Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 2/2023
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των τακτικών και μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημόσιου Τομέα, καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
 

Αθήνα, 03/01/2023
Αριθμ. Πρωτ. 3121

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Πληροφορίες: ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Τηλέφωνο: 210 52 85 525
Email: tm.asfalisis.eisforondt@efka.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Πληροφορίες: ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 52 85 664
Email: tm.yposefarmdt@efka.gov.gr
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας: 104 32 ΑΘΗΝΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 2

ΘΕΜΑ: «Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των τακτικών και μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημόσιου Τομέα, καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας»

Σχετ: 1. Οι υπ’ αριθμ. 3/2018 και 10/2020 εγκύκλιοι e – Ε.Φ.Κ.Α.
2. Το υπ’αριθμ. Δ.ΑΣΦ.684/870171/2018 Γενικό Έγγραφο e-Ε.Φ.Κ.Α.

Με την υπ’ αριθμ. 3/2018 εγκύκλιο e – Ε.Φ.Κ.Α. κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 18 και 37 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/ τ.Α’/12-5-2016), καθώς και οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.80000/οικ.21628/936/17-05-2017 (Β’1721/18-5-2017) Κ.Υ.Α. και παρασχέθηκαν οδηγίες για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των ασφαλισμένων ιδιωτικού τομέα, ενώ επισημάνθηκε ότι, για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των υπαλλήλων που υπηρετούν με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, λειτουργών και στελεχών του Δημόσιου Τομέα, θα δοθούν νεότερες οδηγίες.

Στη συνέχεια, με την υπ’ αριθμ. 10/2020 εγκύκλιο e – ΕΦΚΑ παρασχέθηκαν οδηγίες για την υποχρεωτική υπαγωγή όλων των εν γένει δημοσίων υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e – Ε.Φ.Κ.Α.) και την απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα από τις διατάξεις του Ν.4670/2020.

Με την παρούσα εγκύκλιο, σχετικά με την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των εν γένει δημοσίων υπαλλήλων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν.4387/2016 όπως ισχύει, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΑ

Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, γενικότερα ως θεσμός, ο οποίος αποβλέπει στο να δώσει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να συνεχίσουν την ασφάλισή τους υπό προϋποθέσεις, ενώ δεν παρέχουν εργασία, επισημαίνεται ότι είχε εφαρμογή κατά το παρελθόν μόνο για τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα, ενώ δεν ίσχυε αντίστοιχα και για τους δημοσίους εν γένει υπαλλήλους.

Με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει, προβλέφθηκε, από 1/1/2017, για πρώτη φορά η επέκταση εφαρμογής του θεσμού αυτού και στους εργαζόμενους του Δημοσίου Τομέα, οι οποίοι, μετά τη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης ή αποστρατείας για τους στρατιωτικούς, και εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να υπαχθούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους, προκειμένου να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο για τη συνταξιοδότησή τους.

Επίσης, με τις εν λόγω διατάξεις, αποφασίστηκε επιπρόσθετα και η ενιαία αντιμετώπιση των ασφαλισμένων ανεξάρτητα του χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση (δηλ. είτε είναι «παλαιοί», είτε «νέοι» ασφαλισμένοι).

2. ΥΠΑΚΤΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δικαίωμα υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον e – Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.4387/2016, έχουν τα πρόσωπα («παλαιοί» και «νέοι» ασφαλισμένοι) της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.4387/2016, ήτοι:
• Οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμίδας,
• οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και
• τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης έχουν τα πρόσωπα που αναφέρθηκαν ανωτέρω, εφόσον συγκεντρώνουν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Έχουν πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή 1.500 ημέρες, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έτος ή 300 ημέρες εντός της τελευταίας, πριν την υποβολή της αίτησης, πενταετίας και υποβάλλουν τη σχετική αίτησή τους μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την τελευταία ασφάλισή τους σε Φορέα, Τομέα, Κλάδο ή Λογαριασμό Κύριας Ασφάλισης
ή
έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε στην υποχρεωτική ασφάλιση δέκα (10) έτη ή 3.000 ημέρες ασφάλισης, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της αίτησης για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.
β) έχουν διακόψει ή διακόπτουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την υποχρεωτική ασφάλιση στον e- ΕΦΚΑ, ήτοι υφίσταται λύση της υπαλληλικής σχέσης ή αποστρατεία για τους στρατιωτικούς.
γ) κατά την υποβολή της αίτησης οι ασφαλισμένοι δεν είναι ανάπηροι κατά την έννοια του στοιχείου β’ της παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν.1846/51 ( Α’179), ήτοι αναπηρία πάνω από 66,6%.
Για τη συμπλήρωση των ανωτέρω αναφερθέντων χρονικών προϋποθέσεων επισημαίνεται ότι:
– Συνυπολογίζεται χρόνος διαδοχικής ασφάλισης στους ενταχθέντες στον e-Ε.Φ.Κ.Α. Φορείς, Κλάδους και Λογαριασμούς.
– Χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί για την ίδια χρονική περίοδο λαμβάνεται υπόψη μια φορά.
– Δεν συνυπολογίζονται χρονικά διαστήματα ασφάλισης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων.

4. ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης δύναται να πραγματοποιείται για Κλάδο Κύριας Σύνταξης ή / και για Ασθένεια σε είδος και χρήμα, καθώς επίσης και για τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης.

Για την άσκηση του δικαιώματος υποβάλλεται σχετική αίτηση από τον ενδιαφερόμενο στην Τοπική Διεύθυνση e- Ε.Φ.Κ.Α. του τόπου κατοικίας του, με σαφή αναφορά των κλάδων επιλογής του.

Ο χρόνος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και διαρκεί για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπολείπεται- πλην του μήνα υποβολής τη αίτησης – των είκοσι πέντε (25) ημερών ασφάλισης ανά μήνα.

5. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης καταβάλλεται μηνιαία εισφορά, κατ’ αναλογία των προβλεπομένων στο άρθρο 5 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα:

Οι δημόσιοι υπάλληλοι κλπ. καταβάλλουν το σύνολο της ασφαλιστικής εισφοράς εργαζόμενου και εργοδότη στο ύψος που έχει διαμορφωθεί και ισχύει κατά το χρόνο υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση.

Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2019 ισχύουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, μεταβατικά ποσοστά εργοδοτικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης,

2. Για δε τα χρονικά διαστήματα από 1/1/2017 έως 31/5/2019, από 1/6/2019 έως 31/5/2022 και από 1/6/2022 μέχρι σήμερα έχουν τροποποιηθεί τα ποσοστά επικουρικής ασφάλισης, θα πρέπει να αναζητείται κάθε φορά το ισχύον ποσοστό κύριας και επικουρικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

Τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του μέσου όρου των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών, επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Σε περίπτωση που κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για όλο το δωδεκάμηνο ή μέρος αυτού (π.χ. σε περίπτωση πειθαρχικής ποινής προσωρινής παύσης από 3-12 μήνες με πλήρη στέρηση αποδοχών, ή άδεια άνευ αποδοχών για προσωπικούς λόγους χωρίς καταβολή εισφορών κλπ.) ή οι αποδοχές για κάποιους μήνες του δωδεκαμήνου αυτού υπολείπονται του ποσού που αντιστοιχεί στο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει κάθε φορά (π.χ. σε καθεστώς αργίας ή διαθεσιμότητας κλπ.), ως μηνιαίες αποδοχές για την εύρεση του μέσου όρου λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει κάθε φορά ( 586,08 ευρώ από 1/1/2017 έως 31/1/2019 – 650,00 ευρώ από 1/2/2019 έως 31/12/2021 – 663 ευρώ από 1/1/2022 έως 30/4/2022 και 713 ευρώ από 1/5/2022).

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/1/2019 ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ. Για χρονικό διάστημα από 1/2/2019 ανέρχεται στα 6.500,00 ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο από την 1/1/2023 έως 31/12/2024 κατ’ έτος, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους (σχετ. η παρ. 34 σελ.63 εγκυκλίου 10/2020 e – Ε.Φ.Κ.Α.).

Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι στο Δημόσιο Τομέα δεν έχει θεσπιστεί ελάχιστη βάση (κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών) υπολογισμού των εισφορών.

6. ΜΗ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος που έχει διανυθεί σε Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων όπου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3660/2008 (Πρόσθετη ειδική εισφορά για το μόνιμο προσωπικό των ΟΤΑ Α’ Βαθμού, σελ. 24 εγκυκλίου 10/2020 e- Ε.Φ.Κ.Α.).

7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Οι εισφορές για την προαιρετική ασφάλιση καταβάλλονται εντός των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία προθεσμιών.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς, αυτή βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαρύνσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές υποχρεωτικής ασφάλισης, κατά τα γνωστά.

8. ΔΙΑΚΟΠΗ- ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η διακοπή – λήξη της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης επέρχεται:

– Με τη γραπτή αίτηση-δήλωση του ασφαλισμένου. Στην περίπτωση αυτή η διακοπή – λήξη της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται από την πρώτη του επομένου μήνα της υποβολής της αίτησης
– Με τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή επ’ αόριστον αναπηρίας του ασφαλισμένου
– Με το θάνατο του ασφαλισμένου
– Με την ανάληψη εργασίας ή δραστηριότητας ή απόκτηση ιδιότητας ασφαλιστέας στον e – Ε.Φ.Κ.Α.

9. ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Απώλεια του δικαιώματος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης επέρχεται:

Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής της μηνιαίας εισφοράς για περισσότερο από δύο (2) έτη από την ημερομηνία που αυτή κατέστη απαιτητή.

Σε περίπτωση που επέλθει απώλεια του δικαιώματος για συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισης, ο ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει την υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, μετά την παρέλευση τριών (3) ετών, με την υποβολή εκ νέου γραπτού αιτήματος.

Σε αυτήν την περίπτωση, δεδομένου ότι πρόκειται για νέα υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, εξετάζονται εκ νέου οι προϋποθέσεις.

Συνολικά, ο ασφαλισμένος μπορεί να υπαχθεί σε καθεστώς προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης μέχρι τρεις (3) φορές.

10. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Οι εισφορές που έχουν καταβληθεί και αντιστοιχούν σε χρονικά διαστήματα μετά τη διακοπή – λήξη της προαιρετικής ασφάλισης επιστρέφονται άτοκα. Σε αυτήν την περίπτωση και κατόπιν γραπτού αιτήματος του ασφαλισμένου, εκδίδεται απόφαση επιστροφής από την κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία.

Διευκρινίζεται ότι σε καμία άλλη περίπτωση δεν επιστρέφονται καταβληθείσες εισφορές από την προαιρετική ασφάλιση στην οποία νόμιμα ο ασφαλισμένος έχει υπαχθεί και έχει διανυθεί ο χρόνος ασφάλισης.

11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η αίτηση υπαγωγής των ασφαλισμένων του Δημοσίου στην προαιρετική ασφάλιση, τόσο για τον κύριο φορέα όσο και για την επικουρική ασφάλιση, θα υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους στις Τοπικές Διευθύνσεις Θ-Ε.Φ.Κ.Α. του τόπου κατοικίας τους.

Οι Τοπικές Διευθύνσεις, μετά την παραλαβή της αίτησης, θα προβαίνουν άμεσα σε αλληλογραφία με την αρμόδια Δ/νση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα (Κύριου και Επικουρικού Φορέα), στην οποία τηρούνται τα ασφαλιστικά στοιχεία των απασχολουμένων, προκειμένου να βεβαιώσει:

1. Το χρόνο ασφάλισης

2. Το μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών τους, επί των οποίων παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης ( π.χ. λύση της υπαλληλικής σχέσης, αποστρατεία κλπ.).

3. Το ύψος του συνολικού ποσοστού εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης (ασφαλισμένου και εργοδότη) και επικουρικής ασφάλισης, όπως έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση, λαμβανομένων υπόψη των μεταβατικών ποσοστών, τόσο της εργοδοτικής εισφοράς του Δημοσίου (εφόσον πρόκειται για προαιρετική ασφάλιση στον Κλάδο κύριας σύνταξης), όσο και της εισφοράς του ασφαλισμένου (εφόσον πρόκειται για προαιρετική ασφάλιση στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης).

Παράλληλα, η αρμόδια Τοπική Διεύθυνση e-Ε.Φ.Κ.Α. θα παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, προκειμένου να γνωματεύσει ότι δεν είναι ανάπηροι, κατά την έννοια του στοιχείου β’της παρ.5 του άρθρου 28 του ΑΝ.1846/51.

Επισημαίνεται ότι Πίνακας με τις Α’ Υγειονομικές Επιτροπές και τις διευθύνσεις τους έχουν δοθεί με το υπ’αριθμ.Δ.ΑΣΦ.684/870171/2018 Γενικό Έγγραφο e-Ε.Φ.Κ.Α.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι αιτούντες έχουν και χρόνο ασφάλισης πριν το Δημόσιο σε άλλο εντασσόμενο φορέα, θα προβαίνουν σε σχετική αλληλογραφία με τους οικείους φορείς- τομείς, προκειμένου να βεβαιωθεί ο χρόνος ασφάλισής τους.

Στη συνέχεια, η σχετική αλληλογραφία, με όλα τα απαιτούμενα ασφαλιστικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για την υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, θα επιστρέφεται στις κατά τόπους αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις e- Ε.Φ.Κ.Α. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ/e-Ε.Φ.Κ.Α.

Οι Τοπικές Διευθύνσεις e-Ε.Φ.Κ.Α. θα σχηματίζουν τον ατομικό φάκελο του ασφαλισμένου, με συνημμένα όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, και εν συνεχεία θα εκδίδουν απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, κατά τα γνωστά, την οποία θα κοινοποιούν και στην αρμόδια Δ/νση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου.

12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Για την έκδοση της σχετικής απόφασης υπαγωγής στη προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, τόσο για τον κλάδο κύριας σύνταξης και ασθένειας, όσο και για το κλάδο επικουρικής ασφάλισης μέσω του μηχανογραφικού συστήματος Ο.Π.Σ./e- Ε.Φ.Κ.Α., ανά ασφαλιστική κατηγορία και έτος υποβολής της σχετικής αίτησης, θα χρησιμοποιηθεί η παρακάτω κωδικοποίηση:

Α. ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

«ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ»

 

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣΕΡΓΟΔΟΤΗΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣΣΥΝΟΛΟ
8883
Από 1/1/2017
0%20,00%20,00%
Από 1/1/2017

«ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, 1/1/2017-31/12/2017»

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣΕΡΓΟΔΟΤΗΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣΣΥΝΟΛΟ
8884
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
0%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
10,00%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
10,00%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

«ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, 1/1/2018-31/12/2018»

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣΕΡΓΟΔΟΤΗΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣΣΥΝΟΛΟ
8885
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
0%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
13,34%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
13,34%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

«ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, 1/1/2019-31/12/2019»

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣΕΡΓΟΔΟΤΗΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣΣΥΝΟΛΟ
8886
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
0%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
16,67%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
16,67%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

«ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.3163/1955), 1/1/2017-31/12/2017»

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣΕΡΓΟΔΟΤΗΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣΣΥΝΟΛΟ
8887
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
0%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
29,00%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
29,00%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

«ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.3163/1955), 1/1/2018-31/12/2018»

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣΕΡΓΟΔΟΤΗΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣΣΥΝΟΛΟ
8888
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
0%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
26,00%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
26,00%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

«ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.3163/1955), 1/1/2019-31/12/2019»

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣΕΡΓΟΔΟΤΗΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣΣΥΝΟΛΟ
8889
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
0%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
23,00%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
23,00%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

«ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τ. ΕΤΑΑ- ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.ΤΣΑΥ), 1/1/2017-31/12/2017»

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣΕΡΓΟΔΟΤΗΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣΣΥΝΟΛΟ
8890
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
0%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
13,00%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
13,00%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

«ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τ. ΕΤΑΑ- ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.ΤΣΑΥ), 1/1/2018-31/12/2018»

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣΕΡΓΟΔΟΤΗΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣΣΥΝΟΛΟ
8891
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
0%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
15,33%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
15,33%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

«ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τ. ΕΤΑΑ- ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.ΤΣΑΥ), 1/1/2019-31/12/2019»

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣΕΡΓΟΔΟΤΗΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣΣΥΝΟΛΟ
8892
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
0%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
17,66%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
17,66%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

«ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ – ΠΡΩΗΝ ΤΑΤΤΑΘ & ΤΣΠΕΑΘ, 1/1/2017-31/12/2017»

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣΕΡΓΟΔΟΤΗΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣΣΥΝΟΛΟ
8893
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
0%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
15,63%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
15,63%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

«ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ – ΠΡΩΗΝ ΤΑΤΤΑΘ & ΤΣΠΕΑΘ, 1/1/2018-31/12/2018»

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣΕΡΓΟΔΟΤΗΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣΣΥΝΟΛΟ
8894
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
0%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
17,09%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
17,09%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

«ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ – ΠΡΩΗΝ ΤΑΤΤΑΘ & ΤΣΠΕΑΘ, 1/1/2019-31/12/2019»

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣΕΡΓΟΔΟΤΗΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣΣΥΝΟΛΟ
8895
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
0%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
18,54%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
18,54%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

«ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ ΑΒΑΘΜΟΥ, 1/1/2017-31/12/2017»

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣΕΡΓΟΔΟΤΗΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣΣΥΝΟΛΟ
8896
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
0%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
16,00%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017
16,00%
Από 1/1/2017 έως 31/12/2017

«ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ ΑΒΑΘΜΟΥ, 1/1/2018-31/12/2018»

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣΕΡΓΟΔΟΤΗΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣΣΥΝΟΛΟ
8897
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
0%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
17,34%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018
17,34%
Από 1/1/2018 έως 31/12/2018

«ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ ΑΒΑΘΜΟΥ, 1/1/2019-31/12/2019»

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣΕΡΓΟΔΟΤΗΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣΣΥΝΟΛΟ
8898
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
0%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
18,67%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019
18,67%
Από 1/1/2019 έως 31/12/2019

Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣΕΡΓΟΔΟΤΗΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣΣΥΝΟΛΟ
2192
Από 1/1/2017
0% Από 1/1/2017 έως 31/5/20197,00%
Από 1/1/2017 έως 31/5/2019
7,00%
Από 1/1/2017 έως 31/5/2019
0% Από 1/6/2019 έως 31/5/20226,50%
Από 1/6/2019 έως 31/5/2022
6,50%
Από 1/6/2019 Έως 31/5/2022
0% Από 1/6/20226,00%
Από 1/6/2022
6,00%
Από 1/6/2022

Γ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣΕΡΓΟΔΟΤΗΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣΣΥΝΟΛΟ
8842
Από 1/1/2017
0%ΕΙΔΟΣ 6,45%7,10%
Από 1/1/2017
0%ΧΡΗΜΑ 0,65%

Ειδικότερα:

Κατά το στάδιο της καταχώρησης της αίτησης, επιλέγεται:

Ο τύπος της ανωτέρω προαιρετικής με κωδικό 10 και ο κωδικός πακέτου κάλυψης.

Με αναζήτηση στο πεδίο: πακέτο κάλυψης (F9) εμφανίζονται όλα τα πακέτα κάλυψης 8883 έως 8898, 2192 και 8842.

Για αιτήσεις κλάδου σύνταξης, που υποβλήθηκαν από 01/01/2017 έως 31/12/2019, θα πρέπει να αναζητείται κάθε φορά το ισχύον πακέτο κύριας ασφάλισης (8884 έως 8898), κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης υπαγωγής.

Για αιτήσεις στον κλάδο επικουρικής επιλέγεται το πακέτο 2192 και για αιτήσεις στον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης το 8842.

Η αίτηση για να καταχωρηθεί πρέπει να έχει υποβληθεί από την 01/01/2017 και μετά.

Με την οριστικοποίηση της καταχώρισης της αίτησης εκτυπώνεται το παραπεμπτικό για παραπομπή του ασφαλισμένου στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή.

Η απόφαση υπαγωγής εκδίδεται μόνο μετά από τον έλεγχο όλων των προϋποθέσεων και την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στην οθόνη: διαχείριση προαιρετικής ασφάλισης, καταχωρούνται υποχρεωτικά ο τύπος κίνησης (700 ) Συνέχιση Προαιρετικής Ασφάλισης, ο τύπος θεμελίωσης, η ημερομηνία διακοπής εργασίας, ο μέσος όρος συντάξιμων αποδοχών τελευταίου δωδεκαμήνου, η ημερομηνία διακοπής της απασχόλησης, καθώς και τα στοιχεία εξέτασης Υγειονομικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εκδίδεται απορριπτική απόφαση, αφού καταχωρηθεί σε συγκεκριμένο πεδίο αιτιολογημένο σκεπτικό της Υπηρεσίας. Επιπλέον στο λογισμικό υπάρχει η απόφαση ανάκλησης και η αίτηση αναστολής.

Η απόφαση υπαγωγής, μετά την έγκρισή της, κοινοποιείται στον ασφαλισμένο και ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τους άλλους τύπους προαιρετικής για είσπραξη δόσεων (εκδίδεται παραστατικό με σειρά ΔΣ-Μηχανογραφημένη Σειρά Προαιρετικής DIAS ONLINE) και ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας.

Με ευθύνη των Προϊσταμένων Υπηρεσιών παρακαλούμε να ενημερωθεί ενυπόγραφα το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ