Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 22/2024
Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις Υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

e-ΕΦΚΑ 15/04/2024
Α. Π.: 549935

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, 10671, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Αιμιλία Μπέλμπα
Τηλέφωνο : 210-3666025
Email: tm.organosis@efka.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις Υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης».

Σχετικά: α) Η με αρ. πρωτ. 22/2022 εγκύκλιος του e-Ε.Φ.Κ.Α.
β) Τα με αρ. πρωτ. 358977/02.08.2022 και 416724/13.09.2022 έγγραφα της Διεύθυνσης Οργάνωσης Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Σας κοινοποιούμε την με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/62/2891/26.03.2024 (Β’ 2169) (ΑΔΑ: Ψ9ΚΧ46ΜΤΛ6-ΣΡΘ) απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών με την οποία τροποποιήθηκε η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/44/6851/31-5-2022 (Β΄ 2995) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης», ως προς τις ώρες εισόδου του κοινού στα Τμήματα Παροχών των Τοπικών Διευθύνσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω οι ώρες εισόδου του κοινού στις Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. καθορίζονται ως εξής:

Α. Κεντρικές Υπηρεσίες e-Ε.Φ.Κ.Α. και Κεντρικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.
1. Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου: Καθημερινά από 07:30 έως 15:00.
2. Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών: από 07:30 έως 15:00.
3. Λοιπές Υπηρεσίες της Διοίκησης: Καθημερινά από 11:00 έως 14:00.
4. Υπηρεσίες εξέτασης συνταξιοδοτικών αιτημάτων, πιστοποίησης χρόνου ασφάλισης, απονομών, πληρωμής και εκκαθάρισης συντάξεων: Καθημερινά από 11:00 έως 14:00, εκτός Τετάρτης.

Β. Περιφερειακές Υπηρεσίες Π.Υ.Σ.Υ., Κ.Ε.Α.Ο., Π.Ε.Κ.Α., Τοπικές Διευθύνσεις, Αποκεντρωμένα Τμήματα, Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης.
1. Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου: Καθημερινά από 07:30 έως 15:00.
2. Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών: από 07:30 έως 15:00.
3. Λοιπές Διοικητικές Υπηρεσίες: Καθημερινά από 08:00 έως 14:00.
4. Τμήματα Παροχών: Καθημερινά από 08:00 έως 14:00, εκτός Τετάρτης
5. Υπηρεσίες εξέτασης συνταξιοδοτικών αιτημάτων, πιστοποίησης χρόνου ασφάλισης, απονομών, πληρωμής και εκκαθάρισης συντάξεων: Καθημερινά από 11:00 έως 14:00, εκτός Τετάρτης.

Επισημαίνονται τα εξής:

– Οι γραμματείες των συντάξεων θα ακολουθήσουν το ωράριο των υπηρεσιών πρωτοκόλλου 07:30-15:00 για παραλαβή δικαιολογητικών και την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων.

– Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.2 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) «Κώδικας Δικηγόρων» «Η είσοδος στα Υπουργεία και στα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό ».

– Οι Προϊστάμενοι των Τοπικών Διευθύνσεων θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενημέρωση του κοινού με την τοποθέτηση ευκρινούς σήμανσης στα σημεία συναλλαγής.

– Για τη διαχείριση των προγραμματισμένων ραντεβού θα δοθούν οδηγίες από τη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας ώστε να μην διαταραχθεί η εξυπηρέτηση του κοινού.

Του παρόντος να λάβουν γνώση όλοι οι υπηρετούντες υπάλληλοι.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ