Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α720-12-2023)

e-ΕΦΚΑ 13/02/2024
Α. Π.: 215620

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Κεντρική Υπηρεσία
Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα
Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού
Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 10559
Πληροφορίες: Κ. Κοντοκώστας, Β. Ντσούνου
Τηλ: 2103270546, 525
Email: d.nom.svntefapdt@efka.gov.gr
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 9

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α720-12-2023)»
Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις του Ν. 5078/2023 ρυθμίστηκαν θέματα μεταξύ των οποίων και η χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς. Ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν. 5078/2023 προστέθηκε περίπτωση ε) στην παράγραφο 3 του άρθρου 35 του Ν. 4387/2016, με την οποία στους κληρικούς που είναι ασφαλισμένοι στο π. Ταμείο Προνοίας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος παρέχεται το δικαίωμα κατά τον χρόνο άσκησης του λειτουργήματός τους να ζητήσουν την καταβολή εφάπαξ παροχής από τον φορέα αυτό για τα έτη που ήταν ασφαλισμένοι στον κλάδο εφάπαξ παροχών του e-ΕΦΚΑ, με την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Όσοι από τους ασφαλισμένους κληρικούς λάβουν την εφάπαξ παροχή σύμφωνα με την παρούσα διάταξη δεν δικαιούνται συμπληρωματικής εφάπαξ παροχής και απαλλάσσονται εφεξής της παρακράτησης και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο εφάπαξ παροχών του e-ΕΦΚΑ από την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης μέχρι τη συνταξιοδότησή τους από τον κλάδο κύριας ασφάλισης. Ως εκ τούτου, από την υποβολή της αίτησης για απονομή της εφάπαξ παροχής δεν πρέπει στους ασφαλισμένους αυτούς από την 1η του επόμενου μήνα να γίνεται η αντίστοιχη κράτηση.

Σε περίπτωση που εκ των υστέρων αποδειχθεί ότι δεν υφίσταται συντάξιμος χρόνος στον κλάδο κύριας ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, πλην όμως ο χρόνος αυτός έχει ληφθεί υπόψη για τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής, το επιπλέον ποσό που λήφθηκε επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον κλάδο εφάπαξ παροχών του e-ΕΦΚΑ σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις με εντολή παρακράτησης από την κύρια σύνταξη. Στις περιπτώσεις που για οποιοδήποτε λόγο δεν απονεμηθεί κύρια σύνταξη, το ανωτέρω ποσό αναζητείται και εισπράττεται με κάθε νόμιμη διαδικασία ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Κρίνεται αναγκαίο να επισημάνουμε ότι το ποσό της εφάπαξ παροχής των κληρικών εξακολουθεί να υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4387/2016, όπως αυτό ισχύει. Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία αποχώρησης για τον τρόπο υπολογισμού της εφάπαξ παροχής λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

Διευκρινίζουμε ότι από την παρούσα ρύθμιση εξαιρούνται τα άτομα που έλαβαν εφάπαξ παροχή σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 3232/2004 και για τα οποία ισχύει το νομοθετικό αυτό πλαίσιο.

Πέραν των προαναφερθέντων επιθυμούμε να διευκρινίσουμε ότι για την απονομή της εν λόγω παροχής υποβάλλεται σχετική αίτηση στην οικεία Μητρόπολη η οποία αποστέλλεται στη Β’ Δ/νση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα. Εκτός από τα λοιπά δικαιολογητικά που ήδη προσκομίζονται μέχρι σήμερα και εξακολουθούν να ισχύουν απαιτείται η προσκόμιση Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών και βεβαίωση χρόνου ασφάλισης στην οποία θα καταγράφεται ρητά η έναρξη υπαγωγής στον κλάδο πρόνοιας, η απόδοση των προβλεπόμενων κατά νόμο εισφορών και η αναλυτική καταγραφή των αποδοχών και των κρατήσεων που έγιναν από 1/1/2009 και εφεξής.

Ακολουθεί συνημμένο ενημερωτικό σημείωμα με οδηγίες σχετικά με την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Η ΠΡ/ΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ι. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΥ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 122 ΤΟΥ Ν. 5078/2023
Με τις προαναφερόμενος διατάξεις του Ν. 5078/2023 και την ανωτέρω εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα ρυθμίστηκαν θέματα χορήγησης εφάπαξ παροχής σε εν ενεργεία κληρικούς, μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους.

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα επιχειρεί να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις και πρακτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία, προκειμένου να προληφθούν παρανοήσεις και σφάλματα στην υποβολή της σχετικής αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών, αλλά και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, ώστε να εκδίδονται οι αντίστοιχες αποφάσεις εφάπαξ παροχής με ορθό και γρήγορο τρόπο.

1) Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον κληρικό που επιθυμεί να κάνει χρήση των διατάξεων του Ν.5078/2023 στην αρμόδια Ιερά Μητρόπολη και όχι απευθείας στον e-ΕΦΚΑ. Στην αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται: Επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΔΤ και ταχυδρομική δ/νση.

2) Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται ταυτόχρονα με την αίτηση είναι όμοια με όσα προσκομίζονταν μέχρι σήμερα (Παράρτημα 1 που ακολουθεί).

3) Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστέλλονται από τις Ιερές Μητροπόλεις προς τον e-ΕΦΚΑ, καθώς και οι πίνακες που θα πρέπει να συμπληρωθούν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 2 που ακολουθεί.

4) Επισημαίνουμε ότι όσοι κληρικοί έχουν ήδη λάβει εφάπαξ παροχή, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 3232/2004, εξαιρούνται της διάταξης του Ν. 5078/2023 και για αυτούς εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3232/2004.

5) Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι όσοι κληρικοί λάβουν εφάπαξ παροχή, σύμφωνα με την παρούσα, παύουν να καταβάλουν εισφορές υπέρ κλάδου πρόνοιας από την πρώτη του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Συνεπώς, δεν δικαιούται άλλη εφάπαξ παροχή στο μέλλον.