Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 21/2024
Σύνταξη λόγω θανάτου σε προστατευόμενα δικαιοδόχα μέλη. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 119 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών

e-ΕΦΚΑ: 15/04/2024
Α.Π.: 551084
Απάντηση στο έγγραφο: 364505

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΦΑΓΚΡΑ, Μ.ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ: 2132169308 -2132169390
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 27-29, ΤΚ.10439
email:d.sintaxeon@efka.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 21

ΘΕΜΑ: «Σύνταξη λόγω θανάτου σε προστατευόμενα δικαιοδόχα μέλη. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 119 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών.»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 5078/2023 (ΦΕΚ Α’ 211/20.12.2023), «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λοιπές διατάξεις», καθώς και το με αρ. πρωτ.: Φ80000/16750/27.02.2024 έγγραφο του εποπτεύοντος Υπουργείου, με το οποίο παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου σε προστατευόμενα δικαιοδόχα τέκνα.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές αφενός στις προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου στα τέκνα θανόντων συνταξιούχων ή ασφαλισμένων με ημερομηνία θανάτου προγενέστερη της 13ης.05.2016 και αφετέρου ως προς την ασφαλιστική προστασία των αμφοτεροπλεύρως ορφανών τέκνων με βαριές αναπηρίες.

1. Ειδικότερα, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου στα δικαιοδόχα τέκνα του άρθρου 12 του ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4611/2019, οι οποίες προέβλεπαν ότι σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, που είχε πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για τη συνταξιοδότησή του εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας, η σύνταξή του μεταβιβάζεται στα νόμιμα, νομιμοποιηθέντα, αναγνωρισθέντα, υιοθετηθέντα και όσα εξομοιώνονται με αυτά τέκνα, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους, εφαρμόζονται πλέον και για τέκνα που είχαν δικαιωθεί σύνταξης λόγω θανάτου με τις προϊσχύουσες του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 διατάξεις.

Δεδομένης της ρητής διατύπωσης της εν λόγω διάταξης, η χορήγηση σύνταξης στα προστατευόμενα υγιή τέκνα δεν μπορεί να παραταθεί πέραν του 24ου έτους της ηλικίας τους και τυχόν προϋφιστάμενες διατάξεις που προέβλεπαν δυνατότητα συνταξιοδότησης μετά τη συμπλήρωση του ηλικιακού αυτού ορίου (πχ. οι καταστατικές διατάξεις του τ. ΟΑΕΕ), παύουν να εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 119 του ν. 5078/2023, ήτοι από 20.12.2023.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 155 « Μεταβατικές διατάξεις» του Ν.5078/2023, στο πεδίο εφαρμογής των κοινοποιούμενων διατάξεων εμπίπτουν και οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Σε περίπτωση διακοπής της σύνταξης του δικαιοδόχου τέκνου πριν από την έναρξη ισχύος του άρθρου 119 του ν. 5078/2023, απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης για την επαναχορήγηση της σύνταξης εφόσον το τέκνο είναι άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του.

Στην περίπτωση αυτή τα οικονομικά αποτελέσματα θα εκκινούν από την ημερομηνία υποβολής της νέας αίτησης και το νωρίτερο από 20.12.2023.

Σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις των τέκνων θανόντων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του τ. ΟΑΕΕ των οποίων η συνταξιοδότηση με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις μπορούσε να παραταθεί έως το 26ο έτος της ηλικίας τους, για λόγους χρηστής διοίκησης, εφόσον έχουν υποβληθεί πριν από την 20η .12.2023 θα κριθούν βάσει των προϊσχυουσών καταστατικών διατάξεων.

Για τις προαναφερθείσες περιπτώσεις επαναχορήγησης της διακοπείσας σύνταξης, κατόπιν αιτήσεως του δικαιοδόχου τέκνου θα πρέπει να εκδίδεται απόφαση Διευθυντή.

2. Ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης σε αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα με βαριές αναπηρίες, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες των εγκυκλίων 6/2018 και 49/2021 καθώς και του αρ. πρωτ.: Σ50/40/1154367/2018 Γενικού εγγράφου της Υπηρεσίας μας.

3. Τα οικονομικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 (Εγκύκλιος 5/2012 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), με τις οποίες υπήρχε δυνατότητα παράτασης της συνταξιοδότησης λόγω θανάτου μεταξύ του 18ου έτους της ηλικίας των τέκνων και του μήνα έναρξης του ακαδημαϊκού έτους, μέχρι την 19η .12.2023 εξακολουθούν να ισχύουν.

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Αυτοτελές Τμ. ∆ιοικητικής Μέριμνας (Γεν. ∆/νση Συνταξ.)
ΚΟΡΝΕΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ