Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 7/2022
Απεικόνιση της επικουρικής ασφάλισης των υπαγομένων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) τακτικών/μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4826/2021
15 Φεβ 2022

Αθήνα, 15/2/2022
Αριθμ. Πρωτ.: 72049

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Πληροφορίες: Καρρά Πολυξένη
Τηλέφωνο: 210 52 85 525
E-mail: tm.asfalisis.eisforondt@efka.gov.gr
Ταχ. Διεύθυνση :Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας :10432, Αθήνα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 7

ΘΕΜΑ: «Απεικόνιση της επικουρικής ασφάλισης των υπαγομένων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) τακτικών/μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4826/2021».

Σχετ.: Η υπ’αριθμ. 10/2020 Εγκύκλιος e- Ε.Φ.Κ.Α.

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις των άρθρων 1-73 του Ν. 4826/2021 (ΦΕΚ 160 /τ.Α’/07-09-2021 ) «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά : εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», προβλέπεται η εισαγωγή και εφαρμογή ενός νέου Θεσμού Επικουρικής Ασφάλισης με κεφαλαιοποιητικό χαρακτήρα, με την ίδρυση και λειτουργία από 01/01/2022 ενός νέου Ν.Π.Δ.Δ., του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης ( Τ.Ε.Κ.Α.).

Με την υπ’αριθμ. 5/2022 Εγκύκλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α. δόθηκαν οδηγίες για την απεικόνιση της Επικουρικής Ασφάλισης στο νέο αυτό Ταμείο (Τ.Ε.Κ.Α.) των μισθωτών ιδιωτικού Τομέα και των απασχολουμένων στο Δημόσιο Τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.).

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την υπαγωγή και απεικόνιση της Επικουρικής Ασφάλισης στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) των τακτικών/ μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Κατόπιν τούτου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Κ.Α ΠΡΟΣΩΠΑ

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΠΟ 01/01/2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.4826/2021 προβλέπεται ότι : «Στην ασφάλιση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) υπάγονται υποχρεωτικά, με την επιφύλαξη των παρ.2 και 3, όλα τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά από 1ης 1.2022 και εφεξής ασφαλιστέα εργασία – απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία υφίσταται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία υποχρέωση υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.). Για τα πρόσωπα της παρούσας η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου λαμβάνει χώρα αντί της υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α.».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερθέντα, στην υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. υπάγονται όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, τακτικοί και μετακλητοί, λειτουργοί του Δημοσίου καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ανεξαρτήτως ηλικίας, που αναλαμβάνουν από 01/01/2022 και εφεξής για πρώτη φορά εργασία / ή διορίζονται στο Δημόσιο Τομέα, χωρίς προηγούμενη απασχόληση, ασφάλιση, προϋπηρεσία, εφόσον υφίσταται μέχρι την ημερομηνία αυτή, υποχρέωση υπαγωγής της εν λόγω κατηγορίας τους στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. Κατά συνέπεια, τα πρόσωπα αυτά υπάγονται στο Τ.Ε.Κ.Α αντί της υπαγωγής τους στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Διευκρινίζεται ότι, εργαζόμενοι οι οποίοι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναλαμβάνουν για πρώτη φορά εργασία στην Ελλάδα από 01/01/2022, αλλά έχουν προηγούμενη απασχόληση στο Εξωτερικό, γιατί έχουν εργαστεί είτε σε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλισης ή σε Τρίτη χώρα, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α., δεδομένου ότι, η επικουρική ασφάλιση δεν εμπίπτει στο υλικό πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για το Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας (Κανονισμοί Ε.Ε. 883/2004 και 987/09), καθώς και των Διμερών Συμβάσεων.

Περιπτώσεις εργαζομένων που διορίζονται στο Δημόσιο από 01/01/2022 και εφεξής, οι οποίοι είχαν κάνει πρακτική άσκηση στο παρελθόν πχ. για την απόκτηση του πτυχίου τους ΤΕΙ και ασφαλίστηκαν για τον κίνδυνο του εργατικού ατυχήματος 1%, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α.

Επίσης, εξαιρούνται της υπαγωγής στο Τ.Ε.Κ.Α κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων όπου δεν προβλέπεται υπαγωγή τους στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e – Ε.Φ.Κ.Α.( τ. ΕΤΕΑΕΠ ) είτε γιατί υπάγονται σε επικουρικά Ταμεία εκτός του e – Ε.Φ.Κ.Α. (π.χ. διορισμός από 01/01/2022 Ενστόλων Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υπάρχει υποχρέωση υπαγωγής τους π.χ. στο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ κ.λπ.) είτε γιατί δεν προβλέπεται για την κατηγορία των υπαλλήλων αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καμία επικουρική ασφάλιση γενικότερα ( π.χ. Φορείς για τους οποίους δεν υπάρχει επικουρική ασφάλιση για το προσωπικό τους).

Περιπτώσεις εργαζομένων που διορίζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι από 01/01/2022 στο Δημόσιο, οι οποίοι προγενέστερα ασφαλίστηκαν ως μη μισθωτοί/ ελεύθεροι επαγγελματίες, ευνόητο είναι ότι, δεν υπάγονται από 01/01/2022 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. καθόσον δεν θεωρούνται νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, δεδομένου ότι υφίσταται ασφάλιση στο Κλάδο Σύνταξης μέχρι την 31/12/2021 με την ιδιότητα ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου.

2. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΠΟ 01/01/2023

Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.4826/2021 προβλέπεται ότι:

«Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται προαιρετικά μετά από αίτησή τους, οι ήδη ασφαλισμένοι στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e- Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν γεννηθεί από 1ης.1.1987 και εξής. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου, από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Ταμείου παύουν αυτοδίκαια να υπάγονται στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α.»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερθέντα, στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. υπάγονται προαιρετικά, μετά από σχετική αίτησή τους οι ήδη ασφαλισμένοι στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. δημόσιοι υπάλληλοι, λειτουργοί του Δημοσίου, κλπ. εφόσον έχουν γεννηθεί από 01/01/1987 και εφεξής.

Οι εν λόγω κατηγορίες ασφαλισμένων μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα της προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του νέου Ταμείου υποβάλλοντας αίτηση κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 έως 31/12/2023.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται προς τον εκκαθαριστή μισθοδοσίας τους και κοινοποιείται τόσο στις αρμόδιες Υπηρεσίες του e -Ε.Φ.Κ.Α, όσο και του Τ.Ε.Κ.Α., προκειμένου να λάβουν γνώση.

Β. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.3. του εν λόγω Νόμου προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι: «Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται προαιρετικά μετά από αίτησή τους, και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35 ο) έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταμείου …γ) πρόσωπα που , βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης.»

Οι κατηγορίες ασφαλισμένων που εμπίπτουν στην παρ.3 του άρθρου 6 του εν λόγω Νόμου, μπορούν να ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμά τους από 01/01/2023 οποτεδήποτε μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που προβλέπεται σε αυτήν. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος τα πρόσωπα αυτά δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 35 ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας του Ταμείου .

Επίσης, διευκρινίζεται ότι, σε όλες τις περιπτώσεις προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. των δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών του Δημοσίου κλπ. από την έναρξή της και εφεξής διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης.

2. ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Τ.Ε.Κ.Α – ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Α. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ

Με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Μέρους Γ’ «Λειτουργία του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης » του Κεφαλαίου Α’ « Εισφορές και Επενδυτική Λειτουργία» του Ν.4826/2021, προβλέπεται ότι, για τις εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 97 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει.

Κατά συνέπεια, τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών για το νέο επικουρικό σύστημα κεφαλαιοποιητικής ασφάλισης Τ.Ε.Κ.Α. παραμένουν τα ίδια με αυτά που ισχύουν για τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e – Ε.Φ.Κ.Α (τ. ΕΤΕΑΕΠ) αντίστοιχα.

Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, λειτουργοί του Δημοσίου, κλπ. καταβάλλουν τις ίδιες εισφορές για την επικουρική τους ασφάλιση, είτε υπάγονται στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e- Ε.Φ.Κ.Α. είτε στο Τ.Ε.Κ.Α. Συγκεκριμένα:

 

Το ύψος των απαιτητών εισφορών επικουρικής ασφάλισης ανέρχεται σήμερα στο 6,5% των ασφαλιστέων αποδοχών των εργαζομένων δημοσίων υπαλλήλων (δηλ. 3,25% για τον εργοδότη ΔΗΜΟΣΙΟ και 3,25% για τον εργαζόμενο ) ενώ από 01/06/2022 το ποσοστό βαίνει μειούμενο και διαμορφώνεται στο 6% συνολικά ( δηλ. 3% για τον εργοδότη ΔΗΜΟΣΙΟ και 3% για τον εργαζόμενο).

Β. ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 97 του Ν.4387/2016 όπως ισχύει, ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών για την επικουρική ασφάλιση των δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών του Δημοσίου, κλπ. θα υπολογίζονται επί της ίδιας βάσης που ορίζεται για την κύρια σύνταξη, δηλ. επί των πραγματικά καταβαλλόμενων συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών, όπως αυτές ισχύουν για «παλαιούς» και «νέους» ασφαλισμένους αντίστοιχα. ( Σχετ. η υπ’αρθμ. 10/2020 Εγκύκλιος e-Ε.ΚΦ.Α , Ενότητες 5 Α1 και 5Α2 αντίστοιχα).

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

– Τ.Ε.Κ.Α.- ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Ασφαλισμένοι που καταβάλλουν πρόσθετες εισφορές βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων για κύρια ασφάλιση, καθόσον απασχολούνται σε εργασίες ή ειδικότητες οι οποίες ανήκουν, βάσει διατάξεων είτε του πρώην Δημοσίου είτε του πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, θα καταβάλλουν και στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 5 Ν.4225/2014, όπως ισχύει, πρόσθετες εισφορές περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων ποσοστού 2% (αναλυόμενες σε 1,25% για τον ασφαλισμένο δημόσιο υπάλληλο και 0,75% για τον εργοδότη ΔΗΜΟΣΙΟ) επί της ίδιας βάσης υπολογισμού με αυτή που λαμβάνεται υπόψη για κύρια ασφάλιση.

 

– ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.3863/2010, όπως ισχύει, το μόνιμο προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. ) Α’ Βαθμού το οποίο απασχολείται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο στις αναφερόμενες στο άρθρο 4 του Ν.3660/2008 εργασίες ( σχετ. η ενότητα 15 περ.2 της υπ’ αριθμ. 10/2020 εγκυκλίου e- Ε.Φ.Κ.Α) υπόκεινται από τον διορισμό ή τη μονιμοποίησή τους στις ειδικότητες που αναφέρονται ανωτέρω, στην καταβολή πρόσθετης ειδικής εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση 2% επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 0,75% στον εργοδότη ΔΗΜΟΣΙΟ και 1,25% στον ασφαλισμένο δημόσιο υπάλληλο).

Η πρόσθετη αυτή ειδική εισφορά υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, εφόσον είναι δικαιούχοι και πράγματι τους καταβάλλεται το εν λόγω επίδομα και όχι επί του συνόλου των αντίστοιχων συντάξιμων αποδοχών.

 

Δ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4670/2020 προβλέπεται ότι, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των δημοσίων υπαλλήλων και των εργοδοτών ΔΗΜΟΣΙΟΥ ορίζεται μηνιαίως στο ποσό των 6.500,00 ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο από την 1/1/2023 έως 31/12/2024 κατ’ έτος, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους.

Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσό των ασφαλιστέων αποδοχών παραμένει στα επίπεδα του προηγούμενου έτους.
Από 1/1/2025 και εφεξής το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών προσαυξάνεται κατ’ έτος κατά το δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 8.

Με τις διατάξεις του άρθρου 5παρ. 2β’ του Ν.4387/2016, όπως ισχύει, το εν λόγω ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής, όσον αφορά όμως μόνο στην εισφορά ασφαλισμένου.

3. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τ.Ε.Κ.Α. – ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Μέρους Γ’ «Λειτουργία του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης » του Κεφαλαίου Α’ « Εισφορές και Επενδυτική Λειτουργία» του Ν.4826/2021, προβλέπεται ότι, το σύνολο των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης Τ.Ε.Κ.Α. αποτυπώνεται μηχανογραφικά με διακριτό τρόπο από τις εισφορές που αφορούν στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Κατά συνέπεια, η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών του Δημοσίου κλπ. των υπαγομένων στην ασφαλιστική κάλυψη του Τ.Ε.Κ.Α. πραγματοποιείται με υποβολή διακριτής Α.Π.Δ. ( Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ σε νέα WEB εφαρμογή – Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. – με χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη διαθέτουν για την υποβολή Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, μέσω διαδικτύου.

Επισημαίνεται ότι, η υποβολή Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ( είτε αυτή είναι κανονική 01 είτε συμπληρωματική 04) πρέπει να ακολουθεί χρονικά την υποβολή της Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ e.- Ε.Φ.Κ.Α., η οποία τελευταία θα περιέχει την απεικόνιση των λοιπών κλάδων ασφάλισης στον e-Ε.Φ.Κ.Α., για την εκάστοτε αντίστοιχη μισθολογική περίοδο.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Για την απεικόνιση της Επικουρικής Ασφάλισης στην Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ έχει δημιουργηθεί νέος διακριτός Κ.Α.Δ. 0085 με λεκτική περιγραφή : «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Τ.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ», ο οποίος έχει συνδεθεί με τους ακόλουθους δέκα εννέα (19) νέους Κωδικούς Ειδικότητας:

 

 

Οι ανωτέρω Κωδικοί Ειδικότητας έχουν συνδεθεί με τους ακόλουθους πέντε (5) νέους διακριτούς Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.):

 

Σύνδεση Κωδικών Ειδικότητας με Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης

Η σύνδεση του ανωτέρω ΚΑΔ με τους Κωδικούς Ειδικοτήτων και τους ΚΠΚ των αντίστοιχων καλύψεων έχει ως ακολούθως:

 

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ Κ.Α.Δ.- ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Για την απεικόνιση της Επικουρικής ασφάλισης όλων των κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών του Δημοσίου, κλπ. που υπάγονται στο Τ.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ χρησιμοποιείται ο Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 0085 με λεκτική περιγραφή: «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Τ.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ».

Διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

5.1. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Τ.Ε.Κ.Α. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΝΠΔΔ – ΟΤΑ κ.λπ.

(«Παλαιοί1» – « Νέοι2»)
• Κωδικός Ειδικότητας 000715 με λεκτική περιγραφή: «Επικουρική Ασφάλιση Τ.Ε.Κ.Α. Υπαλλήλων Δημοσίου – ΝΠΔΔ- ΟΤΑ κ.λπ. (ΠΑΛΑΙΟΙ)» και
• Κωδικός Ειδικότητας 000716 με λεκτική περιγραφή: «Επικουρική Ασφάλιση Τ.Ε.Κ.Α. Υπαλλήλων Δημοσίου – ΝΠΔΔ- ΟΤΑ κ.λπ. (ΝΕΟΙ)»

Οι ανωτέρω κωδικοί πρέπει να συνδυάζονται, ώστε να προκύπτουν οι κάτωθι Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

 

5.2. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Τ.Ε.Κ.Α. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΝΠΔΔ – ΟΤΑ κ.λπ.
ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

• Κωδικός Ειδικότητας 000724 με λεκτική περιγραφή: «Επικουρική Ασφάλιση Τ.Ε.Κ.Α. Υπαλλήλων Δημοσίου – Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α. κλπ. (ΠΑΛΑΙΟΙ)- ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ»
• Κωδικός Ειδικότητας 000725 με λεκτική περιγραφή: «Επικουρική Ασφάλιση ΤΕΚΑ Υπαλλήλων Δημοσίου – Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α. κλπ. (ΝΕΟΙ) – ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ»

Οι ανωτέρω κωδικοί πρέπει να συνδυάζονται, ώστε να προκύπτουν οι κάτωθι Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

 

5.3. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Τ.Ε.Κ.Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ν. 1694/1987 – ΚΒΑΕ

• Κωδικός Ειδικότητας 000717 με λεκτική περιγραφή: «Επικουρική Ασφάλιση Τ.Ε.Κ.Α. Προσωπικού Απασχολούμενου σε Ειδικότητες του αρ. 36 του ν. 1694/1987 – ΚΒΑΕ»
Οι ανωτέρω κωδικοί πρέπει να συνδυάζονται, ώστε να προκύπτουν οι κάτωθι Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

 

5.4. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Τ.Ε.Κ.Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ν. 1694/1987 – ΚΒΑΕ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

• Κωδικός Ειδικότητας 000726 με λεκτική περιγραφή: «Επικουρική Ασφάλιση Τ.Ε.Κ.Α. Προσωπικού Απασχολούμενου σε Ειδικότητες του αρ. 36 του ν. 1694/1987 – ΚΒΑΕ – ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ»

Οι ανωτέρω κωδικοί πρέπει να συνδυάζονται, ώστε να προκύπτουν οι κάτωθι Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

 

5.5. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΚΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ

• Κωδικός Ειδικότητας 000718 με λεκτική περιγραφή: «Επικουρική Ασφάλιση Τ.Ε.Κ.Α. Υπαλλήλων Υπαγόμενων στα Ειδικά Μισθολόγια Ν.4472/2017»

Οι ανωτέρω κωδικοί πρέπει να συνδυάζονται, ώστε να προκύπτουν οι κάτωθι Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

 

5.6. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

• Κωδικός Ειδικότητας 000727 με λεκτική περιγραφή: «Επικουρική Ασφάλιση Τ.Ε.Κ.Α. Υπαλλήλων Υπαγόμενων στα Ειδικά Μισθολόγια Ν.4472/2017 – ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ»

Οι ανωτέρω κωδικοί πρέπει να συνδυάζονται, ώστε να προκύπτουν οι κάτωθι Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

 

5.7. ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τ.Ε.Κ.Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ

• Κωδικός Ειδικότητας 000719 με λεκτική περιγραφή: «Ειδική Εισφορά επικουρικής ασφάλισης Τ.Ε.Κ.Α. προσωπικού ΟΤΑ α’ βαθμού»

Οι ανωτέρω κωδικοί πρέπει να συνδυάζονται, ώστε να προκύπτουν οι κάτωθι Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

 

5.8. ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τ.Ε.Κ.Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Α. Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

• Κωδικός Ειδικότητας 000728 με λεκτική περιγραφή: «Ειδική Εισφορά επικουρικής ασφάλισης Τ.Ε.Κ.Α. προσωπικού ΟΤΑ α ‘βαθμού – ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ»

Οι ανωτέρω κωδικοί πρέπει να συνδυάζονται, ώστε να προκύπτουν οι κάτωθι Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

 

Επισημαίνεται ότι, για την ολοκλήρωση της απεικόνισης της Επικουρικής Ασφάλισης Τ.Ε.Κ.Α. του υπαγόμενου στην Ειδική Εισφορά Προσωπικού ΟΤΑ Α’ΒΑΘΜΟΥ, (ενοτήτων 5.7 και 5.8 της παρούσας) θα πρέπει να χρησιμοποιείται εκτός από την εγγραφή της Ειδικής Εισφοράς (ως β’ εγγραφή) επιπρόσθετα και ο παρακάτω αναφερόμενος εναλλακτικά συνδυασμός (ως α’ εγγραφή):

 

 

5.9. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τ.Ε.Κ.Α. ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ

• Κωδικός Ειδικότητας 000720 με λεκτική περιγραφή: «Προαιρετική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών επικουρικής ασφάλισης Τ.Ε.Κ.Α. (ΠΑΛΑΙΟΙ)»
• Κωδικός Ειδικότητας 000721 με λεκτική περιγραφή: «Προαιρετική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών επικουρικής ασφάλισης Τ.Ε.Κ.Α. (ΝΕΟΙ)»

Οι ανωτέρω κωδικοί πρέπει να συνδυάζονται, ώστε να προκύπτουν οι κάτωθι Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

 

5.10. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

• Κωδικός Ειδικότητας 000729 με λεκτική περιγραφή: «Προαιρετική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών επικουρικής ασφάλισης Τ.Ε.Κ.Α. (ΠΑΛΑΙΟΙ) – ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ»
• Κωδικός Ειδικότητας 000730 με λεκτική περιγραφή: «Προαιρετική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών επικουρικής ασφάλισης Τ.Ε.Κ.Α. (ΝΕΟΙ) – ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ»

Οι ανωτέρω κωδικοί πρέπει να συνδυάζονται, ώστε να προκύπτουν οι κάτωθι Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

 

5.11. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΠΟΣΟΣΤΑ)

-Κωδικός Ειδικότητας 000722 με λεκτική περιγραφή: «Επικουρική Ασφάλιση Τ.Ε.Κ.Α. Έμμισθων Δικηγόρων τ. ΕΤΑΑ (ΠΑΛΑΙΟΙ) »
-Κωδικός Ειδικότητας 000723 με λεκτική περιγραφή: «Επικουρική Ασφάλιση Τ.Ε.Κ.Α. Έμμισθων Δικηγόρων τ. ΕΤΑΑ (ΝΕΟΙ)»

 

(Σημείωση: Η συνολική απεικόνιση της ασφάλισης των εμμίσθων Δικηγόρων αναφέρεται αναλυτικά στις ενότητες 6 και 7 της παρούσας που ακολουθούν).

5.12. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΠΟΣΟΣΤΑ)

• Κωδικός Ειδικότητας 000731 με λεκτική περιγραφή: «Επικουρική Ασφάλιση Τ.Ε.Κ.Α. Έμμισθων Δικηγόρων τ. ΕΤΑΑ (ΠΑΛΑΙΟΙ) -ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ»
• Κωδικός Ειδικότητας 000732 με λεκτική περιγραφή: «Επικουρική Ασφάλιση Τ.Ε.Κ.Α. Έμμισθων Δικηγόρων τ. ΕΤΑΑ (ΝΕΟΙ) – ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ»

Οι ανωτέρω κωδικοί πρέπει να συνδυάζονται, ώστε να προκύπτουν οι κάτωθι Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

 

(Σημείωση: Η συνολική απεικόνιση της ασφάλισης των εμμίσθων Δικηγόρων αναφέρεται αναλυτικά στις ενότητες 6 και 7 της παρούσας που ακολουθούν).

5.13. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΕΚΑ

• Κωδικός Ειδικότητας 000733 με λεκτική περιγραφή: «Προαιρετική συνέχιση της Επικουρικής Ασφάλισης»

Οι ανωτέρω κωδικοί πρέπει να συνδυάζονται, ώστε να προκύπτουν οι κάτωθι Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

 

6. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Τ.Ε.Κ.Α. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ- ΓΕΝΙΚΑ

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4670/2020, με τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 97 του ν. 4387/2016 προβλέπεται ότι, για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι έμμισθοι δικηγόροι του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ, κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το ποσόν της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αντιστοιχεί σε:

 

Τα ανωτέρω ποσά ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο.

Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία (1) από τις τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη σε μία (1) από τις τρεις (3) είναι υποχρεωτική. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη.

Ο ασφαλισμένος μπορεί, με αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει κατώτερη.

Ο δικηγόρος που απασχολείται στο Δημόσιο με σχέση έμμισθης εντολής, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στον εκκαθαριστή της Υπηρεσίας του προκειμένου να γνωστοποιήσει τη βούλησή του για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας.

Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.

Οι διατάξεις του Ν.4670/2020, επειδή έχουν ενιαία εφαρμογή τόσο για τους αυτοαπασχολούμενους/ελεύθερους επαγγελματίες όσο και για τους Έμμισθους Δικηγόρους, προβλέπουν καταβολή συγκεκριμένων ποσών σε ευρώ, κατόπιν επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας. Δεν προβλέπουν δηλαδή υπολογισμό ασφαλιστικών εισφορών βάσει ποσοστών επί των πραγματικών, ονομαστικών (μεικτών) αποδοχών που συνήθως καταχωρούνται στην ΑΠΔ Δημοσίου για την απεικόνιση των εισφορών αυτών.

Κατά συνέπεια, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απεικόνιση της επικουρικής ασφάλισης, στην ΑΠΔ ΤΕΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, των Δικηγόρων που απασχολούνται στο Δημόσιο με έμμισθη εντολή θα πρέπει να καταχωρούνται στο πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» συγκεκριμένες πλασματικές αποδοχές, έτσι ώστε να υπολογίζονται, σύμφωνα με τα ισχύοντα ποσοστά, τα προβλεπόμενα για κάθε ασφαλιστική κατηγορία καταβλητέα ποσά σε ευρώ τόσο για τον ασφαλισμένο όσο και για τον εργοδότη. Συγκεκριμένα προβλέπεται:

7. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τ.Ε.Κ.Α. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Για την απεικόνιση της επικουρικής ασφάλισης των Δικηγόρων που απασχολούνται στο Δημόσιο με έμμισθη εντολή, θα πρέπει στο πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» να καταχωρηθεί για το χρονικό διάστημα από 1/1/2022 έως 31/5/2022 το ποσό των 646,15 ευρώ, ως «πλασματικές αποδοχές», προκειμένου να καταστεί δυνατή η απεικόνιση για την 1η ασφαλιστική κατηγορία, η οποία αντιστοιχεί σε καταβολή εισφορών από τον ασφαλισμένο και τον εργοδότη σε ποσό 21 ευρώ για καθένα ξεχωριστά, έτσι ώστε σε σύνολο να υπολογίζονται 42 ευρώ.

Για τις υπόλοιπες ασφαλιστικές κατηγορίες στο πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» θα καταχωρούνται αντίστοιχα οι πλασματικές αποδοχές όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

 

Για την ολοκλήρωση της απεικόνισης της Επικουρικής Ασφάλισης Τ.Ε.Κ.Α. των εμμίσθων δικηγόρων, θα πρέπει χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά η αναφερόμενη στις Ενότητες 5. 11 και 5. 12 της παρούσας εγκυκλίου κωδικοποίηση ( ΚΑΔ- ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΚΠΚ).

Συγκεκριμένα:

 

Επίσης, σε περίπτωση εξαίρεσης Κλάδου Κύριας Σύνταξης θα χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά η κάτωθι κωδικοποίηση:

 

8. ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ (β-Ε.Φ.Κ.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Τ.Ε.Κ.Α.

Για την ασφαλιστική τακτοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών του Δημοσίου κ.λπ., οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α., θα πρέπει να γίνει ορθή απεικόνιση της ασφάλισής τους και στην υποβαλλόμενη Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ (e-Ε.Φ.Κ.Α.), έτσι ώστε να επιλέγεται και να χρησιμοποιείται κάθε φορά η σωστή κωδικοποίηση, η οποία δεν θα περιλαμβάνει τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης.

Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι, στην ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (e-Ε.Φ.Κ.Α.) η απεικόνιση της ασφάλισης των δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών του Δημοσίου κλπ. γίνεται ανά κλάδο ασφάλισης με ξεχωριστή αυτοτελή εγγραφή, κατά την συμπλήρωση αυτής, για την ασφαλιστική τακτοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών του Δημοσίου κλπ., οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α., θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλοι οι υπολειπόμενοι κλάδοι ασφάλισης (Κύριας Σύνταξης, Ασθένειας, Πρόνοιας κλπ.) εκτός από την επικουρική ασφάλιση, η οποία θα υποβληθεί στην Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερθείσα κωδικοποίηση.

9. ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. – ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Α.Π.

Οι ασφαλιστικές εισφορές των δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών του Δημοσίου κ.λπ. δηλώνονται από τους εκκαθαριστές του Δημοσίου σε μηνιαία βάση στην Α.Π.Δ. και καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.).

Όπως είναι γνωστό, ο κωδικός κράτησης ΕΑΠ 4065200 «Ε.Φ.Κ.Α.-ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ε.Φ.Κ.Α. – Α.Π.Δ.» χρησιμοποιείται για την απόδοση όλων των κρατήσεων που απεικονίζονται στην Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ e-Ε.Φ.Κ.Α. Για την απόδοση των κρατήσεων που απεικονίζονται στην Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ έχει δημιουργηθεί ένας νέος κωδικός κράτησης Ε.Α.Π. ο 4074300.

Ως εκ τούτου, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την επικουρική ασφάλιση Τ.Ε.Κ.Α. το νέο αυτό κωδικό στην Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

Ο Κωδικός απόδοσης Ε.Α.Π. 4065200 εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για την απόδοση όλων των άλλων κρατήσεων που απεικονίζονται στην Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ e-Ε.Φ.Κ.Α.

Επίσης, αποκλειστικά για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Τ.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ έχει δημιουργηθεί σε κάθε Φορέα του Δημοσίου μια νέα μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) με δομή τύπου 25ψήφιου RF, η οποία είναι ανεξάρτητη από αυτήν που χρησιμοποιούν (Τ.Π.Τ.Ε. e-Ε.Φ.Κ.Α. ) για την καταβολή εισφορών των υπολειπόμενων κλάδων ή τομέων (Κύριας Σύνταξης, Ασθένειας, Πρόνοιας κλπ.) .

Επίσης, δεδομένου ότι, η υποβολή της Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ διέπεται από τις ίδιες διατάξεις που ισχύουν για την υποβολή της Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ e-Ε.Φ.Κ.Α., η Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ υποβάλλεται από τους εργοδότες αποκλειστικά μέσω διαδικτύου από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα.

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης στο διαδικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 13 του Ν.4670/2020).

Για το τρέχον έτος, οι προθεσμίες υποβολής ΑΠΔ έχουν γνωστοποιηθεί με το υπ’αριθμ. 496587/02-12-2021 Γενικό έγγραφο του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Επισημαίνεται επίσης ότι, η Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, όπως και η Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ e-Ε.Φ.Κ.Α. υποβάλλεται, στην παρούσα φάση, μόνο διαδικτυακά χωρίς να υπάρχει δυνατότητα υποβολής τους με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο στην Τοπική Υπηρεσία έδρας του εργοδότη.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, στο Παράρτημα της παρούσας εγκυκλίου, που ακολουθεί, επισυνάπτεται πίνακας με την ισχύουσα κωδικοποίηση για την Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΣΥΚ) και σας πληροφορούμε ότι, ο εν λόγω Πίνακας θα αναρτηθεί και θα είναι διαθέσιμος και επικαιροποιημένος με κάθε αλλαγή που θα προκύπτει ενδεχομένως μελλοντικά, στη νέα WEB εφαρμογή – Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. προς διευκόλυνση όλων των εκκαθαριστών του Δημοσίου.

Με ευθύνη των οικείων προϊσταμένων των Τοπικών Διευθύνσεων να λάβουν γνώση της παρούσας εγκυκλίου οι υπάλληλοι των Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ