Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 25/2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4935/2022 (ΦΕΚ 103/τ. Α/26-5-2022) που προβλέπουν την κατάργηση της διαδικασίας ακρόασης του άρθρου 46 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1/τ. Α/5-1-1999)

Αρ. Πρωτ. : 331712
Ημ/νία : 14/07/22

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 10559
Τηλ: 2103270546, 525
Email: d.nom.svntefapdt@efka.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25

«Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4935/2022 (ΦΕΚ 103/τ. Α/26-5-2022) που προβλέπουν την κατάργηση της διαδικασίας ακρόασης του άρθρου 46 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1/τ. Α/5-1-1999)»

Με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1/τ. Α75-1-1999) προβλέπεται ότι:
«Πριν την έκδοση διοικητικής πράξης απόρριψης αιτήσεως ασφαλισμένου για την απονομή σύνταξης, η αρμόδια υπηρεσία των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οφείλει να καλεί το θιγόμενο ασφαλισμένο σε ακρόαση. Το δικαίωμα της ακρόασης συνίσταται στην παροχή δυνατότητας στον ασφαλισμένο να αναπτύξει γραπτώς ή προφορικώς τις απόψεις του ενώπιον του οργάνου που είναι αρμόδιο για την έκδοση της διοικητικής πράξης και να προτείνει λύσεις πριν αυτό προβεί σε επιβαρυντική γι’ αυτόν ενέργεια ή μέτρο.
Για την άσκηση του δικαιώματός του ο ασφαλισμένος καλείται να εκθέσει τις απόψεις του μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης. Σε περίπτωση άρνησης ή άπρακτης παρέλευσης του πιο πάνω χρόνου, θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί το δικαίωμα. Πράξη με την οποία απορρίπτεται αίτηση απονομής σύνταξης, χωρίς προηγούμενη ακρόαση του αιτούντος, είναι παράνομη……»

Με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4935/2022 (ΦΕΚ 103/τ. Α726-5-2022) ορίζεται ότι:
«1. Η διαδικασία του άρθρου 46 του ν. 2676/1999 (Α’ 1), περί της ακρόασης του ασφαλισμένου πριν από την έκδοση διοικητικής πράξης απόρριψης αίτησης για την απονομή σύνταξης, δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αιτήσεων για απονομή σύνταξης που υποβάλλονται σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 17 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), περί του ψηφιακού μετασχηματισμού της διαδικασίας απονομής σύνταξης.
1. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

Συνεπώς καταργείται η διαδικασία του άρθρου 46 του Ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1/τ. Α’/5-1- 1999), σχετικά με το δικαίωμα της ακρόασης πριν την έκδοση διοικητικής πράξης με την οποία απορρίπτεται η αίτηση του ασφαλισμένου για την απονομή σύνταξης. Τονίζουμε ότι η εν λόγω διάταξη είχε εφαρμογή στο τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και αφορούσε την επικουρική σύνταξη και την εφάπαξ παροχή αλλά και τη Β’ Δ/νση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα που έχει αρμοδιότητα στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Ν.Δ. 3163/55).

Σημειώνουμε ότι η κατάργηση της διαδικασίας της ακρόασης εφαρμόζεται για αιτήσεις απονομής σύνταξης που υποβάλλονται από 1-3-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ 43/τ. Α/28-2-2020), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα άρθρα 50 και 64 του Ν. 4921/2022 (ΦΕΚ 75/τ. Α’/18-4-2022), καθώς επίσης και για τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί από την ανωτέρω ημερομηνία (1-3-2020) και ήταν εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 27 του Ν. 4935/2022 (ΦΕΚ 103/τ. Α’/26-5-2022), δηλαδή κατά την 26-5-2022.

 

 

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ