Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 21/2023
Ρύθμιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων «Αναβατών, Μαθητευόμενων Αναβατών» του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι) στον π.ΟΑΕΕ και στον ΕΦΚΑ

Αθήνα, 02/03/2023
Αρ.Πρωτ: 104200/Σ.248

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ.Δ/νση:Σατωβριάνδου18
10432 Αθήνα
Πληροφορίες:Ελένη Δουλκερίδου Μαντώ Καλιαβού
Τηλέφωνο:210-5285699, 5285599
e-mail: tm.eisf.mmisth@efka.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21

Θέμα: Ρύθμιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων «Αναβατών, Μαθητευόμενων Αναβατών» του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι) στον π.ΟΑΕΕ και στον ΕΦΚΑ.

Σχετ: 1. Το άρθρο 13 του ν.4997/2022 (ΦΕΚ 219/ τ.Α’/25.11.2022)
2. Η αριθμ. 18/2023 Εγκύκλιος Οδηγία της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών e- ΕΦΚΑ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4997/2022 (ΦΕΚ 219/ΤΑ/25.11.2022) προστίθενται οι παράγραφοι 3 έως 5 στο άρθρο 37 του ν.4756/2020, με τις οποίες καθορίζονται: α) η υπαγωγή των «Αναβατών και των μαθητευόμενων Αναβατών» του π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι. από 1.1.2017 έως 31.12.2022, για κύρια ασφάλιση και για παροχές σε είδος και σε χρήμα, στην ασφάλιση του π. ΟΑΕΕ και από 1.1.2023 η υπαγωγή τους στο π. ΙΚΑ ΕΤΑΜ (άρθρα 20, 21 και 24 ν.3863/2010, εργόσημο π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και β) ο τρόπος προσδιορισμού και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρω προσώπων για την χρονική περίοδο από 01/01/2016 έως 31/12/2022.

Με την ανωτέρω σχετική (2) Εγκύκλιο οδηγία e-ΕΦΚΑ δόθηκαν οδηγίες για το ασφαλιστικό καθεστώς των «Αναβατών και των μαθητευόμενων Αναβατών» του π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι από 01.01.2017 και εφεξής.

Με την παρούσα κοινοποιούνται τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις και παρέχονται διευκρινίσεις για την κατάταξη σε ασφαλιστική κατηγορία (2016) και τον τρόπο καταβολής των
ασφαλιστικών εισφορών, των νέων και παλαιών ασφαλισμένων «Αναβατών και των μαθητευόμενων Αναβατών» του π. ΟΑΕΕ (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι) για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως 31/12/2022.

Α. Γενικά

Με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3655/2008, ορίσθηκε μεταξύ άλλων ότι, οι ασφαλισμένοι στον Κλάδο Σύνταξης του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι) αναβάτες – μαθητευόμενοι αναβάτες και προπονητές, εντάσσονται από 1.8.2008 στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ και καθίστανται ασφαλισμένοι του. Για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών τους εξακολούθησαν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού τους.
Από τις ισχύουσες διατάξεις κατά την 1.1.2016 δεν προβλέπονταν ο τρόπος προσδιορισμού και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2016.

Β. Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων εμπίπτουν, οι παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι του π. ΟΑΕΕ – πρώην Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) «Αναβάτες – μαθητευόμενοι αναβάτες», για τα έτη 2016 – 2022, για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Γ. Ασφαλιστική κατηγορία κατάταξης για το έτος 2016 – Καταβολή Εισφορών

Σύμφωνα με την σχετική διάταξη, για το έτος 2016, για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ – πρώην ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι., Αναβάτες, μαθητευόμενοι Αναβάτες, προβλέπεται:

1. Η κατάταξή τους στην 1η ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 5 του Π.Δ.258/2005, όπως ίσχυε, και η καταβολή ποσού 152,41€ μηνιαίως για ασφαλιστικές εισφορές Κλάδου Σύνταξης, (όπως αυτή είχε διαμορφωθεί κατά το έτος 2016). Επιπλέον συνεισπράττεται εισφορά υπέρ του ειδικού λογαριασμού ανεργίας, 10€ (ΟΑΕΔ).

2. Η καταβολή των ανωτέρω ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων και προστίμων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής (Αριθμ.57/συν.7/16.02.2023 απόφαση ΔΣ e-ΕΦΚΑ):
– Εφάπαξ, έως την 31.3.2023
– Τμηματική καταβολή σε δόσεις, ανάλογα με τον αριθμό των μηνών για τους οποίους προέκυπτε υποχρέωση ασφάλισης εντός του έτους 2016, εφόσον υποβληθεί αίτηση ρύθμισής τους έως την 31.3.2023.
Καθυστέρηση καταβολής ποσού δόσης επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.
Προσοχή: Εφόσον, οι παραπάνω ασφαλιστικές εισφορές, δεν εξοφληθούν ή ρυθμιστούν έως την 31.3.2023, επιβαρύνονται με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Δ. Ρύθμιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από 01.01.2017-31.12.2022.

Για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 – 31.12.2022, «παλαιοί» και «νέοι» ασφαλισμένοι του π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι, Αναβάτες και μαθητευόμενοι Αναβάτες, υπάγονται στην ασφάλιση του π.ΟΑΕΕ για κύρια ασφάλιση και για παροχές σε είδος και σε χρήμα.
Ως προς τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών μετά την 1.1.2017 εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 39 και 41 του ν. 4387/2016, που διέπουν τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως έχουν αντικατασταθεί από τις διατάξεις των άρθρων 35 και 37 του ν. 4670/2020 και ισχύουν.
Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχεί στο ανωτέρω διάστημα ασφάλισης μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων και προστίμων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής:
– Εφάπαξ, έως την 31.12.2023,
– Τμηματική καταβολή σε δόσεις, ανάλογα με τον αριθμό των μηνών για τους οποίους προέκυπτε υποχρέωση ασφάλισης, εφόσον υποβληθεί αίτηση ρύθμισή τους έως την 31.12.2023.
Καθυστέρηση καταβολής ποσού δόσης επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Ε. Αρμοδιότητα

Τα ανωτέρω πρόσωπα για την διαχείριση του μητρώου, ασφάλισης και εισφορών υπάγονται στην αρμοδιότητα της Τοπικής Διεύθυνσης Δ’ Ανατολικής Αττικής με έδρα το Κορωπί, στην οποία μπορούν να απευθύνονται για την ενημέρωσή τους και για την υποβολή αίτησης ρύθμισης και τμηματικής καταβολής των οφειλών της χρονικής περιόδου 01/01/2016 -31/12/2016 και 01/2017-12/2022.

Με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση το προσωπικό αρμοδιότητος σας.

 

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Δ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
α.α.
Π. ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ