Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 3/2023
Σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο – Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 4387/2016. Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθ. 26 του ν. 4997/2022.

Αρ. Πρωτ.: 17675
Ημ/νία: 13/01/23

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27
Ταχ. Κώδικας: 10439 ΑΘΗΝΑ
Email: d.sintaxeon@efka.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 3

ΘΕΜΑ: «Σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο – Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 4387/2016. Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθ. 26 του ν. 4997/2022.».

Σας γνωστοποιούμε τις διατάξεις του άρθ. 26 του ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ.219/τ. Α’/25 Νοεμβρίου 2022) με τις οποίες στο νόμο 4387/2016 (Α’ 85) μετά από το άρθρο 11, προστίθεται άρθρο 11Α , το οποίο καθορίζει ενιαίες προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο.

Σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού, οι εν λόγω διατάξεις καταργούν κάθε αντίθετη διάταξη που αφορά στους φορείς που έχουν ενταχθεί στον e- ΕΦΚΑ, με την επιφύλαξη της παρ. 3, και προβλέπει διαφορετικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο από το άρθ. 11Α του ν. 4387/2016, πλην των περ. α), β) και γ) της παρ. 5 του άρθ. 28 του α.ν. 1846/1951 (Α 179).

Οι εν λόγω διατάξεις, σύμφωνα με το άρθ. 85 του κοινοποιούμενου νόμου, ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από τις 25/11/2022.

Σύμφωνα δε με την παρ. 4 του άρθ. 26, «Αιτήσεις συνταξιοδότησης για κύρια σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο, οι οποίες είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κρίνονται σύμφωνα με το άρθ. 11Α του ν. 4387/2016.».

Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου οι εκκρεμείς κατά την 25/11/2022 αιτήσεις κύριας σύνταξης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο να κριθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 11Α του ν. 4387/2016, θα πρέπει να αναμένετε αφενός τη γνωστοποίηση της εγκυκλίου του ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ. και αφετέρου ειδοποίηση μέσω του μηχανογραφικού συστήματος ότι μπορούν να διεκπεραιωθούν κατ’ εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ