ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 61157/5.10.2021
Παράταση του χρονικού διαστήματος εξαίρεσης των ιδιωτικών φαρμακείων από τη διαδικασία εκκαθάρισης, για την παροχή φαρμάκων αποκλειστικά σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου ογδοηκοστού του ν. 4812/2021 (Α’ 110)

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 61157/2021

(ΦΕΚ Β’ 4640/06-10-2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1 του άρθρου ογδοηκοστού του ν. 4812/2021 «Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110).

2. Την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 241).

3. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

4. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές διατάξεις» (Α’ 38).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Το Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

7. Το Π.Δ.68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

8. Το άρθρο 2 του Π.Δ.63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).

9. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/18-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”» (Β’ 4898).

10. Την υπ’ αρ. 718 απόφαση της υπ’ αρ. 785ης/05-08-2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία ΔΑ4Ζ/Γ24/12/οικ. 21905/23-08-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

11. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. 52427/25-08-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την περ. ε την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με την οποία με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Την παράταση του χρονικού διαστήματος εξαίρεσης των ιδιωτικών φαρμακείων από τη διαδικασία της εκκαθάρισης, κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξεων, αποκλειστικά για την παροχή φαρμάκων προς ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως και την 31η.10.2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2021

Ο Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ