Α) Υπολογισμός εισφορών για αναγνώριση χρόνων ασφάλισης με εξαγορά βάσει του Η.Α.Ε. της 31/12/2011 Β) Διευκρινίσεις θεμάτων που έχουν ανακύψει από τις αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνωνΑθήνα 16/ 5/2012
Αριθμ. Πρωτ. Α31/273/25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ζ. Κρύου
Ξ. Καρρά
Ε. Καραμουσουλή
Π. Δάβου
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 262
210 52 15 251
210 52 15 237
210 52 15 189
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:40

ΘΕΜΑ : Α) Υπολογισμός εισφορών για αναγνώριση χρόνων ασφάλισης με εξαγορά βάσει του Η.Α.Ε. της 31/12/2011
Β) Διευκρινίσεις θεμάτων που έχουν ανακύψει από τις αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων

Σχετ. : Οι υπ’αριθμ. Φ.80000/οικ.6680/474/11.4.2012 και Φ11221/2260/163/5-3-2012 Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι της ΓΓΚΑ

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της περ.Ι΄α του άρθρου 138 του ν.4052/2012 (ΦΕΚ.Α΄41/1-3-2012) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ως γνωστόν, για την αναγνώριση χρόνων ασφάλισης, βάσει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 του ν.3996/2011 (πλασματικοί χρόνοι), του άρθρου 2 παρ.3 του ν. 1358/1983 (στρατιωτική υπηρεσία), του άρθρου 40 παρ.2 του ν.2084/1992 καθώς και του άρθρου 20 του ν. 3232/2004 (εξαγορά στο ΕΤΕΑΜ χρόνου ασφάλισης σε Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα, πριν την 1/1/1993, όταν το ΕΤΕΑΜ είναι συμμετέχων φορέας διαδοχικής ασφάλισης, εγκύκλιο 12/08) λαμβάνονταν υπόψη το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση (είτε για τον υπολογισμό του ποσού της εξαγοράς, είτε ως κατώτερο όριο αποδοχών σε περίπτωση που οι πραγματικές αποδοχές ήταν χαμηλότερες από το 25πλάσιο του ΗΑΕ).

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται ότι, για τον υπολογισμό των ποσών που προβλέπονται για την αναγνώριση χρόνων ασφάλισης με εξαγορά, βάσει των ανωτέρω διατάξεων λαμβάνεται υπόψη το ύψος του ποσού του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί στις 31/12/2011, δηλαδή σε 33,57 €.

Κατόπιν των ανωτέρω, σε περίπτωση που τυχόν έχετε προβεί σε έκδοση ή τροποποίηση αναγνωριστικών αποφάσεων, με βάση το τρέχον ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη (το οποίο έχει μειωθεί κατά 22% από την 14/2/2012 και ανέρχεται πλέον σε 26,18 €), θα πρέπει να προβείτε σε τροποποίηση αυτών, σύμφωνα με το ανωτέρω Η.Α.Ε. (33,57 €).

Β. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΝ

1. Μη αναγνώριση πλασματικού χρόνου για παιδιά που δεν είναι στη ζωή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Με τις διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του Ν.3996/2011, όπως είναι γνωστό, καθορίστηκαν οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη για συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων ή την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, για τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1/1/2011 και εφεξής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010.

Στους χρόνους που αναγνωρίζονται κατόπιν εξαγοράς συμπεριλαμβάνεται και ο πλασματικός χρόνος για τα παιδιά ανεξαρτήτως ημερομηνίας γέννησής τους.

Με την υπ’ αριθμ. Φ11221/2260/163/5-3-2012 ερμηνευτική εγκύκλιο της ΓΓΚΑ, μετά από σχετικό ερώτημά μας, διευκρινίζεται ότι ,το δικαίωμα αναγνώρισης υφίσταται μόνο για τα εν ζωή παιδιά της/του ασφαλισμένης/ου που θα συνταξιοδοτηθεί από 1/1/2011 με τις νέες αυξημένες προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 και δεν είναι δυνατό να έχει εφαρμογή στην περίπτωση παιδιών μη ζώντων κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης για αναγνώριση.

2. Αναγνώριση πλασματικού χρόνου παιδιών για συνταξιοδότηση με τις διατάξεις του Κ.Β.Α.Ε.

Σε συνέχεια των αναφερόμενων στην εγκύκλιο 77/11, διευκρινίζουμε ότι, ο πλασματικός χρόνος που αναγνωρίζεται για τα παιδιά δεν μπορεί να συνυπολογισθεί για τη συμπλήρωση των ημερών εργασίας που απαιτείται να έχουν διανυθεί σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (δηλ. των 3600 ΗΕ ή των 1000 ΗΕ) προκειμένου να είναι δυνατή η συνταξιοδότηση κατά τον ΚΒΑΕ.

Είναι δυνατή όμως η αναγνώριση πλασματικού χρόνου παιδιών για τη συμπλήρωση του συνολικού αριθμού ημερών εργασίας, δηλ. των 4500 ΗΕ για τη συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των βαρέων εφόσον πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις (3600 και 1000 βαρέα).

3. Μη δυνατότητα αναγνώρισης της στρατιωτικής υπηρεσίας ως κενό διάστημα ασφάλισης.

Με αφορμή ερωτήματα ασφ/νων οι οποίοι επιθυμούσαν να αναγνωρίσουν την στρατιωτική τους υπηρεσία όχι με τις διατάξεις του Ν.1358/83 , αλλά ως κενά διαστήματα ασφάλισης ,δεδομένου ότι η τελευταία αναγνώριση ήταν συμφερότερη, μετά από σχετικό ερώτημά μας προς τη ΓΓΚΑ, διευκρινίζουμε ότι, η ανωτέρω αναγνώριση δεν είναι δυνατή.

Κατά συνέπεια, για την κάθε αναγνώριση χρόνου ασφάλισης (είτε αφορά στρατιωτική υπηρεσία, είτε απεργία είτε οποιαδήποτε άλλη αναγνώριση) θα πρέπει να γίνεται χρήση των αντίστοιχων ισχυουσών, για την κάθε περίπτωση, διατάξεων.

4. Δυνατότητα Επιστροφής Εισφορών ως αχρεώστητα καταβληθείσες.

Σύμφωνα με τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων για τις αναγνωρίσεις έχει επισημανθεί ότι, στην περίπτωση που η αίτηση για την αναγνώριση υποβληθεί σε προγενέστερο χρόνο από αυτόν της υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση και δεν έχει προηγηθεί η ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισης, ο ασφαλισμένος με αίτησή του ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία Εσόδων για το χρόνο που επιθυμεί να αναγνωρίσει και για τον χρόνο θεμελίωσης, αναλαμβάνοντας και τη σχετική ευθύνη στην περίπτωση που, κατά την επεξεργασία της αίτησης για συνταξιοδότηση διαπιστωθεί ότι, το δικαίωμά του δε θεμελιώνεται στο έτος του οποίου τις προϋποθέσεις επικαλείται.

Οι εισφορές δε που θα καταβληθούν για την αναγνώριση χρόνου δεν επιστρέφονται ακόμα και εάν ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν επαρκεί για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Όμως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ασφαλισμένοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με διατάξεις που ίσχυαν μέχρι 31/12/2010 ή με διατάξεις που δεν τροποποιήθηκαν με το άρθρο 10 του Ν.3863/2010 και εκ παραδρομής αναγνώρισαν χρόνο ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3863/2010 και 3996/2011, διευκρινίζουμε ότι, δεν εμπίπτουν στα ανωτέρω αναφερθέντα και κατά συνέπεια τα ποσά που καταβλήθηκαν επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ