Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 11/2022
Ασφάλιση μελών Ενεργειακών Κοινοτήτων

Αρ. πρωτ. 155264/Σ. 230

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18
10432 Αθήνα
Πληροφορίες: Β. Μπερούτσου
Τηλέφωνο : 210 – 5285569
Fax: 210 – 5229840
e-mail: tm.asfalisismm@efka.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 11

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση μελών Ενεργειακών Κοινοτήτων»

ΣΧΕΤ: α) Οι διατάξεις του ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9/τ.Α’ /23-01-2018)
β) Οι διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4618/2019 (ΦΕΚ 89/τ.Α’ /10-06-2019)

Ύστερα από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας από Τοπικές Υπηρεσίες του φορέα, σχετικά με την υπαγωγή ή μη στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (π. ΟΑΕΕ) των μελών Ενεργειακών Κοινοτήτων, θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι για ενιαία εφαρμογή τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες:

► Με τις διατάξεις του ν. 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» θεσπίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο για την «Ενεργειακή Κοινότητα» (Ε.Κοιν.) ως μορφή αστικού συνεταιρισμού αποκλειστικού σκοπού, η οποία διαφοροποιείται από τα συνήθη εταιρικά σχήματα που έχουν ως κύρια επιδίωξή τους το επιχειρηματικό κέρδος.
Η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.) αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση του καταστατικού και των στοιχείων της στο Μητρώο Ενεργειακών Κοινοτήτων του Γ.Ε.Μ.Η., χωρίς να απαιτείται εγγραφή, καταχώρηση ή ενημέρωση σε οποιοδήποτε άλλο μητρώο.

► Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4513/2018 η σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ε.Κοιν.) στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, όπως ορίζεται στις διατάξεις του ν. 4430/2016 (Α’205) και της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα.
Ως δραστηριότητα της Ενεργειακής Κοινότητας, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 4 του ν.4513/2018, είναι μεταξύ άλλων και η πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από
σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή Υβριδικούς Σταθμούς.

► Με το άρθρο όγδοο του ν. 4618/2019, ορίστηκε ότι: «Η ιδιότητα του μέλους ενεργειακής κοινότητας δεν καθιστά υποχρεωτική την ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης».

► Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι τα μέλη Ενεργειακής Κοινότητας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) με μόνη την ιδιότητα του μέλους απαλλάσσονται από κάθε ασφαλιστική υποχρέωση από τον e-ΕΦΚΑ.

Του παρόντος να λάβουν γνώση με ευθύνη των Προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων οι υπάλληλοι της αρμοδιότητάς τους.

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ