Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 54/2023
Αναπροσαρμογή από 01.01.2024 των ποσών του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας, που αποδίδει το π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/e-ΕΦΚΑ
e-ΕΦΚΑ 29/12/2023
Α. Π.: 828630

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 54, 10682, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2108808812, 2108808814, 2108808815
e-mail: tm.nom.paroxon@efka.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 54

ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή από 01.01.2024 των ποσών του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας, που αποδίδει το π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/e-ΕΦΚΑ».

ΣΧΕΤ: α) η με αριθμ. 38/2008 Εγκύκλιος του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
β) οι με αριθμ. 13/2023, 14/2023, 52/2023 Εγκύκλιοι του e-ΕΦΚΑ

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4β’ του άρθρου 37 του Α.Ν.1846/1951 (Α’179) όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του ν. 2972/2001 (Α’291) και προβλέπουν ότι, τα όρια των ημερησίων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό της εκάστοτε χορηγούμενης αύξησης στις συντάξεις του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σας γνωστοποιήθηκαν τα ισχύοντα, από 01.01.2024, νέα όρια των ημερησίων μισθών και τεκμαρτά ημερομίσθια (Τ.Η.) των ασφαλιστικών κλάσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α., όπως αυτά διαμορφώθηκαν βάσει του ποσοστού αύξησης των συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατά 3,00% (Φ11321/οικ.104985/4.12.2023 Κ.Υ.Α. – Φ.Ε.Κ. Β’6856) που ισχύει από την ίδια ημερομηνία.

Με βάση τα παραπάνω, τις σχετικές εγκυκλίους 32/2008 και 38/2008 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και τις με αριθμ. 13/2023, 14/2023, 52/2023 εγκυκλίους του e-ΕΦΚΑ, τα ποσά του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας αναπροσαρμόζονται για το έτος 2024 ως εξής:

Από 01/01/2024:
Ι. Το ανώτατο όριο ημερήσιου επιδόματος ασθενείας με τις προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών:
α) Για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης (το Τ.Η. της 3ης ασφαλιστικής κλάσης) σε 17,75 €
β) Μετά τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης (το Τ.Η. της 8ης ασφαλιστικής κλάσης) σε 32,62 €

ΙΙ. το εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας (8πλάσιο του Τ.Η. της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης) σε 842,96 €

Στους συνημμένους πίνακες παρατίθενται αναλυτικά τα ημερήσια ποσά επιδόματος ασθενείας και μητρότητας.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπαλλήλων και την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΑΓΑΔΑΚΟΥ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
(άρθρο 38 παρ.1 και 2 του Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύει με τις παρ. 3 & 4 του ν. 1759/1988)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXX
Τ.Η.12,2814,7617,7520,3823,5826,7629,6932,6235,6538,50
Χωρίς μέλη οικογ.3,073,694,445,105,906,697,428,168,919,63
(Νοσηλευόμενων)1,021,231,481,701,972,232,472,722,973,21
Με 1 μέλος οικογ.3,384,064,885,606,487,368,168,979,8010,59
Με 2 μέλη οικογ.3,684,435,336,117,078,038,919,7910,7011,55
Με 3 μέλη οικογ.3,994,805,776,627,668,709,6510,6011,5912,51
Με 4 μέλη οικογ.4,305,176,217,138,259,3710,3911,4212,4813,48
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIX
T.H.41,2144,8948,8953,0856,7260,5964,1867,8271,49
Χωρίς μέλη οικογ.10,3011,2212,2213,2714,1815,1516,0516,9617,75
(Νοσηλευόμενων)3,433,744,074,424,735,055,355,655,92
Με 1 μέλος οικογ.11,3312,3413,4414,6015,6016,6617,6517,7517,75
Με 2 μέλη οικογ.12,3613,4714,6715,9217,0217,7517,7517,7517,75
Με 3 μέλη οικογ.13,3914,5915,8917,2517,7517,7517,7517,7517,75
Με 4 μέλη οικογ.14,4215,7117,1117,7517,7517,7517,7517,7517,75

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
(άρθρο 38 παρ.1 και 2 του Α.Ν. 1846/1951)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

T.H.

12,28

14,76

17,75

20,38

23,58

26,76

29,69

32,62

35,65

38,50

Χωρίς μέλη οικογ.

6,14

7,38

8,88

10,19

11,79

13,38

14,85

16,31

17,83

19,25

(Νοσ/νων)

2,05

2,46

2,96

3,40

3,93

4,46

4,95

5,44

5,94

6,42

Με 1 μέλος οικογ.

6,75

8,12

9,76

11,21

12,97

14,72

16,33

17,94

19,61

21,18

Με 2 μέλη οικογ.

7,37

8,86

10,65

12,23

14,15

16,06

17,81

19,57

21,39

23,10

Με 3 μέλη οικογ.

7,98

9,59

11,54

13,25

15,33

17,39

19,30

21,20

23,17

25,03

Με 4 μέλη οικογ.

8,60

10,33

12,43

14,27

16,51

18,73

20,78

22,83

24,96

26,95

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

T.H.

41,21

44,89

48,89

53,08

56,72

60,59

64,18

67,82

71,49

Χωρίς μέλη οικογ.

20,61

22,45

24,45

26,54

28,36

30,30

32,09

32,62

32,62

(Νοσ/νων)

6,87

7,48

8,15

8,85

9,45

10,10

10,70

10,87

10,87

Με 1 μέλος οικογ.

22,67

24,69

26,89

29,19

31,20

32,62

32,62

32,62

32,62

Με 2 μέλη οικογ.

24,73

26,93

29,33

31,85

32,62

32,62

32,62

32,62

32,62

Με 3 μέλη οικογ.

26,79

29,18

31,78

32,62

32,62

32,62

32,62

32,62

32,62

Με 4 μέλη οικογ.

28,85

31,42

32,62

32,62

32,62

32,62

32,62

32,62

32,62

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις κλάσεις XIX (19η) και πάνω όπως στην XVIII (18η)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV
T.H.12,2814,7617,7520,3823,5826,7629,6932,6235,6538,5041,2144,8948,8953,08
Χωρίς μέλη οικογ.12,2812,2812,2812,2812,2813,3814,8516,3117,8319,2520,6122,4524,4526,54
Με 1 μέλος οικογ.12,2812,2812,2812,2812,9714,7216,3317,9419,6121,1822,6724,6926,8929,19
Με 2 μέλη οικογ.12,2812,2812,2812,2814,1516,0617,8119,5721,3923,1024,7326,9329,3331,85
Με 3 μέλη οικογ.12,2812,2812,2813,2515,3317,3919,3021,2023,1725,0326,7929,1831,7834,50
Με 4 μέλη οικογ.12,2812,2812,4314,2716,5118,7320,7822,8324,9626,9528,8531,4234,2237,16
ΑΣΦ/ΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIII
T.H.56,7260,5964,1867,8271,4974,9478,4181,6885,5389,6193,6197,58101,58105,37
Χωρίς μέλη οικογ.28,3630,3032,0933,9135,7537,4739,2140,8442,7744,8146,8148,7950,7952,69
Με 1 μέλος οικογ.31,2033,3235,3037,3039,3241,2243,1344,9247,0449,2951,4953,6755,8757,95
Με 2 μέλη οικογ.34,0336,3538,5140,6942,8944,9647,0549,0151,3253,7756,1758,5560,9563,22
Με 3 μέλη οικογ.36,8739,3841,7244,0846,4748,7150,9753,0955,5958,2560,8563,4366,0368,49
Με 4 μέλη οικογ.39,7042,4144,9347,4750,0452,4654,8957,1859,8762,7365,5368,3171,1173,76