Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/2024
Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου

13/02/2024
212462

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Πληροφορίες: Φ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 210 52 85 684
E-mail : tm.asfalisis.eisforondt@efka.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Πληροφορίες: A. ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ
Τηλέφωνο: 210 52 85 664
E-mail : tm.yposefarmdt@efka.gov.gr
Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας: 10432, Αθήνα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 8

ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών , β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου»

Σχετ.: Η υπ ’αριθμ. 10/2020, 7/2022, 34/2022, 17/2023 εγκύκλιοι καθώς και το 126826/19.06.2020 Γενικό Έγγραφο e-ΕΦΚΑ.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. Δ.15/Δ’/3201/16.1.2024 (Φ.Ε.Κ. 410/Β’/22.1.2024) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία, κατ’εφαρμογήν των διατάξεων του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α’), όπως ισχύουν, προβλέπεται, από 1/1/2024, αναπροσαρμογή:

α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών,

β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, για τον κλάδο εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), κατά το μέρος που αφορά τους έμμισθους δικηγόρους Δημοσίου και τους μισθωτούς μηχανικούς – υγειονομικούς, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, και

γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ε-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α, κατά το μέρος που αφορά τους έμμισθους δικηγόρους Δημοσίου και τους μισθωτούς μηχανικούς, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

1. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Όπως είναι ήδη γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 2 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει, ορίζεται ότι:

«Το ανώτατο όρο ασφαλιστέων αποδοχών γα τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών, ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο από την 1.1.2023 έως 31.12.2024 κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσό των ασφαλιστέων αποδοχών παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από 1.1.2025 και εφεξής το ανώτατο όρο των ασφαλιστέων αποδοχών προσαυξάνεται κατ’έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παράγραφο 4 του άρθρου 8».

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης απόφασης, εκδοθείσας, ληφθέντος υπόψη του υπ’αριθμ. 2449/12.1.2024 εγγράφου της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από το οποίο προκύπτει ότι το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του έτους 2023 είναι 3,46%, διαπιστώνεται ότι:

« Το ανώτατο όρο ασφαλιστέων αποδοχών της παρ. 2.α του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 γα τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών προσαυξάνεται κατά 3,46% και διαμορφώνεται στο ποσό των7.373,53 ευρώ».

Επομένως, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών διαμορφώνεται, από 1/1/2024, στο ποσό των 7.373,53 € μηνιαία.

2. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)
Όπως είναι ήδη γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.2 περ.γδ του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, ορίζεται ότι:

«Από την 1.1.2023 έως 31.12.2024 τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσόν της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από την 1.1.2025 και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8».

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 της κοινοποιούμενης απόφασης διαπιστώνεται ότι:

«Τα προβλεπόμενα από την παρ. 2.γ του άρθρου 35 του ν.4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εφάπαξ παροχής των αυτοτελώς απασχολουμένων, των ελευθέρων επαγγελματιών και όλων των πριν και μετά την 01.01.1993 ασφαλισμένων εμμίσθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. προσαυξάνονται κατά 3,46% και διαμορφώνονται ως εξής:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες
Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής σε ευρώ από 1.1.2024
1η κατηγορία
29,49
2 κατηγορία
35,17
3 κατηγορία
41,97»
Επομένως, τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά των τριών ασφαλιστικών κατηγοριών ισχύουν και για τους έμμισθους δικηγόρους Δημοσίου και τους μισθωτούς μηχανικούς -υγειονομικούς, που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους Δημοσίου, τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται, κατά 50% στον εντολέα και κατά 50% στον ασφαλισμένο, ενώ για τους λοιπούς επιβαρύνουν στο σύνολο τον ασφαλισμένο.

3. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Όπως είναι ήδη γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 5 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει, ορίζεται ότι:

«Από την 1.1.2023 έως 31.12.2024 τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσόν της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Από 1.1.2025 και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8».

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 της κοινοποιούμενης απόφασης διαπιστώνεται ότι:

«Τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επικουρικής ασφάλισης των αυτοτελώς απασχολουμένων, των ελευθέρων επαγγελματιών, των εμμίσθων δικηγόρων και των μισθωτών μηχανικών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α. προσαυξάνονται κατά 3,46% και διαμορφώνονται ως εξής:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες
Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ από 1.1.2024
1η κατηγορία
44,24
2 κατηγορία
53,32
3 κατηγορία
63,53»
Επομένως, τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά των τριών ασφαλιστικών κατηγοριών ισχύουν και για τους έμμισθους δικηγόρους Δημοσίου και τους μισθωτούς μηχανικούς, που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

Τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται, και για τους έμμισθους δικηγόρους και για τους μισθωτούς μηχανικούς, κατά 50% στον εργοδότη (εντολέα για έμμισθους δικηγόρους) και κατά 50% στον ασφαλισμένο.

4. ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση, όλα τα προσαυξημένα ποσά ισχύουν από 1/1/2024.

Ως χρόνος έναρξης εφαρμογής της νέας διαδικασίας ορίζεται η μισθολογική περίοδος μηνός Ιανουαρίου 2024. Συνεπώς, στην Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ μηνός Ιανουαρίου 2024 (μήνας αναφοράς: Ιανουάριος 2024) θα πρέπει οι εκκαθαριστές του Δημοσίου, για τους απασχολούμενους έμμισθους δικηγόρους του Δημοσίου και τους μισθωτούς μηχανικούς – υγειονομικούς, που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, να χρησιμοποιήσουν τα πλασματικά ποσά αποδοχών, όπως κατωτέρω αναφέρονται.

Ομοίως, στην Α.Π.Δ Τ.Ε.Κ.Α. Δημοσίου, για την ίδια, ως ανωτέρω, μισθολογική περίοδο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τους έμμισθους δικηγόρους Δημοσίου και τους μισθωτούς μηχανικούς που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, και υπάγονται για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης στο Τ.Ε.Κ.Α., πλασματικά ποσά αποδοχών (βλ. ενότητα 6) καθώς και η κωδικοποίηση που ισχύει και έχει γνωστοποιηθεί με την υπ’ αριθμ 17/2023 εγκύκλιο e-ΕΦΚΑ.

5. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Η προαναφερόμενη, από 1/1/2024, αναπροσαρμογή των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών των κλάδων Εφάπαξ Παροχών (πρόνοιας) και επικουρικής ασφάλισης e-ΕΦΚΑ, δεν επιφέρει καμία αλλαγή στην κωδικοποίηση για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. Δημοσίου της ασφάλισης των έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και των μισθωτών μηχανικών – υγειονομικών του Δημοσίου Τομέα, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, και παραμένει όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 126826/19.06.2020 Γενικό Έγγραφο και στην υπ’αριθμ. 34/2022 Εγκύκλιο e-ΕΦΚΑ.

Η μοναδική αλλαγή που επέρχεται από 1/1/2024 αφορά τα μηνιαία ποσά ασφαλιστικής εισφοράς των τριών (3) ασφαλιστικών κατηγοριών και κατ’επέκταση τα «πλασματικά ποσά» αποδοχών, όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω:

Α. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)
Για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ της ασφάλισης για τον κλάδο εφάπαξ παροχών (πρόνοιας) των έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και των μισθωτών μηχανικών – υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, θα πρέπει στο πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» να καταχωρηθεί από 1/1/2024 το ποσό των 737,25 ευρώ, ως «πλασματικές αποδοχές», προκειμένου να καταστεί δυνατή η απεικόνιση για την 1η ασφαλιστική κατηγορία. Για τις υπόλοιπες ασφαλιστικές κατηγορίες στο πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» θα καταχωρούνται αντίστοιχα οι πλασματικές αποδοχές, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΝΟΙΑΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ-ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ 1/1/2024
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
29,49
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
35,17
3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
41,97

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
737,25 €
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
879,25 €
3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1.049,25 €
Υπενθυμίζεται ότι για τους έμμισθους δικηγόρους Δημοσίου, τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται, κατά 50% στον εντολέα και κατά 50% στον ασφαλισμένο, ενώ για τους λοιπούς (μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς) επιβαρύνουν στο σύνολο τον ασφαλισμένο.

Β. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ της επικουρικής ασφάλισης των έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και των μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, θα πρέπει στο πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» να καταχωρηθεί από 1/1/2024 το ποσό των 737,33 ευρώ, ως «πλασματικές αποδοχές», προκειμένου να καταστεί δυνατή η απεικόνιση για την 1η ασφαλιστική κατηγορία. Για τις υπόλοιπες ασφαλιστικές κατηγορίες στο πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» θα καταχωρούνται αντίστοιχα οι πλασματικές αποδοχές, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ 1/1/2024
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
44,24
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
53,32
3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
63,53

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
737,33 €
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
888,66 €
3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1.058,83 €
Υπενθυμίζεται ότι τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται και για τους έμμισθους δικηγόρους και για τους μισθωτούς μηχανικούς, κατά 50% στον εργοδότη (εντολέα για έμμισθους δικηγόρους) και κατά 50% στον ασφαλισμένο.

Οι υγειονομικοί, που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, ΔΕΝ κατατάσσονται για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης σε ασφαλιστικές κατηγορίες.

6. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. Δημοσίου της επικουρικής ασφάλισης των έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και υπάγονται στο Τ.Ε.Κ.Α., θα πρέπει να καταχωρηθούν από 1/1/2024 τα πλασματικά ποσά αποδοχών, όπως αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Τ.Ε.Κ.Α ΑΠΟ 1/1/2024
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
44,24
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
53,32
3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
63,53

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
737,33 €
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
888,66 €
3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1.058,83 €
Με ευθύνη των οικείων Προϊσταμένων των Τοπικών Διευθύνσεων, οι υπάλληλοι των Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών να λάβουν γνώση της παρούσας Εγκυκλίου.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ