Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2024
Εφαρμογή της Διμερούς Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης Ελλάδας-Αιγύπτου. Έντυπα Σύνδεσης

e-ΕΦΚΑ 12/04/2024
Α. Π.: οικ. 545993

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ε.Ε & Δ.Σ.Κ.Α.
ΤΜΗΜΑ Δ.Σ.Κ.Α

Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30
Ταχ. Κώδικας: 10677 Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Αναστασάκη
Τηλέφωνο : 2106783691
Email: tm.dska@efka.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20

ΘΕΜΑ: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΑΙΓΥΠΤΟΥ. ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ»

Σχετ.: η αρ. 38/2020 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας

Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας αρ. 38/15-09-2020, με την παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τα έντυπα σύνδεσης με τα οποία θα διενεργείται η αλληλογραφία μεταξύ του Ελληνικού και του Αιγυπτιακού Φορέα στο πλαίσιο εφαρμογής της Διμερούς Σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ των δύο χωρών για την ασφαλιστική προστασία των διακινούμενων προσώπων και τέθηκε σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 (Νόμος 4698/2020 -ΦΕΚ 122 Α’/22-06-2020).
Για την εφαρμογή της Σύμβασης έχουν ορισθεί ως Οργανισμοί Σύνδεσης: α) Όσον αφορά την Ελλάδα: ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α)
β) Όσον αφορά την Αίγυπτο: ο Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Αιγύπτου (National Organisation for Social Insurance – NOSI).

ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Τα έντυπα σύνδεσης, δηλαδή τα έντυπα με τα οποία θα διενεργείται η αλληλογραφία μεταξύ των Φορέων, είναι δέκα (10). Είναι μεταφρασμένα στην ελληνική και στην αγγλική και βασίζονται το καθένα στα άρθρα της Σύμβασης και του Διοικητικού Κανονισμού.

Ως γλώσσα επικοινωνίας θα χρησιμοποιείται η επίσημη γλώσσα του εκάστοτε αντισυμβαλλόμενου Κράτους ή η αγγλική.

Τα έντυπα σύνδεσης, που θα χρησιμοποιεί η ελληνική πλευρά είναι τα εξής:
1. GR/EG 1(Άρ.6-11): Βεβαίωση σχετικά με την εφαρμοστέα νομοθεσία
2. GR/EG 2 (Άρ.5, 12-16,19-20,23): Αίτηση για σύνταξη γήρατος
3. GR/EG 3 (Άρ.5, 12-16,19-20,23): Αίτηση για σύνταξη επιζώντων
4. GR/EG 4 (Άρ.5, 12-16,19-23): Αίτηση για σύνταξη αναπηρίας
5. GR/EG 5 (Άρ.12-16,23,24): Βεβαίωση σχετικά με το ασφαλιστικό ιστορικό
6. GR/EG 6 (Άρ.21-24): Αναλυτική ιατρική έκθεση
7. GR/EG 7 (Άρ. 12, 13,14, 15, 16, 23,24 ): Πληροφορίες για την ασφαλιστική σταδιοδρομία του ασφαλισμένου
8. GR/EG 8 (Άρ.24): Έντυπο επικοινωνίας
9. GR/EG 9 (Άρ. 13-16, 20, 22, 23): Κοινοποίηση απόφασης
10. Πιστοποιητικό ζωής (για τον e-ΕΦΚΑ)

Η αντίστοιχη σειρά εντύπων σύνδεσης που θα χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες του αιγυπτιακού φορέα είναι η εξής:

• EG/GR 1, EG/GR 2, EG/GR 3, EG/GR 4, EG/GR 5, EG/GR 6, EG/GR 7, EG/GR 8, EG/GR 9 και το πιστοποιητικό ζωής (για τον αιγυπτιακό φορέα).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

Εφόσον διατίθενται οι σχετικές πληροφορίες, συνιστάται η συμπλήρωση όλων των πεδίων των εντύπων προκειμένου να διευκολύνονται και να επιταχύνονται οι διαδικασίες ταυτοποίησης των ενδιαφερόμενων προσώπων και η επεξεργασία των υποθέσεων.

> Όλα τα έντυπα φέρουν πεδία για την καταχώριση των προσωπικών στοιχείων (ταυτοποιητικών) των ενδιαφερόμενων καθώς και των στοιχείων επικοινωνίας τους (διεύθυνση κατοικίας -μόνιμης ή/και προσωρινής- τηλέφωνο, email κλπ).

> Τα προσωπικά στοιχεία πρέπει να αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες, όπως αναγράφονται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο του ενδιαφερόμενου/ης. Διευκρινίζουμε ότι το ηλεκτρονικό αιγυπτιακό διαβατήριο εκδίδεται σύμφωνα με το αιγυπτιακό δελτίο ταυτότητας, το οποίο αναφέρει τουλάχιστον τέσσερα ονόματα για τον Αιγύπτιο πολίτη (κύριο όνομα + 2 μεσαία ονόματα + επώνυμο), ενώ στο παρελθόν ήταν δυνατόν να εκδοθεί με τρία μόνο ονόματα κατόπιν αιτήματος τουενδιαφερόμενου.

> Στα «Στοιχεία ασφαλισμένου προσώπου» περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης και ο Εθνικός Αριθμός Ταυτοποίησης (National Identification Number -Ν.Ι.Ν.) στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου. Ο ΝΙΝ αποτελείται από 14 ψηφία και είναι ο μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης του Αιγύπτιου υπηκόου που αποδίδεται κατά τη γέννηση από το Αιγυπτιακό κράτος και αναγράφεται στο πιστοποιητικό γέννησής του, στην ταυτότητα, στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και στο πιστοποιητικό θανάτου του. Το πρώτο ψηφίο αντιστοιχεί στον αιώνα γέννησης και τα επόμενα 6 ψηφία απεικονίζουν την ημερομηνία γέννησης με την αντίθετη φορά (ήτοι, το 2ο & 3ο ψηφίο αντιστοιχεί στο έτος γέννησης, το 4ο & 5ο στον μήνα γέννησης και το 6ο & 7ο στην ημέρα γέννησης). Π.χ. για τον αριθμό ΝΙΝ: 2540424XXXXXXX η ημ/νία γέννησης του ασφαλισμένου είναι η 24/04/1954.

> Στην ενότητα «Αρμόδιος φορέας στον οποίο απευθύνεται το έντυπο», καταγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση του Φορέα στον οποίο αποστέλλεται το έντυπο:
National Organization for Social Insurance – NOSI 3, El Alfy Str. Cairo – EGYPT.

> Στο πεδίο «Ημερομηνία Υποβολής της αίτησης» των αιτήσεων για σύνταξη γήρατος, θανάτου και αναπηρίας (έντυπα GR/EG 2, 3 & 4 αντίστοιχα) καταχωρείται η ημερομηνία που κατέθεσε το σχετικό αίτημα ο ασφαλισμένος στον Φορέα μας (όχι η ημερομηνία συμπλήρωσης του εντύπου).

> Στα περισσότερα έντυπα υπάρχει ελεύθερο πεδίο «Παρατηρήσεις/Λοιπές Πληροφορίες» όπου μπορούν να καταχωρηθούν οποιεσδήποτε πληροφορίες κρίνονται αναγκαίες ή ενδιαφέρουσες σχετικά με την εξεταζόμενη υπόθεση.

> Η τελευταία ενότητα «Φορέας που συμπληρώνει το έντυπο» φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του Φορέα αποστολής, την ημερομηνία έκδοσης, καθώς και την σφραγίδα/επωνυμία του Φορέα αποστολής και την υπογραφή του αρμόδιου χειριστή.

Ακολουθούν διευκρινίσεις για κάθε έντυπο ξεχωριστά:

1. GR/EG 1 – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(Άρθρα 6-11 της Συμφωνίας και Άρθρο 4 του Διοικητικού Κανονισμού)

Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται από τον φορέα ασφάλισης του εργαζόμενου/ης και βεβαιώνει την εφαρμοστέα νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τους κανόνες προσδιορισμού που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 6 ως 12 του Τίτλου ΙΙ της ελληνοαιγυπτιακής ΔΣΚΑ.
Χορηγείται στον ενδιαφερόμενο (ασφαλισμένο/εργοδότη) κατόπιν αιτήσεώς του και διαβιβάζεται και στον ασφαλιστικό φορέα του αντισυμβαλλόμενου κράτους, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να εξαιρεθεί από την υποχρεωτική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε αυτόν για το χρονικό διάστημα που βεβαιώνεται στο έντυπο.
Για τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, αρμόδια είναι τα Τμήματα Ασφάλισης και Εισφορών των Τοπικών Διευθύνσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες του αρ. 207804/26-4-2023 Εγγράφου της υπηρεσίας μας.
Η συμπλήρωση στην ενότητα 2 της ημερομηνίας έναρξης και λήξης της ισχύος του εντύπου είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση.
Στην ενότητα 3 «Επιβεβαίωση καθεστώτος της θέσης σας» επιλέγεται το καθεστώς εργασίας του εργαζόμενου, δηλαδή εάν είναι π.χ. αποσπασμένος μισθωτός ή μη μισθωτός και στις δύο χώρες ή μισθωτός στη μία χώρα και αυτοαπασχολούμενος στην άλλη κ.λπ.
Στην ενότητα 4 «Στοιχεία εργοδότη/μη μισθωτής απασχόλησης» καταγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη ή της μη μισθωτής απασχόλησης στην Ελλάδα.
Στην ενότητα 5 «Στοιχεία εργοδότη/μη μισθωτής απασχόλησης όπου ασκείται δραστηριότητα» καταχωρούνται τα στοιχεία του εργοδότη ή της εταιρείας ή του πλοίου στο άλλο κράτος.

2. GR/EG 2 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ
(άρθρα 5,12,13,14,15,16,19,20,23 της Συμφωνίας & άρθρο 5 του Διοικητικού Κανονισμού)

Συμπληρώνεται βάσει της αίτησης σύνταξης λόγω γήρατος που έχει υποβάλει ο ασφαλισμένος στον Φορέα μας. Αποστέλλεται στον αιγυπτιακό φορέα συνοδευόμενη από τα έντυπα GR/EG 5 «Βεβαίωση σχετικά με το ασφαλιστικό ιστορικό» που συμπληρώνουν οι υπηρεσίες μας εφόσον έχει καταμετρηθεί ο ελληνικός χρόνος και το έντυπο GR/EG 7 «Πληροφορίες για την ασφαλιστική σταδιοδρομία του ασφαλισμένου», το 2ο μέρος του οποίου συμπληρώνει ο/η ασφαλισμένος/η.
Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στη συμπλήρωση της ενότητας 6 «Εφαρμογή της διμερούς συμφωνίας του 1985» σχετικά με το αν έχει ικανοποιηθεί ή εκκρεμεί αίτημα μεταφοράς εισφορών στην Αίγυπτο/Ελλάδα σύμφωνα με την προγενέστερη διμερή συμφωνία «ειδικού τύπου» του 1985.

3. GR/EG 3 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ
(Άρθρα 5, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23 της Συμφωνίας και αρ. 5 του Διοικητικού Κανονισμού)

Συμπληρώνεται βάσει της αίτησης σύνταξης λόγω θανάτου (επιζώντων) που έχει καταθέσει ο επιζών ασφαλισμένος και αποστέλλεται στον ξένο φορέα με τα έντυπα που αποδεικνύουν τον χρόνο ασφάλισής του θανόντα, δηλαδή το έντυπο GR/EG 5 «Βεβαίωση σχετικά με το ασφαλιστικό ιστορικό» που συμπληρώνει ο Φορέας και το έντυπο GR/EG 7 «Πληροφορίες για την ασφαλιστική σταδιοδρομία του ασφαλισμένου», το 2ο μέρος του οποίου συμπληρώνει ο/η αιτών/ούσα.
Όπου απαιτείται, η αίτηση για σύνταξη επιζώντων συνοδεύεται από το GR/EG 6: ιατρική γνωμάτευση.
Εφιστούμε την προσοχή σας στις ενότητες 5 «Εφαρμογή της διμερούς συμφωνίας του 1985» και 10 «Σχέση με το θανόντα», οι οποίες θα πρέπει πάντα να συμπληρώνονται.

4. GR/EG 4 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
(Άρθρα 5,12,13,14,15,16,19,20-23 της Συμφωνίας & αρ.5 του Διοικητικού Κανονισμού)

Αποστέλλεται στον ξένο Φορέα μαζί με τα έντυπα GR/EG 6 «Ιατρική Γνωμάτευση», GR/EG 5 «Βεβαίωση σχετικά με το ασφαλιστικό ιστορικό» και GR/EG 7 «Πληροφορίες για την ασφαλιστική σταδιοδρομία του ασφαλισμένου», το 2ο μέρος του οποίου συμπληρώνει ο/η ασφαλισμένος/η.
Εφιστούμε την προσοχή στα πεδία της ενότητας 6 «Πληροφορίες σχετικά με την αναπηρία» η συμπλήρωση των οποίων δεν θα πρέπει να παραλείπεται σε καμία περίπτωση: ημερομηνία έναρξης και αιτία της αναπηρίας, πληροφορίες σχετικά με το ατύχημα σε περίπτωση που προκλήθηκε από ατύχημα.
Δεν θα πρέπει να παραλείπεται, επίσης, η συμπλήρωση της ενότητας 7 «Εφαρμογή της Διμερούς Συμφωνίας του 1985» σχετικά με τη μεταφορά εισφορών βάσει της διμερούς συμφωνίας «ειδικού τύπου» του 1985.

5. GR/EG 5 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
(Άρθρα 12, 13,14, 15, 16, 23,24 της Συμφωνίας και Άρθρο 5 του Διοικητικού Κανονισμού)

Με το έντυπο αυτό ο ελληνικός ασφαλιστικός φορέας γνωστοποιεί στον ασφαλιστικό φορέα της Αιγύπτου τον ελληνικό χρόνο ασφάλισης.
Στο πλαίσιο 3 – Ασφαλιστικό Ιστορικό, καταχωρούνται οι περίοδοι ασφάλισης και κατοικίας στην Ελλάδα. Ειδικότερα, γίνεται καταγραφή ανά είδος ασφάλισης (υποχρεωτικής, προαιρετικής, εξομοιούμενοι περίοδοι, χρόνοι από μεταφορά εισφορών βάσει της προγενέστερης ειδικού τύπου συμφωνίας) και προσδιορίζεται το επάγγελμα/είδος εργασίας κατά την εκάστοτε χρονική περίοδο. Επισημαίνουμε ότι κατά το προσυνταξιοδοτικό στάδιο δεν συμπληρώνεται το πεδίο 3.5 «Περίοδοι κατοικίας».
Στο πλαίσιο 4, αποτυπώνεται σε έτη-μήνες-ημέρες το σύνολο του χρόνου ασφάλισης στην Ελλάδα που λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όπως, επίσης, και το σύνολο των περιόδων ασφάλισης που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της ελληνικής σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους του Φορέα μας (μισθωτούς και μη μισθωτούς).

6. GR/EG 6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Άρθρο 21-24 της Συμφωνίας και Άρθρο 5 του Διοικητικού Κανονισμού)

Πρόκειται για έγγραφο το οποίο αποτυπώνει την αναλυτική ιατρική έκθεση σε 11 σελίδες. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται μέσω υπολογιστή από την αρμόδια επιτροπή ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) και να μην αφαιρείται καμία σελίδα ακόμα και αν περιέχει ερωτήσεις ή πληροφορίες που δεν εναρμονίζονται με την περίπτωση.
Το έντυπο αυτό συνοδεύει το έντυπο GR/EG 4.

7. GR/EG 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
(Άρθρα 12, 13,14, 15, 16, 23,24 της Συμφωνίας και Άρθρο 5 του Διοικητικού Κανονισμού)

Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται από τον φορέα εξέτασης (επεξεργασίας της αίτησης) και επισυνάπτεται στο έντυπο της σχετικής αίτησης (GR/EG 2 ή GR/EG 3 ή και GR/EG 4).
Το πλαίσιο 2 – Ιστορικό Ασφάλισης, συμπληρώνεται από τον ίδιο τον αιτούντα, ο οποίος καταγράφει το χρονικό διάστημα ασφάλισής του, τα στοιχεία του εργοδότη και τη χώρα στην οποία ασφαλίστηκε. Αναφέρει, επίσης, τυχόν χρονικά διαστήματα προαιρετικής ασφάλισης, επιδοτούμενης ανεργίας ή ασθένειας.
Η καταγραφή του ιστορικού ασφάλισης από τον ασφαλισμένο έχει την ισχύ υπεύθυνης δήλωσης με την οποία ο αιτών δίνει τη συγκατάθεσή του στον φορέα εξέτασης του αιτήματος να προβεί στην αναζήτηση στοιχείων σχετικά με την ασφάλισή του.
Το έντυπο GR/EG 7 βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ Θέματα Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης | e-ΕΦΚΑ (efka.gov.gr) στο σημείο «Αίγυπτος (EG)» σε περίπτωση που οι ασφαλισμένοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα για διαπίστωση του Αιγυπτιακού χρόνου ασφάλισης προσυνταξιοδοτικά. Σε αυτή την περίπτωση συνοδεύει το έντυπο «Αίτηση Διαπίστωσης χρόνου εξωτερικού».

8. GR/EG 8:ΈΝΤΥΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(Άρθρο 24 της Συμφωνίας και άρθρο 2 του Διοικητικού Κανονισμού)

Είναι το έντυπο βάσει του οποίου ο ελληνικός φορέας προβαίνει στην αναζήτηση, κοινοποίηση ή υπόμνηση πληροφοριών και εντύπων στον/από τον Αιγυπτιακό φορέα.
Συνοδεύει, επίσης, όλα τα έντυπα τα οποία διαβιβάζονται στον Αιγυπτιακό φορέα αφού μαρκαριστεί η αντίστοιχη ένδειξη.

9. GR/EG 9 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
(Άρθρο 13-16, 20, 22, 23 της Συμφωνίας και άρθρο 6 του Διοικητικού Κανονισμού)

Πρόκειται για συνοπτική παρουσίαση της συνταξιοδοτικής απόφασης που λήφθηκε μετά την εξέταση του σχετικού αιτήματος από τον αρμόδιο Φορέα.
Συμπληρώνονται όλα τα πεδία για τα οποία διατίθενται οι σχετικές πληροφορίες και συνοδεύεται από την αποστολή του εντύπου GR/EG 5 «Βεβαίωση σχετικά με το ασφαλιστικό ιστορικό» εφόσον δεν έχει προηγηθεί η αποστολή του ή έχει επέλθει μεταβολή στον χρόνο ασφάλισης του ασφαλισμένου.

10. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΖΩΗΣ

Συνοδεύει το έντυπο GR/EG 9 Κοινοποίηση Απόφασης εφόσον απονέμεται για πρώτη φορά συνταξιοδοτική παροχή σε κάτοικο εξωτερικού. Το Πιστοποιητικό Ζωής πρέπει να αποστέλλεται κάθε χρόνο, την ίδια χρονική περίοδο συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο είτε μέσω e-mail, είτε ταχυδρομικά σύμφωνα με τις αναγραφόμενες σε αυτό οδηγίες.

Το εν λόγω έντυπο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ: Θέματα Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης | e-ΕΦΚΑ (efka.gov.gr)

Τα έντυπα σύνδεσης για την αλληλογραφία των αρμόδιων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ με τον Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Αιγύπτου (NOSI) βρίσκονται αναρτημένα στο εσωτερικό δίκτυο του Φορέα (intranet) ακολουθώντας τη διαδρομή: Έντυπα ^ Έντυπα Διμερών Συμβάσεων Κ.Α. Αίγυπτος.

 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΡΒΑ