ΕΑΛΕ/Γ.Π.8882/23.3.2023
Τροποποίηση του παραρτήματος της παρ. 1 του άρθρου 55 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/ 31.10.2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’4898)

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.8882

Τροποποίηση του παραρτήματος της παρ. 1 του άρθρου 55 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’4898).

(ΦΕΚ Β’ 2134/03.04.2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 55 (θεραπευτικά μέσα και προθέσεις) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018 κοινής υπουργικής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846/ 19-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» (Β’ 4898).

2. Toν ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

3. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές διατάξεις» (Α’ 38).

4. Τον ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 94).

5. Τον ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 115).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

7. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

8. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).

9. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846/19-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”» (Β’ 4898), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.2918/07-03-2019 (Β’ 889), ΕΑΛΕ/Γ.Π.20254/04-04-2019 (Β’ 1218), ΕΑΛΕ/ Γ.Π.51391/24-12-2020 (Β’ 5821), ΕΑΛΕ/Γ.Π.68808/2021/19-01-2022 (Β’ 302) και ΕΑΛΕ/Γ.Π.47749/14-12-2022 (Β’ 6544) όμοιες κοινές υπουργικές αποφάσεις».

10. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 320/23-02-2022 απόφασης Υπουργού Υγείας «Προσθήκη παραρτήματος στο άρθρο 55 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018 κοινής υπουργικής απόφασης,“Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846/19-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο ”Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”” (Β’ 4898)» (Β’ 1079).

11. Το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 550/765/22-04-2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., «Μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Διοικητή, τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 22 του ν. 3918/2011 (Α’ 31)» (Β’ 2005).

12. Την υπό στοιχεία ΔΒ3Η75/133/οικ.3319/01-02-2023 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας.

13. Την υπό στοιχεία Β2β,Β1α/Γ.Π. οικ. 14464/08-03-2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με την οποία με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθώς η κατηγορία παροχών πρόσθετης περίθαλψης εντάσσεται στους κλειστούς προϋπολογισμούς (κλειστό όριο δαπανών) του φορέα, όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά με σχετική υπουργική απόφαση και η οποιαδήποτε αύξηση στην προκαλούμενη δαπάνη της κατηγορίας θα επιστραφεί ως clawback. Παράλληλα, σημειώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του παραρτήματος της παρ. 1 του άρθρου 55 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018 (Β’ 4898) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτό προστέθηκε με την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 320/ 23-02-2022 (Β’ 1079) απόφαση Υπουργού Υγείας μόνο ως προς τα κάτωθι:

Α) την τροποποίηση των εγγραφών με α/α 23, α/α 90, α/α 100, α/α 111, α/α 112, α/α 113, α/α 114, α/α 115, α/α 116 και α/α 203,

Β) την κατάργηση των εγγραφών με α/α 18, α/α 21, α/α 28, α/α 29 και α/α 32, οι οποίες αντικαθίστανται από μια ενιαία κατηγορία με εγγραφή α/α 204 του Πίνακα Παραρτήματος της παρ. 1 του άρθρου 55 «Θεραπευτικά μέσα και Προθέσεις» της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4898).

Ο Πίνακας 1 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 55 του ΕΚΠΥ» αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/ Γ.Π.80157/ 31.10.2018 (Β’ 4898) κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2023

Ο Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ