ΕΑΛΕ/Γ.Π.72816/16.12.2021
Τροποποίηση και αντικατάσταση του Παραρτήματος Γ’ (αριθμητικό όριο συνταγογράφησης ανά κατηγορία ιατρικής πράξης από κάθε ιατρική ειδικότητα) της υπό στοιχεία Υ9/ οικ.70521/14-08-2014 υπουργικής απόφασης «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων» (Β’ 2243).

(ΦΕΚ Β’ 6163/22.12.2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Tην περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4262/2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

2. Τον ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων» (Α’ 189).

3. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 30 (Α’ 31).

4. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές διατάξεις» (Α’ 38).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Το Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

7. Το άρθρο 2 του Π.Δ.63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).

8. Το Π.Δ.68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Την υπό στοιχεία Υ9/οικ.70521/14-08-2014 υπουργική απόφαση, «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων» (Β’ 2243) και ιδίως το Παράρτημα Γ’ (αριθμητικά όρια συνταγογράφησης εξετάσεων πράξεων ανά ιατρική ειδικότητα), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 της υπ’ αρ. 113385/31-12-2014 (Β’ 35/2015) υπουργικής απόφασης και αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 της υπό στοιχεία Γ3γ/οικ.28501/18-04-2016 (Β’ 1115) υπουργικής απόφασης.

10. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018 (Β’ 4898) κοινή υπουργική απόφαση, «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.2918/07-03-2019 (Β’ 889), ΕΑΛΕ/Γ.Π.20254/04-04-2019 (Β’ 1218) και ΕΑΛΕ/Γ.Π.51391/24-12-2020 (Β’ 5821) όμοιες κοινές υπουργικές αποφάσεις.

11. Την υπό στοιχεία ΔΒ3Β/Φ4/οικ.30374/19-11-2021 πρόταση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την τροποποίηση του παραρτήματος Γ’ της υπό στοιχεία Υ9/οικ.70521/14-08-2021 (Β’ 2243) υπουργικής απόφασης.

12. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ.77394/13-12-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, από την οποία προκύπτει ότι από το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού τ.έ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ούτε στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας,

αποφασίζουμε:

Το παράρτημα Γ «Αριθμητικό όριο συνταγογράφησης ανά κατηγορία ιατρικής πράξης από κάθε ιατρική ειδικότητα» της υπό στοιχεία Υ9/οικ.70521/14.8.2014 (Β’ 2243) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 της υπ’ αρ.113385/31.12.2014 (Β’ 35/2015) υπουργικής απόφασης και αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 της υπό στοιχεία Γ3γ/οικ.28501/18-04-2016 (Β’ 1115) υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται με το Παράρτημα Γ της παρούσας, το οποίο πλέον έχει ως ακολούθως:

Κατά τα λοιπά ισχύει η εν θέματι αναφερόμενη υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ