Μπορώ να κάνω εισαγωγή παραγγελίας από αρχείο που αποστέλεται ηλεκτρονικά (EDI);
Ναί από την επιλογή 4.8.4.

Μπορείτε να κάνετε εισαγωγή παραγγελίας πελάτη από αρχείο που αποστέλεται ηλεκτρονικά (EDI) και περιέχει μία
παραγγελία σε μορφή γραμμών header/detail.

Η οθόνη εισαγωγής περιλαμβάνει την παραμετρική δήλωση μιας σειράς πεδίων που προσδιορίζουν τα απαραίτητα στοιχεία της παραγγελίας. Ειδικά για τα περιεχόμενα είδη, το πρόγραμμα μπορεί να προσδιορίσει ένα είδος με 3 τρόπους.

Είτε με τον κωδικό είδους, δευτερευόντως από τον κωδικό Barcode και στην ανάγκη από τον κωδικό είδους όπως τον έχει καταχωρημένο ο πελάτης μας στο δικό τους αρχείο (στην τελευταία περίπτωση ελέγχεται ο ΠΡΩΤΟΣ κωδικός είδους Προμηθευτή).