Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 22/2022
Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις Υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

285812/17-6-2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, 10671, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Αιμιλία Μπέλμπα
Τηλέφωνο : 210-3666025
Email: tm.organosis@efka.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις Υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης».

Σας κοινοποιούμε την με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/44/6851/31-5-2022 (ΦΕΚ 2995/τ. Β’/10.06.2022 – ΑΔΑ: Ψ8ΣΓ46ΜΤΛ6-ΝΞΕ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία καθορίζονται οι ώρες εισόδου του κοινού στις Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. ως εξής:

Α. Κεντρικές Υπηρεσίες e-Ε.Φ.Κ,Α. και Κεντρικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.
1. Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου: Καθημερινά από 07:30 έως 15:00.
2. Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών: από 07:30 έως 15:00.
3. Λοιπές Υπηρεσίες της Διοίκησης: Καθημερινά από 11:00 έως 14:00.
4. Υπηρεσίες εξέτασης συνταξιοδοτικών αιτημάτων, πιστοποίησης χρόνου ασφάλισης, απονομών, πληρωμής και εκκαθάρισης συντάξεων: Καθημερινά από 11:00 έως 14:00, εκτός Τετάρτης.

Β. Περιφερειακές Υπηρεσίες Π.Υ.Σ.Υ., Κ.Ε.Α.Ο., Π.Ε.Κ.Α., Τοπικές Διευθύνσεις, Αποκεντρωμένα Τμήματα, Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης.
1. Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου: Καθημερινά από 07:30 έως 15:00.
2. Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών: από 07:30 έως 15:00.
3. Λοιπές Διοικητικές Υπηρεσίες: Καθημερινά από 08:00 έως 14:00.
4. Υπηρεσίες εξέτασης συνταξιοδοτικών αιτημάτων, πιστοποίησης χρόνου ασφάλισης, απονομών, πληρωμής και εκκαθάρισης συντάξεων: Καθημερινά από 11:00 έως 14:00, εκτός Τετάρτης.

Επισημαίνουμε ότι οι υπάλληλοι που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης των συντάξεων θα ακολουθήσουν το ωράριο των υπηρεσιών πρωτοκόλλου 07:30-15:00 για παραλαβή δικαιολογητικών και την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων. Οι Διευθυντές των Μονάδων να μεριμνήσουν για την άμεση εφαρμογή των ανωτέρω. Του παρόντος να λάβουν γνώση όλοι οι υπηρετούντες υπάλληλοι.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΦΕΞΗΣ