσάρων μηνών για την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών, για την τήρηση της οποίας θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ