Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους πληρωμών που υλοποιούν πράξεις στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.Αθήνα, 18/06/2012
Αριθμ. Πρωτ.: Ε57/31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 – Αθήνα
Πληροφορίες : Ι. Βλατάκης
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 245
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :47

ΘΕΜΑ : Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους πληρωμών που υλοποιούν πράξεις στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 4 άρθρου 242 του ν.4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86/τ.Α΄/2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων, αλιείας και άλλες διατάξεις και θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις οι οποίες αντικατέστησαν αυτές της παρ. 3 άρθρου 14 του ν.3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 267/τ.Α΄/2007),

-οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην περίπτωση αυτή παραμένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης.

Κατά συνέπεια, οι υπηρεσίες μας πρέπει, για τον αναφερόμενο στο θέμα σκοπό, να τηρούν τη γνωστή διαδικασία (εγκύκλιο 97/11) χορηγώντας αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας μόνο σε ασφαλιστικά ενήμερες επιχειρήσεις. Σε περιπτώσεις τμηματικής εξόφλησης τυχόν οφειλών τους προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα εμφανίζονται οι όροι των αντίστοιχων ρυθμίσεων (ποσό παρακράτησης κ.λ.π.), έστω και αν, όπως προαναφέρθηκε, δεν πρόκειται να διενεργηθεί παρακράτηση από τα ποσά των χρηματοδοτήσεων (προκαταβολές και ενδιάμεσες πληρωμές), που θα τους αποδοθούν.

Οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατάσχονται, συμψηφίζονται, παρακρατούνται ή να αποδίδονται για λογαριασμό του δικαιούχου και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο διατάκτης κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωμής ορίζει ρητά ότι η ενίσχυση αυτή εμπίπτει στο παρόν άρθρο και εάν η πληρωμή αφορά προκαταβολή, ενδιάμεση ή τελική πληρωμή.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης, κατά την πληρωμή, βεβαίωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, οι δικαιούχοι:

-Άμεσων ενισχύσεων στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή παραγωγής και ειδικών μέτρων στήριξης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) που χορηγούνται εν όλω από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

-ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή παραγωγής και

-ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ), οι οποίοι δεν είναι επιτηδευματίες.

Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και στις προσκλήσεις ενισχύσεων που έχουν εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του ιδίου νόμου και απαιτούν την προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση στον δικαιούχο, καθώς και στις σχετικές προσκλήσεις που εκδίδονται εφεξής.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ