Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 3/2024
Σύσταση, Συγκρότηση και Λειτουργία Κλιμακίων – Ομάδων Εργασίας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για το έτος 2024 για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης
e-ΕΦΚΑ 23/01/2024
Α.Π.: OIK. 103706

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:3

Θέμα: «Σύσταση, Συγκρότηση και Λειτουργία Κλιμακίων – Ομάδων Εργασίας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για το έτος 2024 για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης».

1. ΓΕΝΙΚΑ

Με την 114038/29-12-2023 (ΦΕΚ: 7547/31-12-2023 τ. Β’) Υπουργική Απόφαση μετά την με αρ. πρωτ. 649/49/21-12-2023 απόφαση του Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ, αποφασίστηκε για το έτος 2024 η Σύσταση, Συγκρότηση και Λειτουργία Κλιμακίων – Ομάδων Εργασίας (εφεξής με τον όρο «Κλιμάκια») στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, ως εξής:
α) Κλιμακίων Διοίκησης για το συντονισμό και την υποστήριξη των Κλιμακίων.
β) Κλιμακίων Προετοιμασίας – Ωρίμανσης Φακέλου, Απονομής Συντάξεων, Εκκαθάρισης Συντάξεων και Γραμματείας Συντάξεων.

Τα Κλιμάκια στελεχώνονται
i. από τα πρόσωπα που αναφέρονται κατωτέρω στα Κλιμάκια Α), Β), Γ), Δ), Ε) και
ii. από τα πρόσωπα που αναφέρονται κατωτέρω στο Κλιμάκιο ΣΤ) υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα που περιγράφονται στο ii. γνωρίζουν και επιτελούν τα εξής αντικείμενα: ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης, έλεγχο καταβολής εισφορών, αναγνώριση και διαπίστωση χρόνων ασφάλισης, απονομή συντάξεων, εκκαθάριση συντάξεων και γραμματεία συντάξεων.

Τα πρόσωπα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν για πρώτη φορά στα Κλιμάκια που περιγράφονται στο i. και ii. δύνανται το αργότερο έως 31/01/2024 να δηλώσουν συμμετοχή στα Κλιμάκια Α), Β), Γ), Δ), Ε), ΣΤ) και να τα στελεχώσουν κατόπιν απόφασης Διοικητή e-Ε.Φ.Κ.Α. H Δήλωση συμμετοχής στα κλιμάκια βρίσκεται σε σχετική εφαρμογή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://intranet.efka.gov.gr/klimakia με προθεσμία υποβολής της μέχρι 31/01/2024. Η εφαρμογή αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο και υπηρεσία), όπως αυτά τηρούνται στο μητρώο υπαλλήλων του e-Ε.Φ.Κ.Α της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και τα εμφανίζει στην οθόνη. Ο χρήστης επιλέγει το τμήμα στο οποίο υπηρετεί και τον ρόλο που θα έχει στο κλιμάκιο στο οποίο επιθυμεί να συμμετάσχει. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ δύνανται να δηλώσουν συμμετοχή κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς προβλέπεται η έκδοση σχετικής Απόφασης Διοικητή ανά τρίμηνο, η οποία θα δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εξακολουθούν να ισχύουν τα ΦΕΚ που εκδόθηκαν το 2021, το 2022 και το 2023 για τα μέλη που είχαν ήδη δηλώσει συμμετοχή στα Κλιμάκια των ετών αυτών (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 90/09-02-2021, ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 122/22-02-2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 1145/12-12-2022, ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 594/26-07-2021, ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 284/13-04-2021, ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 306/17-04-2021, ΦΕΚ τ. Β 6243/27-12-2021, ΦΕΚ τ. Β 671-15/02/2022, ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 430/26-05-2022, ΦΕΚ τ. Β 5036/27-09-2022, ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 1098/28-11-2022, ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 217/13-03-2023, ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 1297/01-12-2023).

Σε κάθε περίπτωση τα μέλη των Κλιμακίων δύνανται να επιλέγουν να συμμετάσχουν σε διαφορετικό Κλιμάκιο κάθε μήνα, χωρίς να αποζημιώνονται σε περισσότερα του ενός Κλιμάκια για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Ι. Τα Κλιμάκια συγκροτούνται ως εξής:

Α) Κλιμάκιο Διοίκησης Έργου, αποτελούμενο από:

• Τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, ως επικεφαλής του Κλιμακίου
• Τον Υποδιοικητή A’ του e-ΕΦΚΑ, ως αναπληρωτή του επικεφαλής του Κλιμακίου
• Τον Υποδιοικητή B’ του e-ΕΦ^
• Τον Υποδιοικητή Γ’ του e-ΕΦΚΑ
• Τον Υποδιοικητή Δ’ του e-ΕΦΚΑ
• Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων
• Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα
• Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών
• Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας
• Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών
• Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
• Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
• Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών
• Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Ανάπτυξης
• Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
• Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας
• Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων
• Τον Συντονιστή του ΚΕΑΟ
• Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης

Το έργο του Κλιμακίου Διοίκησης Έργου περιλαμβάνει τον συντονισμό και τον έλεγχο της λειτουργίας όλων των Κλιμακίων, την αξιολόγηση της εργασίας των υπαλλήλων- μελών, καθώς και τον προσδιορισμό και τη διαπίστωση της επίτευξης του μηνιαίου ποσοτικού στόχου που τίθεται για κάθε Κλιμάκιο.

Το Κλιμάκιο Διοίκησης Έργου, κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Κλιμακίων, συντάσσει μηνιαίες εκθέσεις προόδου για την αποτίμηση του έργου κάθε Κλιμακίου, λαμβάνοντας υπόψη τις μηνιαίες αναφορές προόδου του έργου των Κλιμακίων που αποστέλλονται από τα Περιφερειακά Κλιμάκια συντονισμού, καθώς και έκθεση για τη συνολική αποτίμηση του έργου στο τέλος του 2024.

Το Κλιμάκιο Διοίκησης Έργου διατηρεί το δικαίωμα επαναπροσδιορισμού των στόχων, με βάση τόσο τις μηνιαίες εκθέσεις προόδου του έργου κάθε Κλιμακίου όσο και τους δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Η επίτευξη των στόχων όλων των μελών του Κλιμακίου ΣΤ) (που αναλύονται παρακάτω) επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που αντλούνται από τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν τον e-ΕΦΚΑ, καθώς και από την μηχανογραφική εφαρμογή (πλατφόρμα) Καταχώρισης Απόδοσης Κλιμακίων.

Β) Κλιμάκιο Συντονισμού των εργασιών των Κλιμακίων Απονομής Συντάξεων, αποτελούμενο από:

• Τους υπαλλήλους, τους Προϊσταμένους Τμημάτων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων
• Τους υπαλλήλους, τους Προϊσταμένους Τμημάτων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα
• Τους υπαλλήλους, τους Προϊσταμένους Τμημάτων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομοθεσίας Ε.Ε. και ΔΣΚΑ της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών
• Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας
• Τους Προϊσταμένους Τμημάτων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
• Τους Προϊσταμένους Τμημάτων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Παροχών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
• Τους Προϊσταμένους Τμημάτων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Ανάπτυξης
• Τους Προϊσταμένους Τμημάτων και Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Γ) Κλιμάκιο Συντονισμού των εργασιών των Κλιμακίων Ανακεφαλαίωσης. Ελέγχου Καταβολής Εισφορών. Αναγνώρισης και Διαπίστωσης Χρόνων Ασφάλισης. αποτελούμενο από:

Τους υπαλλήλους (κατόπιν ορισμού), τους Προϊσταμένους Τμημάτων και τους Προϊστάμενους Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών και της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων.

Το έργο των ανωτέρω Β) και Γ) Κλιμακίων Συντονισμού περιλαμβάνει τον συντονισμό των μελών των Ε) Περιφερειακών Κλιμακίων Συντονισμού και των ΣΤ) Κλιμακίων των οργανικών μονάδων του e-ΕΦΚΑ (ως αναφέρονται παρακάτω) κατ’ αντικείμενο, στο ανατιθέμενο σε αυτά έργο, την παρακολούθηση της πορείας των εργασιών και της επίτευξης των στόχων.

Δ) Κλιμάκιο Υποστήριξης της Σύστασης και Λειτουργίας των Κλιμακίων, αποτελούμενο από υπαλλήλους, κατόπιν ορισμού:

• της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων
• της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών
• της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα
• της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
• της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας
• της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών
• της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Ανάπτυξης
• της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
• της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων
• της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Παροχών
• της Διεύθυνσης Διοίκησης
• της Διεύθυνσης Διευθέτησης Αναφορών
• της Διεύθυνσης Συντονισμού και Υποστήριξης Περιφερειακών Υπηρεσιών
• της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού
• της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
• της Διεύθυνσης Προμηθειών
• του Τμήματος Μισθολογίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Παρακολούθησης και Ελέγχου Δαπανών
• του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης & Δημοσιονομικών Αναφορών
Το έργο του Κλιμακίου Δ) περιλαμβάνει την εξασφάλιση της τήρησης των όρων συμμετοχής των μελών των Κλιμακίων, την εξειδίκευση του αντικειμένου τους, την υποστήριξη των συμμετεχόντων στα Κλιμάκια ως προς τις διαδικασίες στελέχωσης, λειτουργίας και συντονισμού όλων των Κλιμακίων, καθώς και την εκκαθάριση της μηνιαίας απόδοσης των μελών όλων των Κλιμακίων.

Ε) Περιφερειακά Κλιμάκια Συντονισμού

Τα Περιφερειακά Κλιμάκια Συντονισμού συστήνονται στο επίπεδο κάθε Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού (ΠΥΣΥ) και αποτελούνται από:
• Τον Προϊστάμενο της ΠΥΣΥ, ως επικεφαλής
• Τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης των οργανικών μονάδων, στις οποίες συστήνονται Κλιμάκια
• Τους Προϊσταμένους των Τμημάτων της ΠΥΣΥ και τους υπαλλήλους αυτών, κατόπιν ορισμού.

Κάθε Περιφερειακό Κλιμάκιο Συντονισμού συντονίζει, κατευθύνει και εποπτεύει το έργο των Κλιμακίων των οργανικών μονάδων της περιφέρειάς του, φροντίζει για την παραγωγή έργου και τον χειρισμό κατά προτεραιότητα των αιτημάτων που σχετίζονται με συνταξιοδοτικές υποθέσεις , ώστε τα Κλιμάκια να δύνανται να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση και τους μηνιαίους στόχους, για την επίτευξη των οποίων είναι υπεύθυνο. Επίσης, συνεργάζεται με τα Κλιμάκια Β), Γ), Δ) και συντάσσει μηνιαία αναφορά προόδου του έργου των Κλιμακίων των εποπτευόμενων οργανικών μονάδων, την οποία αποστέλλει στο Κλιμάκιο Διοίκησης Έργου στο τέλος κάθε μήνα. Τέλος, το εν λόγω Κλιμάκιο ελέγχει τα ποσοστά επίτευξης στόχων των μελών των Κλιμακίων των οργανικών μονάδων της περιφέρειάς του και αποστέλλει τις καταστάσεις αποζημίωσης των μελών στο Τμήμα Μισθολογίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Παρακολούθησης και Εκτέλεσης Δαπανών.

ΣΤ) Κλιμάκια σε κάθε οργανική μονάδα του e-ΕΦΚΑ

Έργο αυτών των Κλιμακίων είναι ο προσδιορισμός και η πιστοποίηση του χρόνου ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, ο έλεγχος καταβολής των εισφορών, η αναγνώριση χρόνων ασφάλισης, η απονομή των συντάξεων, η χορήγηση επιδομάτων και εφάπαξ παροχών, η εκκαθάριση αυτών και η γραμματειακή υποστήριξη της απονομής των συντάξεων.

Αναλυτικά οι ρόλοι των μελών και οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται για κάθε ΣΤ) Κλιμάκιο στις Περιφερειακές οργανικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ διαμορφώνονται ως εξής:

ΣΤ. 1) Κλιμάκια Προετοιμασίας/Ωρίμανσης Φακέλου

Η μηνιαία ατομική απόδοση των μελών του Κλιμακίου που ασχολούνται με την προετοιμασία και την ωρίμανση των συνταξιοδοτικών φακέλων ορίζεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν:

Μηνιαία Ατομική Απόδοση Υπαλλήλων
ΚΥΡΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
9060

Πίνακας 1

Πλήθος εισηγητώνΜηνιαία Ατομική Απόδοση Ελεγκτών
ΚΥΡΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
19060
2180120
3 και άνω250150

Πίνακας 2

Για τον υπολογισμό της μηνιαίας απόδοσης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι συντελεστές στάθμισης, ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας κάθε αιτήματος, σύμφωνα με τον Πίνακα 3:

Πίνακας 3

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΣΤΑΘΜΙΣΗΣ-ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
Ανακεφαλαίωση (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)1,2
Διεκπεραίωση ΥΔΑΑΒ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)1,5
Διαπίστωση/Έλεγχος πραγματικής απασχόλησης (τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ)1,5
Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης (ΔΜΣΑ) (τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ)1,5
Έλεγχος υπαγωγής στον Κανονισμό Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ) (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)1,2
Προσδιορισμός ημερών ασφάλισης σε περιπτώσεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης (τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ)1
Διεκπεραίωση αίτησης μη επικόλλησης ενσήμων – Έκδοση απόφασης αναγνώρισης ή μη ημερών ασφάλισης (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)1,5
Διεκπεραίωση έκθεσης επιτόπιου ελέγχου ή Δελτίου Ελέγχου ΣΕΠΕ ή ΣΔΟΕ (τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ)2
Διεκπεραίωση Δήλωσης Απασχόλησης – Καταγγελίας (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)2
Προσδιορισμός ημερών ασφάλισης σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων (π.χ. θέαμα – ακρόαμα) (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)0,9
Προσδιορισμός χρόνου ασφάλισης (τ. ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ )2,5
Έλεγχος καταβολής εισφορών (τ. ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ )2,5
Προσδιορισμός οφειλών (τ. ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ )2,5
Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης – Απόφαση αναγνώρισης (ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ)2,5
Προαιρετική ασφάλιση (ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ)2,5

Πίνακας 3

Για τα μέλη του εν λόγω Κλιμακίου που υπηρετούν σε θέση διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου Κύριας Απασχόλησης, δηλαδή:
α) τα αντικείμενα του Τμήματος όπου υπηρετούν δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες εργασιών του Πίνακα 3 ή
β) συμμετέχουν σε Κλιμάκιο άλλης οργανικής μονάδας, δεν απαιτείται συγκεκριμένη απόδοση στην Κύρια Απασχόληση ως προϋπόθεση για την αποζημίωσή τους.

Σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους των ΠΕΚΑ, προκειμένου να αποζημιωθούν, καλούνται κατά τη διάρκεια της Κύριας Απασχόλησής τους, να διεκπεραιώνουν τις κάτωθι εργασίες:
• Διεκπεραίωση έκθεσης επιτόπιου ελέγχου ή Δελτίου Ελέγχου ΣΕΠΕ ή ΣΔΟΕ (τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ)
• Διεκπεραίωση Δήλωσης Απασχόλησης – Καταγγελίας (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ενώ για την μόνο Κλιμακίου απόδοση, μπορούν να επιλέξουν από όλες τις εργασίες του Πίνακα 3.

ΣΤ. 2) Κλιμάκια – Ομάδες Εργασίας Απονομής Συντάξεων

Η μηνιαία ατομική απόδοση των μελών του Κλιμακίου που ασχολούνται με την απονομή των κύριων, επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ ορίζεται σύμφωνα με τους πίνακες 4 και 5 που ακολουθούν:

Μηνιαία Ατομική Απόδοση Εισηγητών
ΚΥΡΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
4030

Πίνακας 4

Μηνιαία Ατομική Απόδοση Εισηγητών Συμμετοχών

ΚΥΡΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

80

50

Πίνακας 5

Πλήθος εισηγητώνΜηνιαία Ατομική Απόδοση Ελεγκτών
ΚΥΡΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
14030
28060
312080
4 και άνω14080

Πίνακας 6

Για τον υπολογισμό της μηνιαίας απόδοσης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι συντελεστές στάθμισης, ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας κάθε αιτήματος:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
Απονομή Απλή Κύριας (Γήρατος, Αναπηρίας, Θανάτου)1
Απονομή Απλή Επικουρικής (Γήρατος, Αναπηρίας, Θανάτου)1
Διαδοχική (Κύρια)1,5
Διαδοχική (Επικουρική)1,5
Διαδοχική ΟΓΑ1,75
Διεθνείς2,3
Διεθνείς με Διαδοχική2,5
Συμμετοχή (Κύρια/Επικουρική)0,9
Συμμετοχή Διεθνείς1,6
Μεταβίβαση αιτία Θανάτου (Κύρια)0,9
Μεταβίβαση αιτία Θανάτου (Επικουρική)0,9
Μεταβίβαση αιτία Θανάτου (Κύρια/Επικουρική) Διεθνείς1,2
Τροποποίηση/Αναθεώρηση Κύριας (Γήρατος, Αναπηρίας, Θανάτου)2,5
Τροποποίηση/Αναθεώρηση Επικουρικής (Γήρατος, Αναπηρίας, Θανάτου)1,5
Τροποποίηση/Αναθεώρηση (Κύρια/Επικουρική) Διεθνείς2,5
Παράταση σύνταξης0,5
Παράταση σύνταξης Διεθνείς1
Μονιμοποίηση σύνταξης0,5
Μονιμοποίηση σύνταξης Διεθνείς1
Απονομή εξωιδρυματικού επιδόματος (παρα-τετραπληγίας)0,5
Απονομή εξωιδρυματικού επιδόματος (παρα-τετραπληγίας) Διεθνείς0,8
Παράταση εξωιδρυματικού επιδόματος (παρα-τετραπληγίας)0,5
Παράταση εξωιδρυματικού επιδόματος (παρα-τετραπληγίας) Διεθνείς0,8
Επιδόματα λόγω αναπηρίας (χορήγηση/παράταση)0,5
Επιδόματα λόγω αναπηρίας (χορήγηση/παράταση) Διεθνείς0,8
Αλληλογραφία (Εξερχόμενων) Διεθνών0,5
Απονομή Εφάπαξ1
Τροποποίηση/Αναθεώρηση/Λοιπές μεταβολές (Δημόσιο)0,9
Τροποποίηση/Αναθεώρηση/Λοιπές μεταβολές (Δημόσιο) Διεθνείς1,5
Εκτέλεση Εκκαθάριση Απόφασης (Δημόσιο)0,5
Εκτέλεση Εκκαθάριση Απόφασης (Δημόσιο) Διεθνείς1
Καταχώρηση Στοιχείων Επανυπολογισμού1
Αποφάσεις Αναλογιστικού Ισοδυνάμου2,3

Πίνακας 7

Για τα μέλη του εν λόγω Κλιμακίου που υπηρετούν σε θέση διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου Κύριας Απασχόλησης, δηλαδή:
α) τα αντικείμενα του Τμήματος όπου υπηρετούν δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες εργασιών του Πίνακα 7 ή
β) συμμετέχουν σε Κλιμάκιο άλλης οργανικής μονάδας, δεν απαιτείται συγκεκριμένη απόδοση στην Κύρια Απασχόληση ως προϋπόθεση για την αποζημίωσή τους.

ΣΤ. 3) Κλιμάκια Εκκαθάρισης Συντάξεων

Η μηνιαία ατομική απόδοση των μελών του Κλιμακίου που ασχολούνται με την εκκαθάριση και πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων ορίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα 8 που ακολουθεί:

Όλοι οι τ. ΦορείςΜηνιαία Ατομική Απόδοση
ΚΥΡΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
Υπάλληλος7030

Πίνακας 8

Επειδή οι υπάλληλοι των Κλιμακίων εκκαθάρισης και πληρωμής συντάξεων ανήκουν στα τμήματα απονομής των συντάξεων, οι στόχοι των Προϊσταμένων/Ελεγκτών αντιστοιχούν στους στόχους του Πίνακα 5. Στις Τοπικές Διευθύνσεις όπου δεν υπάρχουν Τμήματα Απονομής Συντάξεων, η μηνιαία ατομική απόδοση του Ελεγκτή Εκκαθάρισης Συντάξεων ορίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα 9 που ακολουθεί:

Πλήθος εισηγητώνΜηνιαία Ατομική Απόδοση Ελεγκτών
ΚΥΡΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
17030
214060
321080
4 και άνω25080

Πίνακας 9

Για τον υπολογισμό της μηνιαίας απόδοσης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι συντελεστές στάθμισης του Πίνακα 10, ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας κάθε εργασίας.

Είδος ΕργασίαςΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ-ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
Εκκαθάριση χειρόγραφων αρχικών αποφάσεων απονομής συντάξεων1,5
Εκκαθάριση χειρόγραφων τροποποιητικών και αναθεωρητικών αποφάσεων1,5
Μεταβολές συντάξεων χειρόγραφες και ηλεκτρονικές (αναγγελία/διακοπή εργασίας, χορήγηση/διακοπή οικογενειακών επιδομάτων, διατροφές, κατασχέσεις, οφειλές κ.λπ.)0,5
Εκκαθάριση κληρονομικών δικαιωμάτων1,5
Παράταση σύνταξης σε ανάπηρο ή σπουδάζον τέκνο που λαμβάνει σύνταξη λόγω θανάτου.
Παράταση σύνταξης γήρατος, αναπηρίας (ηλεκτρονικό ΔΑΜ)
0,5
Έλεγχος τριετίας συντάξεων χηρείας1
Έλεγχος και επαναφορά συντάξεων κατοίκων εξωτερικού1
Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων/Έκδοσης καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης σε Υπηρεσίες του Φορέα1
Εκτέλεση καταλογιστικών αποφάσεων1
Έλεγχος βεβαιώσεων αποδοχών για φορολογική χρήση (διάσπαση αποδοχών, επιμερισμός, διόρθωση κ.λπ.)1.5
Παροχή απόψεων για δικαστική χρήση (αγωγές, προσφυγές συνταξιούχων για κρατήσεις κ.λπ.)1,5
Καταχώρηση Στοιχείων Επανυπολογισμού1

Πίνακας 10

Για τα μέλη του εν λόγω Κλιμακίου που υπηρετούν σε θέση διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου Κύριας Απασχόλησης, δηλαδή:
α) τα αντικείμενα του Τμήματος όπου υπηρετούν δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες εργασιών του Πίνακα 10 ή
β) συμμετέχουν σε Κλιμάκιο άλλης οργανικής μονάδας, δεν απαιτείται συγκεκριμένη απόδοση στην Κύρια Απασχόληση ως προϋπόθεση για την αποζημίωσή τους.

Επισημαίνεται ότι η απόδοση των μελών των ΣΤ.1) Κλιμάκιων Προετοιμασίας/Ωρίμανσης Φακέλου και των ΣΤ.3) Κλιμάκιων Εκκαθάρισης Συντάξεων θα προκύψει από τα στοιχεία που θα αντληθούν από τα πληροφοριακά συστήματα του e- ΕΦΚΑ και από την μηχανογραφική εφαρμογή (πλατφόρμα) Καταχώρισης Απόδοσης Κλιμακίων, μετά τον έλεγχο και την έγκριση του αρμόδιου Προϊστάμενου Διεύθυνσης, ο οποίος θα φέρει την τελική ευθύνη και στον ενδεχόμενο δειγματοληπτικό έλεγχο θα προσκομίζει αναλυτικό αρχείο εργασιών ανά υπάλληλο και ανά μήνα.

ΣΤ. 4) Κλιμάκια Γραμματείας Συντάξεων

Έργο των μελών των Κλιμακίων Γραμματείας Συντάξεων είναι η γενική διοικητική υποστήριξη των μελών των Κλιμακίων Απονομής Συντάξεων.

Κλιμάκια Γραμματείας Συντάξεων συστήνονται μόνο στις οργανικές μονάδες του e- ΕΦΚΑ όπου λειτουργούν τμήματα Απονομών Συντάξεων ή Εφάπαξ.

Τα μέλη των Κλιμακίων Γραμματείας Συντάξεων δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 50% των Εισηγητών της οργανικής μονάδας που υποστηρίζουν.

Ως ποσοστό επίτευξης των μελών του Κλιμακίου αυτού ορίζεται ο μέσος όρος του ποσοστού επίτευξης των μελών των Κλιμακίων Απονομής Συντάξεων της οργανικής μονάδας όπου υπηρετούν, με την προϋπόθεση ότι αυτός ο μέσος όρος ανέρχεται τουλάχιστον στο 70%.

II. Διάρκεια και Χρόνος λειτουργίας των Κλιμακίων

Τα Κλιμάκια λειτουργούν για δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή από 01/01/2024 μέχρι 31/12/2024.

Τα μέλη των Κλιμακίων απασχολούνται με το έργο του Κλιμακίου τους εκτός του ωραρίου εργασίας και των ωρών υπερωριακής απασχόλησης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα καθοριστεί η αποζημίωση των κλιμακίων για το έτος 2024 απολογιστικά με βάση τα στοιχεία επίτευξης των στόχων του έτους αυτού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΙΣΜΗΝΗ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΡΒΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΑΓΑΔΑΚΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΑΝΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΤΕΛΑΝΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΤΡΑΥΛΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΑΡΓΥΡΩ ΠΙΚΟΥΛΑ

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΑΟ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤ ΑΘΙΑΔΟΥ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ
Δρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Αυτοτελές Τμ. Διοικητικής Μέριμνας (Γεν. Δ/νση Συνταξ.)
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ