ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.21545/13-04-2022
Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από ελεγκτή ιατρό

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 21545/2022

(ΦΕΚ Β’ 1917/18-04-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 20 του. ν. 4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).

2. Την παρ. 2 του άρθρου πεντηκοστού δεύτερου του ν. 4917/2022 «Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς Έργο VIII, παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.» (Α’ 67).

3. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

4. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και άλλες λοιπές διατάξεις» (Α’ 38).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

7. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

8. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).

9. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018 κοινή υπουργική απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/18-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)”» (Β’ 4898).

10. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.3078/19-01-2022 απόφαση Υπουργού Υγείας «Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από ελεγκτή ιατρό» (Β’161).

11. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ.19419/05-04-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του. ν. 4270/2014, σύμφωνα με την οποία με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού τ.ε. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ούτε σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Παρατείνεται η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή ορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018 κοινή υπουργική απόφαση, Β’ 4898), έως την 30η Ιουνίου 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Απριλίου 2022

Ο Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ