Αναγνώριση χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας, στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιμοι επικαλούμενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσειςΑθήνα 22/2/2012

Αριθμ. Πρωτ. Α31/1107/8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

: ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Ζ. Κρύου

: Π. Δάβου

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 260 – 263

: 210 52 15 189 – 194

FAX : 210 52 23 228

E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 17

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας, στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιμοι επικαλούμενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις.

ΣΧΕΤ: α) Φ80000/οικ.9240/597/11.8.2011 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

β) Φ.80000/21395/1450/6.10.2011 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.

Με την παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του εδαφ.6 παρ.2 του άρθρου 40 του Ν.3996/2011 με θέμα: «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εξέτισαν, μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.2510/1997, (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/27-6-1997) οι στρατεύσιμοι οι οποίοι ως αντιρρησίες συνείδησης αρνήθηκαν την εκπλήρωση της στρατιωτικής τους υποχρέωσης.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ- ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Η αναγνώριση και εξαγορά του ανωτέρω χρόνου γίνεται βάσει των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 1 και των παρ.1-4 του άρθρου 2 του Ν.1358/1983 (περί αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας) χωρίς, όμως, τις μειώσεις του 30% και 50% που προβλέπονται για την αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 και εφεξής.

Αρμόδιος για την αναγνώριση φορέας είναι ο φορέας κύριας ασφάλισης στον οποίο έχει ασφαλισθεί ο ενδιαφερόμενος.

Για την αναγνώριση στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ασφαλιστικός δεσμός με το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..

Σε περίπτωση ασφάλισης σε περισσότερους από ένα φορείς, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει το φορέα στον οποίο επιθυμεί να κάνει την αναγνώριση.

Για κάθε μήνα φυλάκισης ή προσωρινής κράτησης αναγνωρίζονται 30 ημέρες ασφάλισης.

ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αρμόδιο Υποκατάστημα είναι αυτό του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Για την εν λόγω αναγνώριση απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου (αντιρρησία συνείδησης), στην οποία θα πρέπει να προσδιορίζεται ο προς αναγνώριση χρόνος καθώς και ο τρόπος εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς (εφάπαξ, με δόσεις ή με παρακράτηση από την σύνταξη ).

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Ασφαλιστικά βιβλιάρια – στοιχεία του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. από τα οποία θα προκύπτει η ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ,

2. Πιστοποιητικό Τύπου Α΄ του στρατολογικού γραφείου του ενδιαφερομένου ή αποφυλακίστηριο ή άλλο επίσημο έγγραφο στο οποίο θα προκύπτει ο λόγος φυλάκισης και ο χρόνος έκτισης της ποινής ή της προσωρινής κράτησης, ο οποίος έχει λάβει χώρα μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 2510/1997.

3. Βεβαίωση αποδοχών του προηγούμενου της υποβολής της αίτησης μήνα, όταν πρόκειται για μισθωτούς που ασφαλίζονται σε άλλο, πλην του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ασφαλιστικό φορέα, αλλά υπήρξαν στο παρελθόν ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται:

α) Ότι ο ζητούμενος προς αναγνώριση χρόνος δεν έχει αναγνωρισθεί σε άλλο φορέα.

β) Ότι ο τελευταίος μήνας απασχόλησης είναι αυτός που απεικονίζεται στο προσκομιζόμενο ασφαλιστικό βιβλιάριο ή στο Λογαριασμό Ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειάζεται τα στοιχεία ασφάλισης πριν από την υποβολή της ΑΠΔ, ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει βεβαίωση που θα περιέχει την χρονική περίοδο απασχόλησης, ημέρες ασφάλισης και αποδοχές.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Η αναγνώριση γίνεται με καταβολή του συνόλου των εισφορών από τον ενδιαφερόμενο και υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές που ελάμβανε κατά τον τελευταίο μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης, κατά τον οποίο είχε πλήρη απασχόληση, οι οποίες σε καμία, όμως, περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερες από τον τεκμαρτό μισθό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ούτε κατώτερες από το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, επί το ποσοστό 20% του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει εφάπαξ εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, ή σε διμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται εντός του προαναφερθέντος τριμήνου και κάθε επόμενη δόση πρέπει να καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μεθεπόμενου μήνα.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής κάποιας δόσης το ποσό επιβαρύνεται με τα πρόσθετα τέλη που προβλέπονται για τις καθυστερούμενες εισφορές.

Επίσης, η καταβολή του ποσού γίνεται με παρακράτηση του 1/3 του ποσού της σύνταξης, όταν συνυποβάλλεται με το συνταξιοδοτικό αίτημα.

Σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν.3863/2010, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 40 του Ν.3996/2011, το δικαίωμα για αναγνώριση πλασματικών χρόνων σε φορείς Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο, έχουν:

• Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που αυξάνονται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 και ισχύουν από 1/1/2011 ή

• Όσοι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 με προϋποθέσεις που μεταβλήθηκαν, καίτοι έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα με τις προγενέστερες διατάξεις.

Αντίθετα για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι 31/12/2010, καθώς και για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1/1/2011 και εφεξής με βάση προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που δεν τροποποιούνται με το άρθρο 10 του ν.3863/2010, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν.2084/1992, όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του από την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν.3863/2010».

Οι εισφορές που έχουν καταβληθεί ή θα καταβληθούν για αναγνώριση χρόνου με βάση τις διατάξεις του αρθ. 40 του ν.3996/2011 ακόμα και στην περίπτωση που δεν θεμελιωθεί δικαίωμα συνταξιοδότησης, δεν επιστρέφονται.

Σημειώνουμε ότι, το δικαίωμα για την εν λόγω αναγνώριση είναι απρόθεσμο, δεδομένου ότι, δεν τίθεται συγκεκριμένη προθεσμία στο νόμο, εντός της οποίας θα πρέπει να ασκηθεί, η δε αίτηση αναγνώρισης μπορεί να υποβληθεί ανεξαρτήτως του χρόνου ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στο φορέα, όμως προκειμένου να συνυπολογισθεί και να αξιοποιηθεί συνταξιοδοτικά ο χρόνος αυτός από τον ασφαλισμένο θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη πραγματικής ή και προαιρετικής ασφάλισης.

Η σχετική αίτηση αναγνώρισης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους του οποίου τις προϋποθέσεις επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να κατοχυρώσει, ακόμα και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης αλλά σε καμία περίπτωση μετά την ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης, (εφόσον καθίσταται συνταξιούχος από αιτήσεως).

Ευνόητο είναι ότι, ο μέγιστος δυνατός αναγνωριστέος πλασματικός χρόνος θα είναι, σε κάθε περίπτωση, αυτός που αντιστοιχεί στο έτος εκείνο, τις προϋποθέσεις του οποίου επιθυμούν οι ασφαλισμένοι να κατοχυρώσουν. (σχετ. Φ.80000/21395/1450/6.10.2011 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.).

– Υποβολή της αίτησης για αναγνώριση ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.

Στην περίπτωση που η αίτηση για αναγνώριση υποβληθεί ταυτόχρονα με την αίτηση για συνταξιοδότηση, μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαίωσης, οι υπηρεσίες απονομών θα πρέπει να ενημερώνουν τις υπηρεσίες εσόδων για το χρόνο στον οποίο θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που ζητά να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος.

– Υποβολή της αίτησης για αναγνώριση σε προγενέστερο χρόνο από αυτόν της αίτησης για συνταξιοδότηση.

Στην περίπτωση που η αίτηση για την αναγνώριση υποβληθεί σε προγενέστερο χρόνο από αυτόν της υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση και δεν έχει προηγηθεί η ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισης, ο ασφαλισμένος με αίτησή του ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία Εσόδων για το χρόνο που επιθυμεί να αναγνωρίσει και για τον χρόνο θεμελίωσης, αναλαμβάνοντας και τη σχετική ευθύνη στην περίπτωση που, κατά την επεξεργασία της αίτησης για συνταξιοδότηση διαπιστωθεί ότι, το δικαίωμά του δε θεμελιώνεται στο έτος του οποίου τις προϋποθέσεις επικαλείται.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ