Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 2/2024
Προϋποθέσεις αναζήτησης των 100 ημερών ασφάλισης στην τελευταία πενταετία για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, εφόσον δεν συμπληρώνονται κατά τα έτη 2020 ή /και 2021. Κοινοποίηση της διάταξης του άρθ. 121 του ν. 5078/2023, με παροχή οδηγιών

e-ΕΦΚΑ 19/01/2024
Α.Π.: οικ. 79922

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27
Ταχ. Κώδικας: 10439 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Τηλέφωνο: 2132169462
Email: tm.nom.syntmisth@efka.gov.gr

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 2

ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις αναζήτησης των 100 ημερών ασφάλισης στην τελευταία πενταετία για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, εφόσον δεν συμπληρώνονται κατά τα έτη 2020 ή /και 2021.
Κοινοποίηση της διάταξης του άρθ. 121 του ν. 5078/2023, με παροχή οδηγιών.».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθ. 121 του ν. 5078/2023 «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 211/τ. Α’/20.12.2023), και σας παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθ. 27 παρ. 3β’ ν. 1902/1990, όπως ισχύει), στην περίπτωση εξέτασης αιτήματος για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης γήρατος, σε μισθωτούς ασφαλισμένους για πρώτη φορά μέχρι την 31/12/1992, εκτός της γενικής προϋπόθεσης των 4.500 ημερών ασφάλισης, απαιτείται και η πραγματοποίηση 100 ημερών ασφάλισης σε κάθε έτος από τα πέντε αμέσως προηγούμενα του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ή της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.

2. Με την κοινοποιούμενη διάταξη, διευκολύνεται η απονομή μειωμένης σύνταξης σε ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, που επλήγησαν από την πανδημία του Covid-19 και δεν πραγματοποίησαν τις απαιτούμενες 100 ημέρες κατά τα έτη 2020 ή/και 2021.

Συγκεκριμένα, στους ασφαλισμένους για πρώτη φορά πριν από την 01/01/1993, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης για τη λήψη μειωμένης σύνταξης και δεν συμπληρώνουν εκατό (100) ημέρες ασφάλισης εντός του έτους 2020 ή /και του έτους 2021, είναι δυνατή η επέκταση των πέντε ετών για ένα (1) ή δύο (2) έτη, αναλόγως, προκειμένου να συνυπολογιστούν οι ημέρες εργασίας αυτών των ετών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

Α) Υποβολή αίτησης συνταξ/σης με τη συμπλήρωση του 62ου έτους: 2024
Κρίσιμη πενταετία: 2019 έως 2023
Ασφάλιση λιγότερη από 100 ημέρες: 2020

Νέα πενταετία μετά την επέκταση: 2018 έως 2023

Β) Υποβολή αίτησης συνταξ/σης με τη συμπλήρωση του 62ου έτους: 2024
Κρίσιμη πενταετία: 2019 έως 2023
Ασφάλιση λιγότερη από 100 ημέρες: 2020 και 2021
Επέκταση πενταετίας: 2017 έως 2023

3. Η διάταξη, η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, ήτοι από 20/12/2023, καταλαμβάνει τόσο αιτήσεις συνταξιοδότησης για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης που έχουν υποβληθεί από αυτή την ημερομηνία και μετά όσο και εκκρεμείς αιτήσεις κατά την ημερομηνία αυτή, εφόσον στην κρίσιμη πενταετία περιλαμβάνονται τα έτη 2020 ή /και 2021.
Όσες από τις εν λόγω αιτήσεις έχουν απορριφθεί λόγω μη συμπλήρωσης των 100 ημερών ασφάλισης κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, θα πρέπει να επανεξεταστούν οίκοθεν, όπου αυτό είναι εφικτό, ή κατόπιν αίτησης από τους ενδιαφερόμενους ή οποία θα έχει το χαρακτήρα όχλησης.

4. Όλοι οι υπάλληλοι θα πρέπει να λάβουν γνώση των κοινοποιούμενων διατάξεων και της προκείμενης εγκυκλίου, με ευθύνη του προϊστάμενου της υπηρεσιακής μονάδας που υπηρετούν.

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Αυτοτελές Τμ. Διοικητικής Μέριμνας (Γεν. Δ/νση Συνταξ.)
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ