Απλούστευση Διαδικασίας προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης των ενταχθέντων στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Ταμείων μετά την 1-6-2003 και Αρμόδιες Υπηρεσίες για τον προσδιορισμό χρόνου ασφάλισης των συγχωνευθέντων στο τ. Ι.Κ.Α.- Τ.Ε.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Επικουρικών Ταμείων.Αθήνα, 27/04/2012
Αριθμ. Πρωτ. T01/652/20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 – Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Καραμουσουλή
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 237
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :35

ΘΕΜΑ: «Απλούστευση Διαδικασίας προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης των ενταχθέντων στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Ταμείων μετά την 1-6-2003 και Αρμόδιες Υπηρεσίες για τον προσδιορισμό χρόνου ασφάλισης των συγχωνευθέντων στο τ. Ι.Κ.Α.- Τ.Ε.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Επικουρικών Ταμείων»

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 43/04, 119/04 ,62/08, 63/08, 82/08, 92/08, 72/06, 76/07, 62/10, 36/11, 46/97 της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων.

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3029/2002, καταργήθηκε ο κλάδος σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ., από 1/6/03 και συστήθηκε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών» (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), το οποίο διέπεται από το σύνολο των διατάξεων του καταργούμενου Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ., υπεισερχόμενο στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού.

Με την Φ20021/12403/579/6-6-03 (ΦΕΚ 772 τ.Β΄/2003) Υ.Α. ορίζεται ότι, «η έκδοση αποφάσεων σχετικά με την αναγνώριση και τον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης, προαιρετικής συνέχισης και κάθε άλλο σχετικό θέμα ανατίθεται στα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ομοίως στα ίδια όργανα ανατίθεται, η έκδοση αποφάσεων σχετικά με την διαδικασία Ελέγχου Βεβαίωσης και είσπραξης εισφορών, σύμφωνα με την νομοθεσία του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.».

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων και προς διευκόλυνση τόσο των Υπηρεσιών Ανακεφαλαίωσης και Απονομών Συντάξεων (αναζήτηση χρόνου ασφάλισης), όσο και των Υπηρεσιών Εσόδων, για τον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης έως και την ημερομηνία συγχώνευσης των τ. Επικουρικών Ταμείων και Τομέων στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., έχουν δοθεί οδηγίες με τις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους της Διευθύνσής μας.

Α. Ως γνωστόν στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. έχουν ενταχθεί , το τ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε. από 1/4/2004, τα τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε., τ. Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ. και τ. Τ.Α.Π.Ε.Α.Π.Ι από 1/6/2008, ο τομέας Τ.Ε.Α.Μ.- Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. από 1/8/2010 και ο τομέας Τ.Ε.Α.Π.- Ε.Υ.Δ.Α.Π. του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω απο 1/10/2011.

Επειδή, η διαδικασία που έχει οριστεί με τις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους, είναι χρονοβόρα, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η ανακεφαλαίωση και η έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων, τροποποιούνται οι ανωτέρω σχετικές οδηγίες και από 2-5-2012, αιτήματα για τον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης (συνταξιοδότησης, προαιρετικής ασφάλισης κ.λ.π.), έως την ημερομηνία συγχώνευσης αυτών στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., θα αποστέλλονται από τα κατά τόπο Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (Διεύθυνση Ασφάλισης – Εσόδων, Πειραιώς 9-11, 10552 Αθήνα), στο οποίο τηρείται αρχείο Μητρώου των ασφαλισμένων των ανωτέρω τ. Ταμείων και τ. Τομέων.

Από τις Υπηρεσίες αυτού, θα συντάσσεται έκθεση προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης, με το σύνολο του πραγματοποιθέντος χρόνου, έως την συγχώνευση αυτών στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (πραγματικού και αναγνωρισθέντος).

Εν συνεχεία η έκθεση αυτή θα διαβιβάζεται, εφεξής, (δηλ. από 2-5-2012), από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ., στα αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ., προκειμένου να εκδώσουν την τελική Ατομική Διοικητική Πράξη (απόφαση ανακεφαλαίωσης, συνταξιοδότησης, απορριπτική απόφαση, κ.λ.π.) και δεν θα εκδίδεται πλέον από τις Υπηρεσίες μας (Υποκ/μα Αθηνών- Υποδ/νση Συγχ/ντων Ταμείων), απόφαση μετατροπής χρόνου ασφάλισης σε χρόνο ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Β. Σας υπενθυμίζουμε ότι, έχουν υπαχθεί στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι Επικουρικής σύνταξης του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε., από 18/4/2006 (εγκ.72/06, 76/07) και του ΤΑ.Π.Γ.Τ.Ε., από 1/9/2010 (εγκ.62/10, 36/11).

Για τον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης, έως την ημερομηνία ένταξης αυτών στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., θα ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία.

Δηλ. τα αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. θα απευθύνονται׃

─ Για χρόνο ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε., στο Ε.Τ.Α.Τ. (Νίκης 23, 105 57 Αθήνα), από το οποίο θα εκδίδεται βεβαίωση χρόνου ασφάλισης, σύμφωνα με τα τηρούμενα σε αυτό στοιχεία.

─ Για χρόνο ασφάλισης στο τ. ΤΑ.Π.Γ.Τ.Ε. (Σολομού 20, 106 82 Αθήνα), στις Υπηρεσίες του οποίου τηρούνται αρχεία με ασφαλιστικά στοιχεία (βεβαιώσεις εργοδότη, μισθολογικές καταστάσεις Τράπεζας, κ.λ..π), από τις οποίες θα εκδίδεται, κατά τα γνωστά, έκθεση προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης.

Τα εν λόγω Ταμεία, παρακαλούνται, να ακολουθούν, από 2-5-2012, την ανωτέρω διαδικασία και να διαβιβάζουν τις εκθέσεις προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης στα αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., από τα οποία θα εκδίδεται η τελική απόφαση, για την οποία ζητήθηκε ο χρόνος, και δεν απαιτείται πλέον έκδοση απόφασης μετατροπής χρόνου ασφάλισης σε χρόνο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Γ. Οσον αφορά αιτήματα, για τον προσδιορισμό του διανυθέντος στην ασφάλιση του κλάδου σύνταξης τ. Τ.Ε.Α.Π.Ε.Λ. (πού συγχωνεύτηκε στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. στις 6/9/95, εγκ. 46/97), οι Υπηρεσίες μας θα απευθύνονται στην νέα διεύθυνση του τ. Τ.Ε.Α.Π.Ε.Λ ( ο κλάδος πρόνοιας αυτού συγχωνεύτηκε στο ΤΑ.Π.Ι.Τ.), ΤΑ.Π.Ι.Τ. – Δ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών, Ακαδημίας 58, 106 79 Αθήνα, τηλ. 2103676935.

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι στο ανωτέρω Ταμείο, θα αποστέλλεται μόνο η αίτηση προσδιορισμού χρόνου και όχι τα ασφαλιστικά βιβλιάρια των ασφαλισμένων (θα αποστέλλονται επιπλέον στοιχεία μόνο όταν ζητηθούν από το αρμόδιο Ταμείο).

Δ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις σχετικές εγκυκλίους της Διεύθυνσής μας.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Στην παρ. 4 της Φ20021/12403/579/03 Υ.Α. (Βεβαίωση & Είσπραξη Εσόδων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) αναφέρεται ότι ׃

«Για την επίλυση όλων των αναφυομένων ασφαλιστικών διαφορών και αμφισβητήσεων σχετικά με τη βεβαίωση και είσπραξη των εισφορών, θα ακολουθείται η ισχύουσα στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. διαδικασία.
Επί των ενστάσεων εργοδοτών κατά των πάσης φύσεως αποφάσεων του αρμόδιου Διευθυντή του Υποκ/τος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., αποφαίνονται οι αρμόδιες Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι ανωτέρω Επιτροπές αποφαίνονται και επί ενστάσεων ασφαλισμένων κατά αποφάσεων του αρμόδιου Δ/ντή του Υποκ/τος Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ., που αφορούν την ασφάλιση και την διάρκεια της ασφαλιστικής σχέσης».

Εφόσον προκύψουν αμφισβητήσεις ασφαλισμένων, επί των εκθέσεων προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Μ και δεδομένου ότι ενώπιον των Τ.Δ.Ε. των Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., προσβάλλονται μόνο αποφάσεις Διευθυντών των αρμοδίων Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και όχι οργάνων άλλων Φορέων (π.χ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), θα προσβάλλεται μόνο η τελική Ατομική Διοικητική Πράξη.

Επομένως, μετά την έκδοση της Απόφασης Διευθυντή (απόφαση ανακεφαλαίωσης, συνταξιοδότησης, απορριπτική απόφαση, κ.λ.π.), του οικείου Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., σε περίπτωση διαφωνίας των ασφαλισμένων, επί του χρόνου ασφάλισης, σύμφωνα με την έκθεση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., θα υποβάλλεται ένσταση ενώπιον της Τ.Δ.Ε. του αρμοδίου Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Η τυχόν ένσταση (επί της Ατομικής Διοικητικής Πράξης), θα διαβιβάζεται στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., προκειμένου να επανεξετάσει τον χρόνο ασφάλισης και το σχετικό απαντητικό έγγραφο αυτού, μαζί με το αίτημα (ένσταση) του ασφαλισμένου, θα τίθεται ενώπιον της Τ.Δ.Ε. του αρμόδιου Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., για λήψη απόφασης.

Ευνόητο είναι ότι, οι εν λόγω ενστάσεις πρέπει να διεκπεραιώνονται άμεσα.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧ/ΝΤΩΝ ΣΤΟ τ. Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ & Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Με το Τ01/652/2/20-1-98 Γ.Ε. της Διεύθυνσης μας, σας κοινοποιήσαμε Πίνακα με τις αρμόδιες Υπηρεσίες αναζήτησης χρόνου ασφάλισης των συγχωνευθέντων Επικουρικών Ταμείων στο τ. Ι.Κ.Α – Τ.Ε.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Προς διευκόλυνση του έργου των Υποκαταστημάτων μας και συγκεκριμένα τόσο των Υπηρεσιών Ανακεφαλαίωσης και Απονομών Συντάξεων (αναζήτηση χρόνου ασφάλισης) όσο και των Υπηρεσιών Εσόδων, παραθέτουμε νέο συγκεντρωτικό πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής ׃

● Όλα τα μέχρι σήμερα συγχ/ντα στο τ. Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Επικουρικά Ταμεία.

● Την έκταση της ασφαλιστικής περιοχής τους.

● Τα αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., στα οποία θα απευθύνεστε, για την αναζήτηση του χρόνου ασφάλισης των ασφαλισμένων στα συγχ/ντα Επικουρικά Ταμεία.

● Τις εγκυκλίους με τις οποίες αντιμετωπίστηκαν θέματα που προέκυψαν από τις σχετικές συγχ/σεις και ειδικότερα της διαδικασίας προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ