Τροποποίηση προγράμματος επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση 400.000 θέσεων εργασίας.Αθήνα 21/3/2011
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/180

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ι. Βλατάκης
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 245
FAX: 210 52 23 228
Ε – mail: asfika@otenet.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 23

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση προγράμματος επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση 400.000 θέσεων εργασίας»
ΣΧΕΤ.: εγκύκλιο 79/10.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 26139/987/12-1-2011 Κ.Υ Α. (ΦΕΚ 72/τ.Β’/2011) που αφορούν στο πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση 400.000 θέσεων εργασίας.

Με την ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 12 της με αριθ. 19721/15-10-2010 Κ.Υ.Α..

Οι τροποποιήσεις αφορούν στα εξής :

– Το ανώτατο όριο των επιχορηγουμένων μειώνεται σε τριάντα (30) αντί ογδόντα (80) εργαζομένων που ίσχυε, σε επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των πενήντα (50) ατόμων.

– Στο πρόγραμμα εντάσσονται και επιχειρήσεις που απασχολούν ένα (1) άτομο με πλήρη απασχόληση.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 75% των μηνιαίων εργοδοτικών εισφορών για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (μικτή, Β.Α.Ε. και Επαγγελματικός Κίνδυνος) και της επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., καθώς και στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, εκείνων που το Ι.Κ.Α. εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στο 75% των εργοδοτικών εισφορών, των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας. 

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν ένα (1) άτομο πλήρους απασχόλησης, υποχρεούνται να διατηρήσουν τη θέση εργασίας του επιχορηγούμενου εργαζόμενου και το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του συνολικού προγράμματος που ανέρχεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες (12 επιχορήγηση + 6 δέσμευση).

Παράδειγμα απεικόνισης ασφ/κών στοιχείων κοινού εργαζομένου/επιχορηγουμένου, στην Α.Π.Δ. μηνός 2ου/2011 ο οποίος αμείβεται με μικτές αποδοχές 1.300 €.

ΠΕΔΙΑ Α.Π.Δ.

32
ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
101

39
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
1.300,00

40
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
208,00

41
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
364,78

42
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
572,78

44
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (%)
75

45
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟ)
273,59

46
ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
299,19

– Σε περίπτωση ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του μήνα, η απεικόνιση της ασφάλισης θα πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση δύο (2) εγγραφών (το άθροισμα των ημερών ασφάλισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ημερολογιακές του μήνα αναφοράς).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ