(Π.Κ. 66 / 1-8-2008) 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 17.7.2008 Σχετική με τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων-μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τμήμα Κοιν. Επιθ.:ΑΝ. TOM. ΑΘΗΝΩΝ 66/1-8-08)
Η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μουρούζη αριθ. 14) και εκπροσωπείται, σύμφωνα με την από 9.11.2006 απόφαση της 42ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών της και την από 10.7.2008 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, από τους κ.κ. Δημήτρη Καλοφωλιά, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και Αλέξη Ζαούση αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και η Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που εδρεύει επίσης στην Αθήνα (οδός Βουκουρεστίου αριθ. 36) και εκπροσωπείται, σύμφωνα με την από 10.5.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών της και την από 15.7.2008 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, από τους κ.κ. Μάρκο Γκανά και Δημήτρη Πίππα, Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα, συμφώνησαν να υπογράψουν αυτή τη συλλογική σύμβαση εργασίας η οποία έχει ως εξής:

Άρθρο 1 Καθορίζονται τρεις μισθολογικές κλίμακες στις οποίες υπάγονται:

1η Κλίμακα:    Οικονομικοί Διευθυντές, Διαχειριστές, Λογιστές.
2η Κλίμακα: Βοηθοί λογιστών, ταμίες, υπάλληλοι αγγελιών, υπάλληλοι Μάρκετινγκ, υπάλληλοι συνδρομών, αναλυτές και προγραμματιστές
Η/Υ, παραγωγοί διαφημίσεων, ιδιαίτεροι γραμματείς διευθύνσεως, δακτυλογράφοι, υπάλληλοι στατιστικής υπηρεσίας και οι προϊστάμενοι
διεκπεραιώσεως εφόσον οι τελευταίοι προΐστανται τουλάχιστον τριών διεκπεραιωτών στους οποίους δεν υπολογίζονται οι πιάστες και
μεταφορείς.
3η Κλίμακα: Υπάλληλοι γραμματείας, εισπράκτορες, αποθηκάριοι, διεκπεραιωτές, αρχειοθέτες, τηλεφωνητές και τηλετυπίστες.
Οποιαδήποτε ειδικότητα που δεν υπάγεται σαφώς στις ανωτέρω κλίμακες, θεωρείται ότι υπάγεται στην 3η κλίμακα, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά. Ως Λογιστές και βοηθοί λογιστές θεωρούνται αυτοί που προβλέπονται από την αντίστοιχη κλαδική σύμβαση των λογιστών και βοηθών λογιστών.
Άρθρο 2
Δεν υπάγονται στη σύμβαση αυτή οι κλητήρες, θυρωροί, φύλακες, νυχτοφύλακες, οι οδηγοί, το υπηρετικό και τεχνικό προσωπικό των εφημερίδων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη κατηγορία εργαζομένων έστω και αν η φύση της εργασίας τους προσομοιάζει με οιανδήποτε των ανωτέρω ειδικοτήτων, εφόσον οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής ασφαλίζονται σε άλλο ειδικό Ταμείο κύριας ασφάλισης εκτός του ΤΣΠΕΑΘ.

Άρθρο 3
Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των υπαλλήλων-μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που απασχολούνται στις ημερήσιες εφημερίδες μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών καθορίζονται, ανάλογα με την μισθολογική κλίμακα που ανήκουν, ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)

Άρθρο 4
Εάν το ποσοστό της αύξησης του μέσου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος κατά το 2008 προσαυξημένο κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες υπερβεί το 6,5%, το ποσό που θα προκύπτει από την εφαρμογή της πέραν του 6,5% διαφοράς επί των βασικών μισθών των αντίστοιχων βαθμίδων της μισθολογικής κλίμακας του 2008 προσαυξάνει από 1.1.2009 τους βασικούς μισθούς της αντίστοιχης κλίμακας του 2009, με στρογγυλοποίηση στη μονάδα.

Άρθρο 5
To επιστημονικό επίδομα 11 % δικαιούνται και οι κάτοχοι πτυχίου των ισότιμων σχολών με αυτές του άρθρου 6 της σ.σ. εργασίας της 30.5.2002.

Άρθρο 6
Η περίοδος ασθενείας του υπαλλήλου λαμβάνεται υπόψιν στον υπολογισμό των μηνών αποζημίωσης του υπαλλήλου λόγω καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας του εκ μέρους του εργοδότη.

Άρθρο 7
Αν ο υπάλληλος εργασθεί κατά ημέρα Σάββατο δικαιούται 1/25 του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού του προσαυξημένο κατά 20% και προσαύξηση 25% επ’ αυτού (του προσαυξημένου 1/25). Εάν λάβει αναπληρωματική ημέρα αναπαύσεως δικαιούται μόνο την προσαύξηση 25% επί του προσαυξημένου κατά 20% 1/25 του μηνιαίου μισθού του. Η προσαύξηση αυτή (25%) δεν συμψηφίζεται προς ανώτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές.

Άρθρο 8
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι 3,4 (πλην των περιπτώσεων γ’, δ’ και στ’), 5, 6, 8 και 9 της σ.σ. εργασίας της 14.11.89, ο όρος 4 της σ.σ. εργασίας της 23.1.1998, τα άρθρα 4, 6, 7, 8, 9, 10 και 12 της σ.σ. εργασίας της 5.7.2001, τα άρθρα 6,7,8,9,10 και 11 της σ.σ. εργασίας της 30.5.2002, τα άρθρα 4, 5, 6 και 10 της σ.σ εργασίας της 14.7.2003 τα άρθρα 5,6,9,10 και 11 της σ.σ. εργασίας της 1.9.2004 και τα άρθρα 5 έως και 9 της σ.σ. εργασίας της 5.4.2006 μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων.

Άρθρο 9
Αποδοχές ανώτερες απ’ αυτές που καθορίζονται με τη σύμβαση αυτή ή καλλίτερες συνθήκες και όροι εργασίας, διατηρούνται.

Άρθρο 10
Οι δύο Ενώσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απέχουν από κάθε μονομερή παραβίαση των όρων αυτής της σ.σ. εργασίας και με μεταξύ τους διαβουλεύσεις να προσπαθούν να επιλύουν οποιαδήποτε διαφορά τυχόν θα προκύψει.

Άρθρο 11
Διαφορές αποδοχών του χρονικού διαστήματος 1.1.2008 έως 31.7.2008 που τυχόν θα προκύψουν, θα εξοφληθούν σε 4 ισόποσες δόσεις η καταβολή των οποίων θα γίνει με την εξόφληση των αποδοχών των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2008, αντίστοιχα.
Άρθρο 12
Η σύμβαση αυτή ισχύει από 1.1.2008 και η ισχύς του άρθρου 3 λήγει την 31.12.2009.