Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 23/2022
Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 55 του ν. 4784/2021 και του άρθρου 41 του ν. 4850/2021

Αρ. Πρωτ.: 304616
Ημ/νία: 29/06/22

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27-29,
Τ.Κ. 10439 Αθήνα
e-mail : tm.nom.syntmmisth@efka.gov.gr
tm.nom.syntmisth@efka.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 23

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 55 του ν. 4784/2021 και του άρθρου 41 του ν. 4850/2021».

ΣΧΕΤ.: Τα αριθ. 34600/31-05-2021 και 107863/22.12.2021 έγγραφα ΥΠΕΚΥΠ.

Σας γνωρίζουμε ότι:

α) στο ΦΕΚ Α’ 40/16.03.2021, δημοσιεύθηκε ο ν. 4784/2021, «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα- Μικροκινητικότητα- Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις », και

β) στο ΦΕΚ Α’ 208/5.11.2021 δημοσιεύθηκε ο ν. 4850/2021 « Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».

Κατόπιν εγγράφου του εποπτεύοντος υπουργείου, για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47 και 55 του ν. 4784/2021 και του άρθρου 41 του ν. 4850/2021 αντίστοιχα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Άρθρο 47 του ν. 4784/2021

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47, παρέχεται από την έναρξη ισχύος του ν. 4784/2021, ήτοι από 16.03.2021, η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του e- ΕΦΚΑ που καθίστανται συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας, ως αυτοκινητιστές ή μέτοχοι λεωφορείων δημόσιας χρήσης, να διατηρούν και μετά τη συνταξιοδότησή τους την κυριότητα και νομή ή χρήση και εκμετάλλευση δύο (2) αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης φορτηγού ή λεωφορείου ή ποσοστά σε αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης της ίδιας κατηγορίας ή διαφόρων κατηγοριών, τα οποία δεν υπερβαίνουν το ποσοστό δύο (2) ολόκληρων αυτοκινήτων ΔΧ.

Άρθρο 55 του ν. 4784/2021 και άρθρο 41 του ν. 4850/2021

Με τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις, καταργήθηκε η υποχρέωση κατάθεσης, κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης:

Α. Της επαγγελματικής άδειας οδήγησης

i. Για τους εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών, για αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί από 16.03.2021 και εφεξής, καθώς και για όσες αιτήσεις ήταν εκκρεμείς κατά την ίδια ημερομηνία (άρθρο 55 του ν. 4784/2021). Τα ανωτέρω ισχύουν και για ήδη συνταξιούχους κατά την 16.03.2021 εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών.

ii. Για τους ιδιοκτήτες άδειας φορτηγού ή λεωφορείου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, για αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί από 05.11.2021 και εφεξής, καθώς και για όσες ήταν εκκρεμείς κατά την ίδια ημερομηνία ( παρ. 3, άρθρο 41 του ν. 4850/2021).

Τα ανωτέρω ισχύουν και για ήδη συνταξιούχους κατά την 05.11.2021 ιδιοκτήτες φορτηγού ή λεωφορείου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης.

iii. Οι διατάξεις του άρθρου 41, ισχύουν και για τους οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων, οι οποίοι κατά τη χορήγηση της σύνταξής τους καταθέτουν σύμβαση πρόσληψης ως οδηγού σε οποιονδήποτε φορέα (παρ. 4, άρθρο 41 του ν. 4850/2021).

Β. Της άδειας κυκλοφορίας και της άδειας οδικού μεταφορέα για τους αυτοκινητιστές ή μετόχους λεωφορείων ή φορτηγών δημόσιας χρήσης για αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί από 16.03.2021 και εφεξής (παρ. 2, άρθρο 47 του ν. 4784/2021).

Η συνέχιση της απασχόλησης δηλώνεται στην αίτηση συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα για όλες τις κατηγορίες των απασχολούμενων συνταξιούχων.

Παρακαλούμε, να λάβουν γνώση της προκείμενης εγκυκλίου και των συνημμένων της, όλοι οι υπηρετούντες υπάλληλοι, με ευθύνη των Προϊσταμένων τους.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ Σ. ΕΛΕΝΗ