Κατάργηση αυτοτελούς προστίμου για εκπρόθεσμη ή μη γνωστοποίηση μεταβολών στοιχείων εργοδοτών.Αθήνα, 11/05/2012
Αριθμ. Πρωτ.: Ε40/262

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ:ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠ/ΣΕΩΝ
:ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
:ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΠΑΓΓ. ΚΑΤΗΡΟΡΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 – Αθήνα
Αριθ. τηλεφώνου :210 52 15 244,
245, 247
210 52 15 256
210 52 15 258
FAX :210 52 23 228
E – mail :asfika@otenet.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :39

ΘΕΜΑ : Κατάργηση αυτοτελούς προστίμου για εκπρόθεσμη ή μη γνωστοποίηση μεταβολών στοιχείων εργοδοτών.

ΣΧΕΤ. : εγκύκλιο 54/04 (Κεφ. 4).

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4075/2012 (Φ.Ε.Κ. 89/τ. Α΄/11-4-2012) σχετικά με την από 11/4/2012 κατάργηση του αυτοτελούς προστίμου, που προβλεπόταν στην παρ. 1 περ. α΄ του άρθρου 6 του Ν.2972/2001 (Φ.Ε.Κ. 291 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.3232/2004 (Φ.Ε.Κ. 48 Α΄), σε περιπτώσεις παράβασης από τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων να γνωστοποιούν εντός τακτής προθεσμίας μεταβολές στα στοιχεία τους που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Εργοδοτών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ.3 του Ν.3232/2004, 11 παρ. 4 και 13 παρ. 4 του «Κανονισμού Διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.» επαναπροσδιορίστηκαν οι βασικές μεταβολές των στοιχείων τους, τις οποίες είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιήσουν οι εργοδότες στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και επιμηκύνθηκε (για ορισμένες περιπτώσεις) η προθεσμία υποβολής της σχετικής δήλωσης.

Η εν λόγω υποχρέωση είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τυχόν παρόμοια, που έχει θεσπισθεί για την ενημέρωση άλλων υπηρεσιών, φορέων κ.λ.π., όπως είναι οι Δ.Ο.Υ., εκπληρώνεται δε με την υποβολή στο Ι.Κ.Α.–Ε.Τ.Α.Μ. του Ειδικού Εντύπου το οποίο είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του Ιδρύματος (http:www.ika.gr) και ενέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86.

Οι κοινοποιούμενες με την παρούσα διατάξεις καταργούν μεν την επιβολή κυρώσεων, πλην όμως η αντίστοιχη υποχρέωση των εργοδοτών, να γνωστοποιούν εγγράφως στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. τις βασικές μεταβολές των στοιχείων τους (σχετ. εγκύκλιο 54/04 Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. , παρ. 4.1) παραμένει προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαρκής επικαιροποίηση και ενημέρωση των τηρουμένων στο Μητρώο Εργοδοτών στοιχείων, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στις συναλλαγές με το Ίδρυμα (π.χ. χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας).

Συνεπώς, σχετικές παραβάσεις εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων ή Οικοδομοτεχνικών Έργων που εντοπίστηκαν σε ελέγχους, οι οποίοι διενεργήθηκαν από 11/4/2012 (ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω διατάξεων) μέχρι τη λήψη της παρούσας ή θα εντοπισθούν στο μέλλον δεν θα επιφέρουν κυρώσεις, ανεξάρτητα από το χρόνο που έλαβαν χώρα.

Τυχόν επιβληθείσες κυρώσεις από 11/4/2012 και μετά, με σύνταξη Π.Ε.Α.Π., βάσει των προϊσχυουσών διατάξεων, θα πρέπει να ανακληθούν οίκοθεν (χωρίς αίτηση του εργοδότη) με απόφαση του Διευθυντή του οικείου Υποκαταστήματος.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ