Εγκύκλιος 1106959/11.7.2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 11 Ιουλίου 2018
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1106959 ΕΞ 2018
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε΄

Θέμα: Φορολογική μεταχείριση των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4483/2017.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1069/1980 , όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 1 του Ν. 4483/2017 , οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρ. 4 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ), όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3463/2006, έχουν κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες ειδικές διατάξεις του παρόντος, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν. 3852/2010.

Οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν από τη δημοσίευση του Ν. 4483/2017 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31.7.2017.

2. Εξάλλου, με την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4483/2017 διευκρινίζεται ότι με τη νέα διατύπωση του άρθρου προβλέπεται ρητά ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των Δ.Ε.Υ.Α..

3. Περαιτέρω, από τη Διοίκηση είχε διευκρινιστεί, πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4483/2017, ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4172/2013 οι Δ.Ε.Υ.Α. ως δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις περιλαμβάνονται στις νομικές οντότητες και περαιτέρω ότι δεν απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τα φορολογικά έτη που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά (σχετ. τα αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1004412 ΕΞ 2016/8.1.2016 και ΔΕΑΦ Β 1053891 ΕΞ 2015/21.4.2015 έγγραφά μας).

4. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τον Ν. 4483/2017, προκύπτει σαφώς ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των Δ.Ε.Υ.Α., οι εν λόγω επιχειρήσεις αντιμετωπίζονται φορολογικά ως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ΄ του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 και τις οδηγίες που έχουν δοθεί για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών ( ΠΟΛ. 1044/2015 εγκύκλιος).

Για τον σκοπό αυτό, οι Δ.Ε.Υ.Α υποχρεούνται να ενημερώσουν τη Φορολογική Διοίκηση, για τη μεταβολή της νομικής μορφής σε «ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», υποβάλλοντας το έντυπο Μ3.

Όσον αφορά στην υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2017, οι Δ.Ε.Υ.Α. θα πρέπει να υποβάλουν δύο δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, εκ των οποίων η πρώτη για το χρονικό διάστημα 1.1.2017 – 30.7.2017 ως νομικές οντότητες, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1004412 ΕΞ 2016/8.1.2016 έγγραφό μας, ενώ η δεύτερη για το χρονικό διάστημα 31.7.2017 – 31.12.2017 ως νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (συμπληρώνοντας τον Πίνακα 2 του εντύπου Ν).

Η υποβολή του εντύπου Μ3 και των δύο δηλώσεων ΦΕΝΠ θα γίνει χειρόγραφα στην αρμόδια για τη φορολόγησή τους Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, μέχρι 10 Αυγούστου, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4483/2017 δεν επιβάλλεται στις Δ.Ε.Υ.Α. το τέλος επιτηδεύματος που επιβάλλεται με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 , λόγω της νομική μορφής τους ως νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Κάθε άλλο έγγραφο που έχει εκδοθεί μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4483/2017 με περιεχόμενο αντίθετο προς τα ανωτέρω παύει να ισχύει.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ