Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς

Αθήνα, 05/04/2022
Αρ. Πρωτ.: 158719
Αριθ. Πρωτ.: Σ23/1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27, 10439 Αθήνα
Πληροφορίες: Π. Κοτσώρη Σ. Γιαβούδη
Αριθ. Τηλεφώνου: 2162139333 2162139463
e-mail: tm.nom.syntda@efka.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:13

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 28 τεύχος Α’/22.02.2022), περί ασφάλισης προσώπων με υποχρεωτική υπαγωγή λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση.

Η κοινοποιούμενη διάταξη τροποποιεί την παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 17 και την περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει και παρέχει στους ως άνω ασφαλισμένους τη δυνατότητα επιλογής, κατόπιν υποβολής δήλωσης στον e-ΕΦΚΑ έως τις 31/12/2022, του ενταχθέντα στον e-ΕΦΚΑ πρώην φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, στην ασφάλιση του οποίου προσμετράται ο χρόνος ασφάλισής τους υποχρεωτικά από 1.1.2017 και εφεξής.

Συνεπώς, ανάλογα με την επιλογή του ασφαλισμένου ως προς το φορέα αξιοποίησης του χρόνου ασφάλισης από 1.1.2017, διαμορφώνεται ο συνολικός ασφαλιστικός βίος του ασφαλισμένου, στοιχείο απαραίτητο για την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης.

Η κοινοποιούμενη διάταξη ισχύει και για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών απονομής συντάξεων, θα πρέπει να λάβουν γνώση της προκείμενης εγκυκλίου και των συνημμένων της, προκειμένου σε συνεργασία με τα Τμήματα Ασφάλισης/Εισφορών, να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να διεκπεραιωθούν άμεσα οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ