Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 24/2022
Επιτάχυνση επεξεργασίας αιτήσεων συνταξιοδότησης. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4935/2022 (ΦΕΚ Α’ 103) περί κατάργησης της διαδικασίας ακρόασης του άρθρου 46 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ Α’ 1)

Αρ. Πρωτ.: 317675
Ημ/νία: 07/07/22

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27 (10439) Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου, Ε. Φάγκρα, Ν. Φουστέρης
Τηλέφωνα: 2132169390, 2132169308, 2132169395
e-mail: gd.sintaxeon@efka.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 24

ΘΕΜΑ: «Επιτάχυνση επεξεργασίας αιτήσεων συνταξιοδότησης. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4935/2022 (ΦΕΚ Α’ 103) περί κατάργησης της διαδικασίας ακρόασης του άρθρου 46 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ Α’ 1)».

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Α’ 103/26.5.2022 δημοσιεύτηκαν οι διατάξεις του Νόμου 4935/2022, με το άρθρο 27 του οποίου καταργείται η διαδικασία του άρθρου 46 του ν. 2676/1999 (Α’ 1) περί της ακρόασης του ασφαλισμένου πριν από την έκδοση διοικητικής πράξης με την οποία απορρίπτεται αίτηση για την απονομή σύνταξης.

Η κατάργηση της εν λόγω διαδικασίας εφαρμόζεται στις αιτήσεις για απονομή σύνταξης που υποβάλλονται από 1-3-2020 σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4670/2020 (Α’ 43/28-2-2020), περί του ψηφιακού μετασχηματισμού της διαδικασίας απονομής σύνταξης, όπως ισχύει με τα άρθρα 50 και 64 του Ν. 4921/2022 (ΦΕΚ-75 Α’/18-4-2022).

Εφαρμόζεται επίσης και επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που είχαν υποβληθεί με τις ως άνω διατάξεις από 1-3-2020 και ήταν εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 27 του Ν. 4935/2022, δηλαδή κατά την 26η Μαΐου 2022.

Παρακαλούμε, να λάβουν γνώση της προκείμενης εγκυκλίου και των κοινοποιούμενων διατάξεων όλοι οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Συντάξεων, με ευθύνη των Προϊσταμένων τους.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ