ΕΔΕΠΟΛ/ΦVIγ/612
Υλοποίηση πιλοτικής λειτουργίας προαιρετικού επιδοτούμενου προγράμματος επιμόρφωσης για αποφοίτους ηθοποιούς και σκηνοθέτες της ανωτέρας σχολής δραματικής τέχνης του Εθνικού Θέατρου και επιδοτούμενου προγράμματος πρακτικής άσκησης για τους σπουδαστές όλων των ετών της ανωτέρας σχολής δραματικής τέχνης του Εθνικού Θεάτρου.

(ΦΕΚ Β2396/16.5.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ –
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

2. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

3. των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

4. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Αναπτυξιακές παρεμβά-σεις-Ενσωμάτωση οδηγίας 2012/17-τροποπ. ν. 3419/ 2005» και ιδίως, της παρ. 4 του άρθρου 28 και της παρ. 12 του άρθρου 58,

5. του ν. 2273/1994 «Εθνικό θέατρο, Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (Α’ 233),

6. του ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως και διοική-σεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως Κρατικού Βραβείου Θεάτρου και καταργήσεως Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηθοποιού» (Α’ 127),

7. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’114),

8. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),

9. του π.δ. 5/2020) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

10. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’121),

10α. της υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη» (Β’1867),

11. του π.δ. 336/1989 «Οργανισμός λειτουργίας Ανω-τέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος» (Α’ 156),

12. την υπ’ αρ. 96122/03.09.2021 (ΑΔΑ: 600Ε46ΜΤΛΡ-Κ70) απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου «απόφαση Ένταξης της πράξης ”Αναβάθμιση της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου”» και MIS 5102116 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»,

13. την υπ’ αρ. 34155/01.04.2022 (ΑΔΑ: ΨΟΦ646ΜΤΛΡ-ΘΧΩ) απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου «1η Τροποποίηση της πράξης “Αναβάθμιση της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου” με Κωδικό ΟΠΣ 5102116 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 20142020”»,

14. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 300.000,00 ευρώ, για την περίοδο 2021-2022 και 2022-2023, που αφορά στην αποζημίωση των ωφελουμένων του Προγράμματος, καθώς και του εκπαιδευτικού προσωπικού, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου» και MIS 5102116, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 20142020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ANTIKEIMENO – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 Αντικείμενο

Στο πλαίσιο εφαρμογής των πιλοτικών δράσεων κατά το διδακτικό έτος 2022- 2023 για την πράξη «Αναβάθμιση της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου», που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις:

α) Η πιλοτική λειτουργία Προγράμματος Επιμόρφωσης, σύμφωνα με τους όρους του Κεφαλαίου ΙΙ. Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης απευθύνεται σε αποφοίτους ηθοποιούς και σκηνοθέτες της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου και αποτελείται από τις ακόλουθες επιμέρους δράσεις:

i) Το Πρόγραμμα Θεωρητικής Επιμόρφωσης και

ii) Το Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας.

β) Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης προς τον σκοπό απόκτησης εργασιακής εμπειρίας των σπουδαστών της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων Πρακτικής άσκησης για όλα τα έτη σπουδών, σύμφωνα με τους όρους του Κεφαλαίου ΙΙΙ.

Άρθρο 2

Διάρκεια

Οι δράσεις του άρθρου 1 θα εφαρμοσθούν κατά τα διδακτικά έτη 2021-2022 και 2022-2023.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Άρθρο 3

Αριθμός Ωφελούμενων, διαδικασία υποβολής αιτήσεων, κριτήρια επιλογής υποψηφίων και κατάρτισης Πίνακα Κατάταξης Συμμετεχόντων/ουσών.

1. Ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων του Προγράμματος Επιμόρφωσης της περ. α’ του άρθρου 1 είναι τριάντα ένας (31).

Δικαίωμα εγγραφής έχουν:

α) Είκοσι (20) απόφοιτοι/ες ηθοποιοί της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου και

β) έντεκα (11) Σκηνοθέτες απόφοιτοι/ες/ σκηνοθέ-τες/ριες της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου, οι οποίοι (ηθοποιοί και σκηνοθέτες) αποφοίτησαν από την Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου μετά την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με το π.δ. 93/2018 «Τροποποίηση του π.δ. 336/1989 Οργανισμός λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (Α’ 156)» (Α’ 172) (τροποποίηση του π.δ. 336/1989, Α’ 156) και το οποίο ισχύει έως σήμερα, ήτοι απόφοιτοι από το έτος 2019 και έπειτα.

2. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού των υποψηφίων σκηνοθετών, οι θέσεις καλύπτονται από τους έχοντες υποβάλει αίτηση συμμετοχής ηθοποιούς, απο-φοιτήσαντες από το Τμήμα Υποκριτικής της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης από το έτος 2019 και μετά.

Όσοι/ες έχουν δικαίωμα εγγραφής στο πιλοτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης Εθνικού Θεάτρου, δύνανται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής. Στη δημόσια πρόσκληση περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και δικαι-ολογητικών, κριτηρίων για την κατάρτιση προσωρινού πίνακα κατάταξης, υποβολής ενστάσεων και κατάρτισης οριστικού πίνακα κατάταξης, καθώς και οι αντίστοιχες προθεσμίες.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις κατατάσσονται κατά έτος αποφοίτησης και προηγούνται οι υποψήφιοι/ες που έχουν αποφοιτήσει κατά το πιο πρόσφατο διδακτικό έτος έναντι εκείνων παλαιότερων διδακτικών ετών. Μεταξύ υποψηφίων που έχουν αποφοιτήσει το ίδιο διδακτικό έτος, προηγούνται εκείνοι/ες που έχουν υψηλότερο βαθμό Πτυχίου.

3. Η συμμετοχή στο πιλοτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης της περ. α’ του άρθρου 1 είναι προαιρετική. Με την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων, οι υποψήφιοι/ες αποδέχονται πλήρως τους όρους της Πρόσκλησης. Η επικοινωνία του φορέα υποδοχής/εργοδότη με τους/τις υποψήφιους/ες και τους/τις ωφελούμενους/ες δικαιούχους του προγράμματος θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του φορέα (www.n-t.gr) ή/και μέσω εξατομικευμένων μηνυμάτων που θα απο-στέλλονται από τον φορέα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), που δηλώθηκε από τον Υποψήφιο και αναγράφεται στην εκτυπωμένη ηλεκτρονική αί-τηση-υπεύθυνη δήλωση (οριστικοποιημένη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου).

Άρθρο 4

Πρόγραμμα Θεωρητικής Επιμόρφωσης:

Διάρκεια, Πρόγραμμα Σπουδών και Αναθέσεις Διδακτικού έργου

1. Το πιλοτικό Πρόγραμμα Θεωρητικής Επιμόρφωσης έχει διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών και βασίζεται σε σχετικά αναλυτικά προγράμματα επιμόρφωσης που καταρτίζει η Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου.

2. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του πιλοτικού προγράμματος θεωρητικής επιμόρφωσης:

α) Για το Τμήμα Υποκριτικής πραγματοποιούνται επιμορφωτικοί σεμιναριακοί κύκλοι, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με θέματα όπως: ζητήματα σύγχρονης θεατρολογικής κατάρτισης και πρόσληψης, παραστασιολο-γία, διαπολιτισμικό θέατρο, αρχαίο δράμα, μουσικό θέατρο, σύγχρονοι μέθοδοι υποκριτικής, φωνή, κίνηση κ.ά.

β) Για το Τμήμα Σκηνοθεσίας πραγματοποιούνται επιμορφωτικοί σεμιναριακοί κύκλοι, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, σε τομείς όπως: από τη θεωρητική κατάρτιση στην εφαρμοσμένη καλλιτεχνική πρακτική φωτισμός, ήχος, οπτικοακουστικά μέσα, ψηφιακές και πολυμεσι-κές τεχνολογίες, σκηνογραφία, σκηνική δραματουργία, δεξιότητες και ειδικές τεχνικές για την προετοιμασία παράστασης, κ.ά.

3. Στη λειτουργία του πιλοτικού προγράμματος θεωρητικής επιμόρφωσης απασχολείται εκπαιδευτικό προσωπικό, προσλαμβανόμενο είτε κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την οποία καλούνται οι υποψήφιοι/ες να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, είτε κατόπιν απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το ν. 2273/1994 (Α’ 233), είτε κατόπιν διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. β’ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

4. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι υποχρεωτικό για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, της Σχολής η θεωρητική επιμόρφωση αυτή μπορεί να γίνει πριν ή μετά την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

Άρθρο 5

Υλοποίηση Προγράμματος Θεωρητικής Επιμόρφωσης

1. Το πρόγραμμα θεωρητικής επιμόρφωσης, υλοποιείται από το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Θέατρο» και βασίζεται σε σχετικά αναλυτικά προγράμματα επιμόρφωσης που καταρτίζει η Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου, σε υποδομές όπου δραστηριοποιείται το Εθνικό Θέατρο.

2. Ο ακριβής χρόνος και τρόπος υλοποίησης του Προγράμματος θεωρητικής επιμόρφωσης εντός των διδακτικών ετών διάρκειάς του, θα προσδιοριστεί από τον/ την Διευθυντή/τρια της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή, λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του Εθνικού Θεάτρου και της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης.

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις των συμμετεχόντων/ουσών του Προγράμματος Θεωρητικής Επιμόρφωσης

1. Ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να παρακολουθεί το Πρόγραμμα Θεωρητικής Επιμόρφωσης που καταρτίζεται από την Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου.

2. Ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να τηρεί το ωράριο του Προγράμματος των μαθημάτων.

3. Ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να σέβεται την κινητή και ακίνητη περιουσία του φορέα.

4. Ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να συνεργάζεται αρμονικά με τα στελέχη του φορέα.

5. Ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να μην δημιουργεί προβλήματα σε οποιονδήποτε τρίτο, εργαζόμενο/η, ή συνεργάτη του φορέα.

6. Ο/η συμμετέχων/ουσα του προγράμματος οφείλει να τηρεί τα όρια απουσιών. Το όριο απουσιών του προγράμματος επιμόρφωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού ωρών του προγράμματος. Σε περιπτώσεις ασθένειας με κατάθεση δικαιολογητικού από Δημόσιο φορέα, δύναται το παραπάνω ποσοστό να αυξάνεται κατά 5%.

Άρθρο 7

Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας: Διάρκεια, Απασχόληση

1. Το πιλοτικό πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας στο χώρο εργασίας έχει διάρκεια πέντε (5) μηνών, ήτοι 40 ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε έξι (6) ημέρες.

2. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του πιλοτικού προγράμματος απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο εργασίας:

α) Για το Τμήμα Υποκριτικής πραγματοποιείται απασχόληση των ωφελούμενων σε θεατρικές παραστάσεις παραγωγής του Εθνικού Θεάτρου, διάρκειας πέντε (5) μηνών, με στόχο την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε συνθήκες πραγματικής επαγγελματικής απασχόλησης.

β) Για το Τμήμα Σκηνοθεσίας πραγματοποιείται απασχόληση των ωφελούμενων σε θεατρικές παραστάσεις παραγωγής του Εθνικού Θεάτρου και σε τεχνικά τμήματα του θεάτρου (π.χ. τμήμα ηχοληψίας, φωτισμού, παραγωγής), διάρκειας πέντε (5) μηνών.

Άρθρο 8

Υλοποίηση Προγράμματος Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας

Το Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας, υλοποιείται από το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Θέατρο» («φορέας υποδοχής/εργοδότης»), στις υποδομές που το τελευταίο δραστηριοποιείται, υπό την εποπτεία της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης.

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις του φορέα υποδοχής/εργοδότη στο Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας

1. Μεταξύ του φορέα υποδοχής/εργοδότη και εκάστου ηθοποιού εκ των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα συνά-πτεται Σύμβαση Εργασίας, τηρουμένων των όρων της από 31.03.2021 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικό Θέατρο» και του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, η οποία θεωρείται από τον/την Διευθυντή/ρια της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης, η οποία εποπτεύει το πρόγραμμα. Η Σύμβαση εργασίας συντάσσεται σε τρία (3) αντίτυπα και λαμβάνουν από ένα ο φορέας υποδοχής/εργοδότης, η Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου και ο/η ωφελούμενος/η.

2. Μεταξύ του φορέα υποδοχής/εργοδότη και εκάστου σκηνοθέτη/ριας εκ των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα συνάπτεται Σύμβαση Εργασίας, η οποία θεωρείται από τον/την Διευθυντή/ρια της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης, η οποία εποπτεύει το πρόγραμμα. Η Σύμβαση εργασίας συντάσσεται σε τρία (3) αντίτυπα και λαμβάνουν από ένα ο φορέας υποδοχής/εργοδότης, η Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου και ο/η/ ωφελούμενος/η.

3. Ο φορέας υποδοχής/εργοδότης διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την υλοποίηση του Προγράμματος, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό.

4. Ο φορέας υποδοχής/εργοδότης μεριμνά για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας εργασίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων. Επίσης, οφείλει να παρέχει τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας στους συμμετέ-χοντες στο πρόγραμμα.

5. Ο φορέας υποδοχής/εργοδότης, σε συνεργασία με την Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης, ορίζει έμπειρο στέλεχος ως «επόπτη» στο χώρο εργασίας, ο/η οποίος/α αναλαμβάνει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο χώρο εργασίας.

6. Ο φορέας υποδοχής/εργοδότης, σε συνεργασία με την Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης, ενημερώνει τον/ ην συμμετέχοντα/ουσα για την εργασία και τις δραστηριότητες που θα αναλάβει και τον εντάσσει στο εργασιακό περιβάλλον.

7. Ο φορέας υποδοχής/εργοδότης συνεργάζεται με την Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης Εθνικού Θεάτρου για την υλοποίηση του προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας, όπως αυτό ορίζεται από τις προδιαγραφές του προγράμματος και αναθέτει στον/ην συμμετέχοντα/ουσα εργασίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα αυτό.

8. Ο φορέας υποδοχής/εργοδότης τηρεί όλα τα μέσα (ηλεκτρονικά και έντυπα) για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος, και ειδικότερα τηρεί Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης, το οποίο συμπληρώνεται σε ημερήσια βάση από τον/ην συμμετέχοντα/ουσα και στο τέλος κάθε μήνα σφραγίζεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο του εργοδότη, προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος για την εκπλήρωση των όρων του προγράμματος,

9. Ο φορέας υποδοχής/εργοδότης υποχρεούται να παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στον/ην συμμετέχοντα/ ουσα για την εκπαίδευσή του.

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις των ωφελούμενων του πιλοτικού Προγράμματος Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας

1. Ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να απασχολείται στους χώρους εργασίας που ορίζονται από την Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου.

2. Ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να εκτελεί κάθε εργασία που του ανατίθεται (στο χώρο εργασίας), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα.

3. Ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να τηρεί τους όρους υγιεινής και ασφάλειας εργασίας του φορέα υποδοχής/ εργοδότη.

4. Ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να τηρεί το ωράριο της απασχόλησης στο χώρο εργασίας.

5. Ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να σέβεται την κινητή και ακίνητη περιουσία του φορέα υποδοχής/εργοδότη.

6. Ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να συνεργάζεται αρμονικά με τα στελέχη του φορέα υποδοχής/εργοδότη.

7. Ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να μην δημιουργεί προβλήματα σε οποιονδήποτε τρίτο, εργαζόμενο ή συνεργάτη του φορέα υποδοχής/εργοδότη.

8. Ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να συμπληρώνει έγκαιρα το Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο στο χώρο εργασίας.

9. Το όριο απουσιών του προγράμματος απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των κανονικών αδειών και αδειών ασθενείας που προβλέπονται στο άρθρο 12 της παρούσας απόφασης.

10. Κατά την έναρξη και τη λήξη του προγράμματος, οι ωφελούμενοι/ες οφείλουν να συμπληρώσουν τα Απο-γραφικά Δελτία (Ερωτηματολόγια) Εισόδου και Εξόδου που θα τους διατεθούν με τον τρόπο και τη μορφή που θα τους υποδειχθεί από τον φορέα υποδοχής/εργοδό-τη. Τα δεδομένα των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τον φορέα ή από άλλες αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που είναι ο/η «υπεύθυνος/η επεξεργασίας» δυνάμει του άρθρου 54Α του ν. 4314/2014, για το σκοπό διαχείρισης και παρακολούθησης του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής στατιστικών στοιχείων (δείκτες) και της υλοποίησης ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών (ΕΕ) 1303/2013 και 1304/2013, του ν. 4403/2016 καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Άρθρο 11

Δικαιώματα των ωφελούμενων του πιλοτικού προγράμματος απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο εργασίας

1. Στον/η απασχολούμενο/η παρέχεται αμοιβή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 12 της παρούσας.

2. Στον/η απασχολούμενο/η εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 – 658 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθενείας.

3. Ο/η απασχολούμενος/η δικαιούται, κατά τη διάρκεια της απασχόλησης στο χώρο εργασίας, τις κανονικές άδειες των μισθωτών που προβλέπονται από τις ισχύου-σες διατάξεις του ν. 1346/1983.

4. Ο/η απασχολούμενος/η έχει δικαίωμα να αναφέρει στον/ην Διευθυντή/τρια της Δραματικής Σχολής, τη μη τήρηση των όρων της Σύμβασης εργασίας και της εργατικής νομοθεσίας.

5. Ο/η απασχολούμενος/η για σοβαρούς λόγους, και με τη σύμφωνη γνώμη του/ης Διευθυντή/ριας της Ανω-τέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης, δύναται να ζητήσει τη διακοπή της Σύμβασης εργασίας στο φορέα υποδοχής/ εργοδότη, (Εθνικό Θέατρο).

Άρθρο 12

Αμοιβή ωφελούμενων Προγράμματος Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας/ Ασφαλιστική κάλυψη

1. Το ποσό αμοιβής των ωφελούμενων του προγράμματος απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ηθοποιών ορίζεται σε 1.112,00 ευρώ/μήνα μεικτά, ήτοι 44,48€ μεικτά για κάθε ημέρα εργασίας (απόκτηση εμπειρίας στον εργασιακό χώρο), λαμβανομένης υπόψη της από 31.03.2021 Συλλογικής Σύμβασης εργασίας μεταξύ του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικό Θέατρο» και του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

2. Το ποσό αμοιβής των ωφελούμενων Σκηνοθετών, στο πιλοτικό πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, ορίζεται σε 1.112,00 ευρώ/μήνα μεικτά, ήτοι 44,48€ μεικτά για κάθε ημέρα εργασίας – απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στον εργασιακό χώρο και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-ναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014- 2020.

3. Για τα θέματα της αποζημίωσης/ασφαλιστικής κάλυψης των ωφελούμενων στο χώρο εργασίας τηρούνται τα παρακάτω:

α) Για την καταβολή της αμοιβής τηρούνται μηνιαία Δελτία Απασχόλησης (παρουσιολόγια), τόσο στην Ανω-τέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης, όσο και στο φορέα υπο-δοχής/εργοδότη.

β) Οι ωφελούμενοι κατά το διάστημα απασχόλησης ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και τους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, η δε σχετική δαπάνη χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκ-παίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και καταβάλλεται από το φορέα υλοποίησης του υποέργου (Εθνικό Θέατρο).

γ) Οι ωφελούμενοι/ες κατά το διάστημα της απασχόλησης στον χώρο εργασίας, υπάγονται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.

4. Κανονικές άδειες: Οι ωφελούμενοι/ες στο χώρο εργασίας δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον παρακάτω πίνακα:

ΑΔΕΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ανά έτος
Ανά μήνα
Για 5 μήνες
Για 6 ημέρες «Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας – την εβδομάδα»
24,00
2,00
10,00

5. Η αμοιβή για την απασχόληση στο χώρο εργασίας καταβάλλεται και για τις ημέρες της κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων, (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν).

6. Όλες οι παραπάνω δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών, ορίζονται ως επιλέξιμες, χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και καταβάλλονται από το φορέα υλοποίησης του υποέργου (Εθνικό Θέατρο).

7. Με ευθύνη του/ης Διευθυντή/ριας της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης Εθνικού Θεάτρου και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές που εποπτεύουν το πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας καταχωρίζονται οι παρουσίες σε πληροφοριακό σύστημα. Η πίστωση των λογαριασμών των ωφελούμενων στο χώρο εργασίας πραγματοποιείται από το Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικό Θέατρο». Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρώτη (1) πίστωση των λογαριασμών των ωφελούμενων στο χώρο εργασίας αποτελεί η συμπλήρωση από τους/τις ωφελούμενους/ες του απογραφικού δελτίου εισόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ και αντίστοιχα για την τελευταία πίστωση η συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εξόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ.

8. Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από το εργοδότη ελέγχεται σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες.

Άρθρο 13

Εποπτεία εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας

1. Το πιλοτικό πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας υλοποιείται από το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Θέατρο», υπό την εποπτεία της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης.

2. Η Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης Εθνικού Θεάτρου έχει την ευθύνη της αντιστοίχισης και τοποθέτησης των ωφελούμενων, με βάση το προφίλ τους, στις προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης από το φορέα υποδοχής/εργοδότη.

Άρθρο 14

Ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος επιμόρφωσης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο εργασίας

Οι απόφοιτοι/ες του πιλοτικού προγράμματος επιμόρφωσης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο εργασίας της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης λαμβάνουν Βεβαίωση Συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο εργασίας. Για τη λήψη της Βεβαίωσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και τα δυο προγράμματα (πρόγραμμα θεωρητικής επιμόρφωσης και πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο εργασίας).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Άρθρο 15

Διάρκεια Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, Συμμετοχή

Η πρακτική άσκηση έχει χρονική διάρκεια δέκα (10) ημερών για κάθε έτος σπουδών και είναι υποχρεωτική για όλους τους σπουδαστές των τριών (3) ετών της Ανω-τέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου. Υλοποιείται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή μη. Οι σπουδαστές/ριες του Τμήματος Υποκριτικής και του Τμήματος Σκηνοθεσίας πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση αποκλειστικά σε δραστηριότητες του Εθνικού Θεάτρου (ενδεικτικά αναφέρονται: πρόβες παραστάσεων, θεατρικά αναλόγια, λειτουργία τεχνικών τμημάτων, όπως τμήματα ηχοληψίας, φωτισμού, παραγωγής, κ.λπ.).

Άρθρο 16

Όροι υλοποίησης Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

1. Το Πρόγραμμα Πρακτικής για όλα τα έτη σπουδών (1ο, 2ο και 3ο) των σπουδαστών της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου υλοποιείται από το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Θέατρο» (φορέας υποδοχής), υπό την εποπτεία της Σχολής.

2. Ο ασκούμενος προκειμένου να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση, υπογράφει ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης με το φορέα υποδοχής, η οποία θεωρείται από την Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης, που έχει την εποπτεία. Η Σύμβαση συντάσσεται σε τρία (3) αντίτυπα και λαμβάνουν από ένα ο εργοδότης, η Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου και ο πρακτικά ασκούμενος. Η ειδική σύμβαση της πρακτικής άσκησης δεν συνιστά σύμβαση εξηρτημένης εργασίας.

3. Ο φορέας υποδοχής ορίζει για τους πρακτικά ασκού-μενους/ες επόπτες- εκπαιδευτές στον χώρο εργασίας, οι οποίοι/ες αναλαμβάνουν την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο χώρο εργασίας, και την παρακολούθηση της προόδου των πρακτικά ασκούμενων, συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού παρουσιολογίου.

4. Κάθε πρακτικά ασκούμενος/η μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης συντάσσει Έκθεση στην οποία καταγράφει τις εργασίες με τις οποίες απασχολήθηκε, καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης. Αυτή η Έκθεση ελέγχεται και υπογράφεται από τον επόπτη/εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας. Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, ο πρακτικά ασκούμενος/η οφείλει να υποβάλει/προσκομίσει στην Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης την Έκθεση για έλεγχο. Η διεύθυνση της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης ελέγχει την Έκθεση πρακτικής άσκησης και τα παρουσιολόγια πρακτικής άσκησης και εκδίδει Βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης, η οποία χορηγείται στον/η ασκούμενο/η, ενώ αντίγραφο αυτής καταχωρείται στον ατομικό του/της φάκελο.

5. Ο ο/η πρακτικά ασκούμενος/η δεν αξιολογείται για τις επιδόσεις του στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

6. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο/η πρακτικά ασκούμε-νος/η διακόψει την συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης. Αν η διακοπή της πρακτικής άσκησης γίνει από τον φορέα υποδοχής, τότε οφείλει ο τελευταίος να ενημερώσει άμεσα την Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης.

7. Η Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης και ο φορέας υποδοχής μεριμνούν από κοινού ώστε η υλοποίηση του προγράμματος να μην παρακωλύει καθ’οιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία της Ανωτέρας Σχολή Δραματικής Τέχνης και ιδίως το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα.

Άρθρο 17

Υποχρεώσεις φορέα υποδοχής κατά τη διάρκεια της Πρακτικής άσκησης

1. Ο φορέας υποδοχής πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση στο χώρο του στη συγκεκριμένη πρακτική άσκηση, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό.

2. Ο φορέας υποδοχής μεριμνά για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας εργασίας που προβλέπο-νται από τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων. Επίσης, οφείλει να παρέχει τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας στους πρακτικά ασκούμενους.

3. Ο φορέας υποδοχής, σε συνεργασία με την Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης, ενημερώνει τον/την πρακτικά ασκούμενο/η για τις δραστηριότητες και τα αντικείμενα στα οποία θα κάνει την πρακτική του/της άσκηση.

4. Ο φορέας υποδοχής οφείλει να συνεργάζεται με την Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης Εθνικού Θεάτρου για την υλοποίηση του προγράμματος πρακτικής άσκησης στον χώρο εργασίας και να αναθέτει στον/ην πρακτικά ασκούμενο/η εργασίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα αυτό.

5. Ο φορέας υποδοχής οφείλει να καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το έντυπο «Ε3.5 Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών Πρακτικής Άσκησης», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης και τη λήξη αυτής για κάθε πρακτικά ασκούμενο/η. Οι φορείς υποδοχείς του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρίζουν το απογραφικό δελτίο κάθε πρακτικά ασκούμενου/ης στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο του φορέα υποδοχής, ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου.

6. Ο φορέας υποδοχής υποχρεούται να παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στον/ην πρακτικά ασκούμενο/η.

Άρθρο 18

Υποχρεώσεις πρακτικά ασκούμενου/ης

Ο/Η πρακτικά ασκούμενος/η οφείλει:

1. Να τηρεί τους όρους υγιεινής και ασφάλειας εργασίας του φορέα υποδοχής.

2. Να τηρεί το ημερήσιο ωράριο της πρακτικής άσκησης, όπως ορίζεται στην ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης.

3. Να σέβεται την κινητή και ακίνητη περιουσία του φορέα υποδοχής.

4. Να συνεργάζεται αρμονικά με τα στελέχη του φορέα υποδοχής.

5. Κατά την έναρξη και τη λήξη του προγράμματος, οι ωφελούμενοι/ες οφείλουν να συμπληρώσουν τα Απο-γραφικά Δελτία (Ερωτηματολόγια) Εισόδου και Εξόδου που θα τους διατεθούν με τον τρόπο και τη μορφή που θα τους υποδειχθεί από τον φορέα υποδοχής. Τα δεδομένα των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τον φορέα ή από άλλες αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που είναι ο/η «υπεύθυνος/η επεξεργασίας» δυνάμει του άρθρου 54Α ν. 4314/2014, για το σκοπό διαχείρισης και παρακολούθησης του προγράμματος, συμπεριλαμβα-νομένης της εξαγωγής στατιστικών στοιχείων (δείκτες) και της υλοποίησης ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών (ΕΕ) 1303/2013 και 1304/2013, του ν. 4403/2016 καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Άρθρο 19

Αποζημίωση Πρακτικά ασκούμενου/ης και Ασφαλιστική κάλυψη

1. Ο/η πρακτικά ασκούμενος/η λαμβάνει ημερήσια αποζημίωση ποσού είκοσι ευρώ (20,00€), η οποία καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

2. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο/η ασκού-μενος/η υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. Για την ασφάλισή του/της καταβάλλονται οι προβλεπόμενες εισφορές, που ορίζονται σε 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, οι οποίες βαρύνουν το φορέα υποδοχής στον οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.

3. Σε περίπτωση μη δυνατότητας χρηματοδότησης της αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης, δεν υφίσταται υποχρέωση αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης, παρά μόνο η υποχρέωση του φορέα υποδοχής να αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές της παρ.2.

4. Όλες οι παραπάνω δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών, ορίζονται ως επιλέξιμες, χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και καταβάλλονται από το Εθνικό Θέατρο ως φορέα υλοποίησης του σχετικού υποέργου της πράξης «Αναβάθμιση της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου».

Άρθρο 20

Συνθήκες πρακτικής άσκησης του/ης πρακτικά ασκούμενου/ης

1. Κάθε πρακτικά ασκούμενος/ης πραγματοποιεί την πρακτική άσκηση στο φορέα υποδοχής/απασχόλησης, με την εποπτεία υπεύθυνου του φορέα και της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης.

2. Οι ώρες πρακτικής ανά ημέρα καθορίζονται σε τέσσερις (4) έως οκτώ (8). Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του ημερήσιου ωραρίου πέραν των ωρών που ορίζονται στην ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης.

3. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται με ευθύνη του φορέα υποδοχής και με την εποπτεία της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης.

4. Ο/η πρακτικά ασκούμενος/η έχει δικαίωμα να αναφέρει στη διεύθυνση της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης τη μη τήρηση των όρων της πρακτικής άσκησης.

5. Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται από την Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης με ευθύνη του/της Διευθυντή/ριας της Σχολής.

Άρθρο 21

Εποπτεία εφαρμογής του Προγράμματος Πρακτικής άσκησης

1. Το Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για όλα τα έτη σπουδών των σπουδαστών/τριων της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης υλοποιείται από το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Θέατρο», υπό την εποπτεία της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης Εθνικού Θεάτρου.

2. Η Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης Εθνικού Θεάτρου έχει την ευθύνη αντιστοίχισης και τοποθέτησης των ασκουμένων, με βάση το προφίλ τους, στις προσφερόμε-νες θέσεις πρακτικής άσκησης από το φορέα υποδοχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 22

Λοιπές Ρυθμίσεις

1. Ο φορέας υποδοχής δύναται, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να ζητήσει από τον/ην υποψήφι-ο/α οποιοδήποτε δικαιολογητικό κρίνει ότι απαιτείται για την τεκμηρίωση της αίτησης και ο/η υποψήφιος/α οφείλει να το προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα τεθεί, στη μορφή και με τον τρόπο που θα του/της υποδειχθεί.

2. Οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν κατά την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος τα οποία δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση ή/και την σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Εθνικού Θεάτρου.

Άρθρο 23

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  Πολιτισμού και

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αθλητισμού ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ