ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 36223/22.6.2022
Καθορισμός διαδικασίας σύναψης συμβάσεων των ιδιωτών ιατρών με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και λοιπά θέματα συμβατικής συνεργασίας
(ΦΕΚ B’ 3233/23.06.2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις περ. γ) και δ) της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

2. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

3. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38).

4. Τον ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 115).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, A’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Το Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

7. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

8. Το Π.Δ.68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Το άρθρο 2 του Π.Δ.63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).

10. Το υπό στοιχεία ΓΔΥΥ 458/21-06-2022 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., «Εισήγηση κατ’ εφαρμογή του εδαφίου γ) της παρ. 6 του άρθρου 36, ν. 4931/2022 (Α’ 94) περί του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού και την διαδικασία σύναψης σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».

11. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. οικ. 36207/22-06-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5, του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 σύμφωνα με την οποία από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Καθορίζεται η διαδικασία σύναψης συμβάσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με τους ιδιώτες ιατρούς που θα συμβληθούν με τον Οργανισμό ως προσωπικοί ιατροί και κάθε σχετικό θέμα της συμβατικής συνεργασίας τους, ως ακολούθως:

I. O Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την οποία δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπό του, για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες ιατρούς, ειδικοτήτων γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας ή ειδικοτήτων που θα ορισθούν με υπουργική απόφαση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4931/2022 (Α’ 94) ως προσωπικούς ιατρούς. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι ανοιχτή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και προσδιορίζεται σε αυτή ο τρόπος, η διαδικασία και προϋποθέσεις συμμετοχής των ιατρών και υπογραφής των συμβάσεων από μέρους τους.

II. Ο ενδιαφερόμενος για τη σύναψη σύμβασης ιατρός θα υποβάλει το σχετικό αίτημα αποκλειστικά μέσω του τρόπου και της διαδικασίας που θα αναφέρεται και θα υποδεικνύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το άνω αίτημα θα συνοδεύεται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά επίσης θα οριστούν στην πρόσκληση. Το σύνολο των δικαιολογητικών θα ελεγχθούν από τη Διεύθυνση Συμβάσεων του Οργανισμού και σε περίπτωση έγκρισης, θα ενημερωθεί ο ιατρός για την υπογραφή της σύμβασης με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων.

III. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά την υπογραφή της σύμβασης, διαπιστωθεί ανακρίβεια των δηλωμένων στοιχείων, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να την καταγγείλει.

IV. Η διάρκεια της σύμβασης είναι για δύο (2) έτη, με δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης για ένα (1) έτος επιπλέον, εφόσον δεν υπάρξει καταγγελία της από το ένα ή το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, και άρχεται από την υπογραφή της και από τα δύο μέρη.

V. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4931/2022 (Α’ 94), ο ανώτατος εγγεγραμμένος πληθυσμός στον προσωπικό ιατρό ορίζεται σε αναλογία ένας (1) ιατρός ανά δύο χιλιάδες (2.000) εγγεγραμμένους πολίτες.

VI. Η αμοιβή των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατρών ορίζεται στην υπό στοιχεία Γ1, ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ 35160/16-06-2022 (Β’ 3020) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας.

VII. Οι υπηρεσίες των προσωπικών ιατρών περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4931/2022 (Α’ 94). Οι ειδικότερες υποχρεώσεις τους θα περιγράφονται στο σχετικό κεφάλαιο της σύμβασης. Ειδικότερα, αναφορικά με το ωράριο εξυπηρέτησης των ληπτών υπηρεσιών υγείας, σημειώνεται ότι το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας του Ιατρείου θα καθορίζεται κατά αναλογία με τον αριθμό εγγεγραμμένων στη λίστα του ιατρού, με μέγιστο τις 35 ώρες την εβδομάδα και ελάχιστο τις 15 ώρες την εβδομάδα.

≤857 ασθενείς15 ώρες την εβδομάδα
858 – 1.143 ασθενείς20 ώρες την εβδομάδα
1.144 – 1.429 ασθενείς25 ώρες την εβδομάδα
1.430 – 1.714 ασθενείς30 ώρες την εβδομάδα
1.715 – 2000 ασθενείς35 ώρες την εβδομάδα

VIII. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

IX. Στην παρούσα επισυνάπτεται σχέδιο συμβατικού κειμένου προσωπικού ιατρού ως παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος αυτής, το οποίο θα αποτελεί το πρότυπο διαμόρφωσης των τελικά υπογραφησόμενων συμβάσεων των προσωπικών ιατρών, κατόπιν προσαρμογής τους στις ιδιαιτερότητες εκάστου συμβαλλομένου ιατρού, κατά την απόλυτη κρίση και εκτίμηση του Οργανισμού.

X. Η άνω διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύναψης σύμβασης προσωπικού ιατρού με τον Οργανισμό αφορά και τους ιατρούς που έχουν ήδη συμβληθεί με αυτόν ως Οικογενειακοί Ιατροί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ