Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 36/2023
Μεταβίβαση αρμοδιότητας στους Προϊσταμένους των Τοπικών Διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ

ΑΘΗΝΑ, 08.06.2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 284812

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 54
T.K. 10682, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2108808812, 2108808814
e-mail: tm.nom.paroxon@efka.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 36

ΘΕΜΑ: «Μεταβίβαση αρμοδιότητας στους Προϊσταμένους των Τοπικών Διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ.»

ΣΧΕΤ.: η αριθμ. 252662/18.05.2023 Απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ (Β3480)

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 252662/18.05.2023 (ΦΕΚ 3480/Β725.05.2023) Απόφαση Διοικητή του e-ΕΦΚΑ με την οποία ανατίθεται στους Προϊσταμένους των Τοπικών Διευθύνσεων, η αρμοδιότητα καθορισμού του ποσού μέχρι το οποίο τυχόν αξίωση του ασφαλισμένου ή μελών της οικογενείας του μεταβιβάζεται στον e-ΕΦΚΑ σε περιπτώσεις αξιώσεων κατά τρίτων υπευθύνων ατυχημάτων σε βάρος ασφαλισμένων που δικαιούνται από την αιτία αυτή παροχών σύνταξης ή ασθενείας

α) Για τους ασφαλισμένους του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για δαπάνες προ της 01.01.2012

β) Για τους ασφαλισμένους του π. ΟΑΕΕ

Ειδικότερα:

Α) Όπως είναι γνωστό στη νομοθεσία που διέπει το π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τον π. ΟΑΕΕ προβλέπεται η χορήγηση παροχών σε είδος και σε χρήμα. Με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 10 ν.δ. 4104/1960 (Α’147), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 4476/1965 (Α’103) και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 18 του ν. 1654/1986 (Α’177) νομοθετήθηκε η υποκατάσταση του π. ΙΚΑ στην αξίωση αποζημίωσης του παθόντος – ασφαλισμένου κατά του υπόχρεου τρίτου για τα ποσά που κατέβαλε ή οφείλει να καταβάλει στον ασφαλισμένο του ως παροχές κλάδου σε είδος και σε χρήμα (επιδότηση κατά τον χρόνο ανικανότητας προς εργασία του ασφαλισμένου, σύνταξη αναπηρίας, σύνταξη επιζώντων δικαιοδόχων μελών του θανόντος ασφαλισμένου).

Στις περιπτώσεις αυτές που επέρχεται εκ του νόμου η αυτοδίκαιη μεταβίβαση στο π. ΙΚΑ της αξίωσης αποζημίωσης του δικαιούχου, θα πρέπει να συντρέχει αντιστοιχία μεταξύ των παροχών του π. ΙΚΑ προς τον ασφαλισμένο του και της αξίωσης αποζημίωσης του τελευταίου κατά του τρίτου.

Β) Με το άρθρο 47 παρ.6 του Ν. 3518/2006 (Α’272), επεκτάθηκε η ανάλογη εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς των ελεύθερων επαγγελματιών, των ανεξάρτητα απασχολούμενων καθώς και στον ΟΓΑ (σχετ. εγκ. 106/2007 της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών του π. ΟΑΕΕ).

Γ) Στην παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 3918/2011 (Α’31), η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4272/2014 (Α’145), προβλέπεται ότι « Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.δ. 4104/1960 καθώς και οι διατάξεις του β.δ.226/23.2/21.3.1973 έχουν ανάλογη εφαρμογή και στον ΕΟΠΥΥ, όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη σε είδος, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ».

Δ) Με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4075/2012 (Α’89) μεταβιβάστηκε στο Δ/ντή του Υποκ/τος του π. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ασφ/νου η αρμοδιότητα για τον καθορισμό του ύψους της δαπάνης ατυχημάτων που συνέβησαν από 01.01.2012 και μετά (σχετ. εγκ. 140/1987, 55/2001, 56/2013 της Διοίκησης του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Με την κοινοποιούμενη απόφαση Διοικητή, για συμπληρωματικές δαπάνες που αφορούν παροχές σε χρήμα ή συντάξεις σε ασφαλισμένους του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από ατυχήματα που συνέβησαν πριν από την 01.01.12, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα στον Προϊστάμενο της Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ.

Ε) Με την ίδια απόφαση Διοικητή μεταβιβάζεται επίσης στον Προϊστάμενο της Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ η αρμοδιότητα έκδοσης απόφασης καθορισμού του ποσού της αξίωσης για αποζημίωση των ασφαλισμένων του π. ΟΑΕΕ ένεκα ζημίας συνέπεια ασθένειας, αναπηρίας που επήλθε είτε πριν είτε μετά τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ λόγω υπαιτιότητας τρίτου.

ΣΤ) Υπενθυμίζουμε επίσης την υποχρέωση αποστολής στον ΕΟΠΥΥ όλων των στοιχείων που αφορούν δηλώσεις τροχαίων ατυχημάτων υπαιτιότητας τρίτου, προκειμένου να εγερθούν αγωγές διεκδίκησης των δαπανών νοσηλείας και παροχών ασθενείας σε είδος.

Ζ) Σας επισημαίνουμε ότι η αξίωση για αποζημίωση παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημέρα του ατυχήματος, επιφυλασσομένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμόδιων υπαλλήλων κα την πιστή εφαρμογή των παραπάνω αναφερομένων.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ α.α.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΟΥΡΝΑΡΟΥ